^
Marqoos
Shivea Wannisin Giyoono Barjosa Upsino
Yesussa Shiidhidinbee Taysate Shedadhidinbe
Yesus Kaaran Yedaynaam Yikal Kinin Eeloono
Beeronin Yedaa Eayn Paashoono
Thoothin Eenaam Yesusin Pacchoono
Yesus Galila Peente Kinin Dhettsoono
Lamthinin Yedaa Eam Yesusin Pacchoono
Hajimonka Malgimaa Eam Yesusin Pacchoono
Lewi Hambhea Eam Yesusin Eeloono
Itsima Qoomadhen Goynsa Oysadhoono
Ukunsen Rooroa Goynsa Oysadhoono
Aaniysa Woboa Eam Yesusin Pacchoono
Eeno Bazin Aponte Yesuskal Konin Bukoono
Yesusin Tarjamonnante Yittsaynaam Kamoono
Yesusam Beeronasa Hayoaka Kamsadhoono
Yesussa Indanbee Indanaanabe
Yiithadhon Bheetansa Kamsino
Yesus Kamsinka Kinin Giyonsa Goyno
Yiithadhon Bheetansa Kamsin Bulino
Aachimoono Shaakano
Gebhen Bheetansa Kamsino
Saliithan Aapinsa Kamsino
Bazinam Shooshen Wuranam Yesusin Woysoono
Beeronin Yedaa Eam Yesusin Pacchoono
Yayroos Naanbee Yesussa Apalan Kaamon Edonbe
Naazret Katamante Yesusin Bagadhoono
Yesus Yisa Paanan Yivayna Eenaam Kinin Yittsoono
Shivea Wannissa Dembhino
Yesus Shii Dong Eenaam Kinin Kunsoono
Yesus Bazindar Rooka Tigate Kinin Nivoono
Gensareth Peente Hajadhon Eenaam Yesusin Pacchoono
Ena Eykena Dambinsa Yesusam Oysadhoono
Eediam Minngisayno Yerro
Yesusdar Woylamin Qajoono Maa Kallo
Yesus Qaaminbee Aponbeyn Kayaa Eam Kinin Pacchoono
Shii Oydin Eenaam Yesusin Kunsoono
Yesussa Tarshen Waadimanam Shedana Oysadhoono
Parisa Eenabee Herodisbesa Irshon Goynsa Yesusin Giyoono
Yesus Aapin Kayaa Eam Kinin Pacchoono
Bhethiroos Kiristoossa Kinin Tarjoono
Yesus Yisa Dembhinsa Birayse Kinin Giyoono
Yesussa Paanan Yiidhen Goyno
Yesussa Dantanin Ookimoono
Beeron Yedaa Naasaam Yesusin Pacchoono
Yisa Dembhinsa Yesusin Lansi Giyoono
“Wuldara Sagi Maatea Hayne?” Hamayse Kenin Oysoono
Woam Jibbimina Wul Wombesana Kenin Dohoono
Eedina Goa Maatintara Mete Gishinta
Keemon Goynsa Yesusin Dhettsoono
Yesus Naason Shaaqanna Barjoam Kinin Eeloono
Ea Wodintasa Oysimeno
Yesus Yisa Dembhinsa Makkanso Goyt Kinin Giyoono
Yayqoobbee Wannisbe Yesuskal Kenin Miskimoono
Yesus Barthemoossa Aapin Kayon Kinin Pacchoono
Yesus Gebhon Gobshinka Yerusaalem Kinin Ardoono
Yesusin Ashoono Hattono Shaapino
Barjosa Gazan Ooninsa Mayante Gabimaynaam Yesusin Oytoono
Yesusin Ashon Hatton Shaapinsa Wocchidino
Yesussa Hayamon Goynin Oysadhoono
Woynin Haaminte Waadadhayna Eenasa Kamsino
Gibirin Kashadhensa Yesusin Oysadhoono
Dembhira Dhaabhadhen Goynsa Yesusin Oysadhoono
Wuldara Sagea Barjoyn “Hayaa” Hamayse Giyaa Upsea
Yesusin Oysoono Oysimeno
Yesus “Musesa Yigginam Dhettsaynakalanka Mete Yesaam Gishee” Kinin Hamoono
Mayn Qambhinin Barjona Imoono Imintono
Barjosa Gazan Oonin Kottsimensa Yesusin Giyoono
Yesusin Nivenam Eshkayno Milkitino
Kattsi Galshayno Gaalen Roorono
Eedi Naasisa Lansi Maatate Nivano
Hatton Shaapinsa Kamsino
Eedi Naasiyn Niven Rooronbee Savaatinbe Dhesimimino
Yesusdar Woogintaka Eenin Dhaabhoono
Yesusam Gaamen Shittonka Qadhoono Edono
Yiwda Yesusam Yettsate Imo Kinin Dhalqoono
Paasikan Galanam Yisa Paanan Yivaynabesana Yesusin Itsoono
Kiristoossa Dembhinam Bhocchisayno Galano
Yesus Bhethiroosin Marimenam Birayse Kinin Giyoono
Yesus Getesemaane Raqinte Barjoam Kinin Miskoono
Yesussa Banqin Eenayn Kiam Yedoono
Yesusam Pirdin Pirdaynakal Baadhoono
Bhethiroos Yesusam Kinin Marimoono
Yesusam Bhilathoosdar Yedate Yiidhoono
Yesusdar Dembhin Pirdinin Pirdadhoono
Poolisana Yesusdar Kenin Bagimoono
Yesusam Masqalindar Ziitadhoono
Yesusin Diyoono
Golgotta Dhukandar Dahaana Maana
Yesusam Duukadhoono
Yesusin Dembhira Dhaabhoono
Yesus Megdela Peen Edon Mayriyamkal Kinin Haapadhoono
Yesus Yisa Paanan Yivaynasa Lamaanana Kinin Haapadhoono
Yesus Yisa Paanan Yivayna Eenana Kinin Haapadhoono
Yesus Cecindar Kinin Yivoono