^
YOSIUA
Yosiua
Hina Gode da Yosiuama Sia:i
Yosiua da Isala:ili Dunuma Sia:i.
Yosiua da Desega Ahoasu Dunu Yeligou Moilai Bai Bagadega Asunasi
Isala:ili Dunu Da Yodane Hano Degei
Dawa:loma:ne Igi Wanonesisu
Giliga:le Sogega, Isala:ili Dunu da Ilia Gadofo Damui
Yosiua amola Gegesu Gobihei Bagade Gagui Dunu
Yeligou Moilai Bai Bagade da Dafai
A:iga:ne ea Wadela:i Hou
Isala:ili Dunu da A:iai Diasu Doagala:le Lale, Wadela:lesi Dagoi
Yosiua da Iba:le Goumia Sema Idi
Gibionaide Dunu da Yosiuama Ogogoi
Isala:ili Dunu da A:moulaide Dunu Fane Legei
Yosiua da A:moulaide hina bagade Biyale Gala Gagulaligi
Yosiua da A:moulaide Soge Eno Lai
Yosiua da Ya:ibini amola ea Fidisu Fi Dunu Hasali
Yosiua ea Soge Lai
Hina bagade Dunu Amo Mousese da Hasali
Hina bagade Dunu amo Yosiua Da Hasali
Isala:ili Fi Ilia Soge Lai. Be Eno Soge Hame Lai Dialebe Ba:i
Yodane Hano Eso Mabadi Soge amo Fifi
Soge Liubenema i
Soge amo Ga:de Fi Ilima i.
Soge amo da Eso Mabadi Mana:se fi (Yodane Hano eso mabadi la:idi esalu fi) ilima i
Yodane Hano Eso Dabe La:idi Soge amo Fifili Iasu
Ga:ilebe da Hibalone Moilai Bai Bagade Lai
Yuda fi da Ilia Soge Lai
Ga:ilebe da Hibalone amola Dibe Hasali
Yuda fi Ilia Moilai
Ifala:ime Fi amola Eso Dabe Mana:se fi da ilia Soge Lai
Ifala:ime Soge
Eso Dabe Ma:na:se ilia Soge
Ifala:ime fi amola Eso Dabe Ma:na:se fi da Soge Eno Edegei
Soge Eno Huluane Ilia Fifili I
Bediamini Fi ilia Soge
Simione Fi Ilia Soge
Sebiulane Fi ilia Soge Ilegei
Isaga fi ilia Soge Ilegei
A:sie Fi ilia Soge Ilegei
Na:fadalai fi ilia Soge Ilegesu
Da:ne fi ilia Soge Ilegei
Soge Ilegesu Dagomusa:gini, Isala:ili Dunu da Moilai Yosiuama I
Dabe Fasa:besa:le Gaga:su Moilai bai bagade
Lifai Fi Dunu Ilia Moilai Bai Bagade
Isala:ili da Soge Huluane Gesowale Fima:ne Lai
Yosiua da Eso Mabadi La:idi Isala:ili Fi amo Ilia Sogega Asunasi
Yodane Hano Bega Oloda Hamoi
Yosiua da Isala:ili Dunuma Asigibio Sia:i
Yosiua da Siegeme Moilai Bai Bagadega Isala:ili Dunuma Sia:i
Yosiua amola Elia:isa da Bogoi