^
Markus
Uwo mée yatukumeta mée Yohanes me wegata menaa
Yesus mee uwo yatukumeta menaa
Iblis me Yesus pedeo ukuwasi naadi asegee seta menaa
Doge abagee see bagee mée okoo wui Yesus sekaataa peeta menaa
Yesus me paa yaabagaapeata menaa
Yesus me mée eebaa okoo kaa meanee seta agiyoo yataa kiyaabuu seta menaa
Yesus me daamaa doometa menaa eeweganaa seta menaa
Yesus me mée ena esee pedeo abuu yuwa yataa kiyaata menaa
Yesus me oogimaata bagee ena daamaa yakiyaata menaa
Lewi mee Yesus sekaataa peeta menaa
Yesus mee tupi yoka Wa sekaataa bagee yuwa naano agiyoo tapoo se toogee siyaa naadi ebea-ebea menaa
Sabat naagoo Parisi kaa bagee me Yesus kagoo keta menaa
Yagaa enaato boota see mée to daamaa yakiyaata menaa
Yesus me mée kaa meanee seta agiyoo yataa kiyaabuu seta menaa
Yesus Wa me menaa yadoonaa taano bagee mée gaasi ma wiya wiginta menaa
"Yesus mee paa tawata kaama too paa yaabagaapeasiyaa" see yawegata menaa
Yesus ma ena kenaa bagee kuwa maamee nuwaa see kuwa nekeensi naadi menaa
Poo keepa sigimenaa siyaa ebea-ebea menaa
Poo keepa ebea-ebea menaa da mena nekeeniino yaato ase-maneeta menaa
Yesus me menaa daamaa yeesi naadi topeta menaa
Poo keepa iyayaa-iyayaa ebea-ebea menaa
Sesawi poo keepa iyayaa-iyayaa ebea-ebea menaa
Yesus me Galilea pikuu da kaa bo taa kiyaata menaa
Paa agoo see mée ena Yesus me paa eebaa yaabagaapii seta menaa
Yesus me tadaa too pege-pege see apii ena tadaa yataa kiyaata kaama yoga ena miya aya andoo peeyaata menaa
Nazaret magaa kaa bagee me Yesus wisintaata menaa
Yesus me topenaa see bagee "Ikii kisee ukuwanaa, peenaa taai" see ase-manee seta menaa
Uwo mée yatukumeta mée Yohanes mee boota menaa
Mée lima ribu naano agiyoo Yesus me maamaa eebaa yaagoo kiyaata menaa
Yesus piku dagii da taa bado me peeta menaa
Yesus me Genesaret magaa kaa mée kaa meanee seta agiyoo yataa kiyaabuu seta menaa
Mée me otoopa asii-wega-wega siyaa menaa
Siro-Penisia kaa apii ena me Yesus mikee gaata menaa
Yesus me apa takiinta bagee ena daamaa yakiyaata menaa
Yesus me mée empat ribu naano agiyoo yaagoo kiyaata menaa
Parisi kaa bagee me Yesus "Aa dimi nagii-nagii see agiyoo mée deeyaai" see aseta menaa
Parisi kaa bagee ma, Herodes ma okoo me menaa yuwa si yayeesi naadi menaa
Yesus me Betsaida magaa kaa emaa digiyoo see mée ena emaa daamaa yakiyaata menaa
Petrus me "Yesus Aa ko Ogatamee me kawigintaata Mée, Ebo Kristus mee" see aseta menaa
Yesus me "Anii bogaata" see aseta menaa
Maga kutuu to kaa kaama Yesus epoo ena gakademaata menaa
Yesus me egaanaa ena paa yaabagaapeata menaa
Yesus me "Anii bogaata" see menaa wiyaagoo to ma aseta menaa
Ebo bagee kuwa maamee naa ya naadi aseta menaa
Yesus me "Ikii se kiwisiniyaa bagee kuwa ikii yaato bagee yoka" see aseta menaa
Mée deebaa siyaa bagee yuwa gaamaasi naadi menaa
Api ekeasiino kaa menaa
Yesus me yoga yuwa kaa yagaa yamaata menaa
Kepe yago bagee ena me Yesus apaadeeta menaa
Yesus me "Anii bogaata" see menaa wedaagoo to ma aseta menaa
Yakobus ma, Yohanes ma ekea me idimeta menaa
Emaa digiyoo see bagee ena Yesus me emaa daamaa yakiyaata menaa
Mée eebaa me Yesus mee ede ma, ede ma Yerusalem magaa kaa badaa maageeta menaa
Yesus me ara piya wodoo to kaa pedeo menaa yadootaata menaa
Yesus me kepe masetaa see bagee yuwa Ogatamee me ee kaa kaama abagaapeata menaa
Ara piya wodoo to mee wii keta menaa
Yesus me ukuwanaa seta agiyoo kuwa 'Maamee me Aa kaseta kaama ukuwanaa segeeke?' naadi aseta menaa
Bugi epoo mée kaa ebea-ebea menaa
Pajak kepee edaano kuwa edaakee daamaa ye, pedeo ye naadi apaadeeta menaa
Boota bagee kuwa aya andoo pootagea ye, taa ye naadi apaadeeta menaa
Mena tukuu to mee kamee naadi apaadeeta menaa
Yesus me "Ebo Kristus mee kaasee Daud me asii-kaba-kaba seta bagee ena kiyaa?" see aseta menaa
Ebo poga-poga see bagee kuwa gaai naadi menaa
Api miyaa ena wa me kepee uduma Ogatamee kaa yaekegataata menaa
Yesus me "Wodopasi yaato kisee ukuwaaniita, kisee ukuwaandaa taata" see aseta menaa
Yesus me "Ogatamee me ee mee pedeo kaata" see aseta menaa
Yesus peeta kaama bedaa wiyaagoo meeno taa kaboo ukuwaandaa taata menaa
"Ae-wae siyaa agiyoo yuwa ma, Ebo Kristus poga-poga bagee yuwa ma kuwa agoo kaata" see aseta menaa
Yesus meetagi naagoo ukuwaandaa taata menaa
Monaa da mee ewo yoka daamaa diitoo taai naadi menaa
Yesus patamaano see naadi koogo aawegaa seta menaa
Wunu daamaa uwoo Yesus kaa yakabagekomeeta menaa
Yudas me Yesus ekegatagaano see naadi aseta menaa
Yesus mee Wa me topenaa see bagee yuwa ma epo enaataa Paskah eenota menaa
Perjamuan roti ma, uwo ma nota menaa
Yesus me Petrus "Aa weda kaa ewo poga-poga nataape" see aseta menaa
Getsemani bugii da kaa Yesus me sembahyang seta menaa
Yesus mee peneata menaa
Yesus mee Yahudi kaa ebo-ebo yuwa paagoo eepeeta menaa
Petrus me Yesus mee ewo poga-poga seta menaa
Yesus mee Pilatus paagoo eepeeta menaa
Okaa yago bagee me Yesus wisineamoo seta menaa
Yesus piya bokoo to kaa paku wugitaata menaa
Yesus boota menaa
Yesus ogo maata menaa
Yesus aya andoo peeta menaa
Yesus mee awee da kaa keta kaama epoo to wodoo pakata menaa16:8 Kuwa ayat yiba menaa kuwa ko Markus boota kaama wodoo apanaa bagee me ebeamaata menaa keenda, Markus me ebeamaata menaa se. Kisee kemaata Yesus me kuwa menaa mikee aseta ye, taa ye see kuwa inii ewo. Bedaa kuwa see see menaa apanaa bagee me miya ebeamaata, kuwa ko kisee: "Mee mée to me kuwa apii yuwa paagoo 'Kisee pe-naasii, kisee pe-naasii' see asigi menaa kuwa uduma okoo doodoota Petrus ma, waa ma bagee yuwa paagoo pe-eewegagea. Mee kaama wodoo Yesus Wa me miya Wa me topenaa see bagee yuwa paagoo asiino, 'Mée daba daagimaa peeyaata kaama iminoo miya, iminoo miya toowoo siyaa menaa kuwa awii yaato miya, keno seomigi yaato miya kiyoo-kiyoo naweganaa taai. Kuwa menaa kuwa ko daamaa wa too wigintaata menaa, se taa kaata menaa kuwa' see aseta. Kiyoo too" see ebeamaata menaa kuwa.