^
1 โครินธ์
โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จี่ต่าง ย่าง
เปาโล พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ย้าง
โครินธ์ อางเมิง คริสเตียนชฺ้าง อือ ซีแล ลางกา ชีย้าง
พระเยซูคริสต์ ม้า พาจาว มาง ล่าที่ แน วี่ไซป้านญา ย้าง ย้า
พระเยซูคริสต์ ไม้กางเขน ท่า เวอ ซฺี้ ชี อางเลิ่ง ย่าง
พาจาว มาง วี่ไซป้านญา ย่าง
พาจาว มาง ย่าเจ่น อือ
พระเยซูคริสต์ มาง ศิษย์เอก อือ
ชฺ้าง ป้องก้า อางเลิ่ง อางซี ฮา ชี มางนา ต้าดต่อน ย้าง
คริสเตียนม้องน้าม อือ อางซี ต้าดต่อน กาง ย้าง
นอง อางโต นี้ย่า พาจาว มาง ยู้ม ย้าง
อางบี่อางบล้อง อางเลิ่ง ย่าง
พาจาว มาง ปาปาย จี่วีด ไจ โว!
อางบี่อางบล้อง ยู้ อางเลิ่ง แฮ้ง ม่าอู่บ ย้าง
ฮู่บปาน นา ต่าเซฺ่อ ท่าน ย้าง
ศิษย์เอก อือ ล่าที่ แน ล่ากาน ย่าง
ฮู่บปาน อางเลิ่ง แฮ้ง ม่าอู่บ ย้าง
พาจาว มาง ปาปาย กูย่างกูเจ้อ แน ฮา คู ปาว
พาจาว มางนา บอกไว้ ย้าง
พระเยซู นา ปือซฺ้า ย้าง
พรสวรรค์ จายลือ ชีย้าง
พระเยซูคริสต์ อางโต โย้เวอ ชฺ้างเคิ้ง ย่าง
ลาก อางเลิ่ง ย่าง
พรสวรรค์ แฮ้ง ไจ คริสเตียนชฺ้าง อือนา ปล่อง ย้าง
โบสถ์ เวอ พาจาว มางนา บอกไว้ อางลี้บ ย้าง
พระเยซูคริสต์ อางเลิ่ง อางแม่น ย่าง
กงูมู นี้ ซฺี้ ยาว จี่วีด จา แต่ล้า แล่ง
กงู ซฺี้ ยาว แต่ล้า แล่ง ย้าง
พาจาว มาง ชฺ้าง อือนา ปล่อง ย้าง
เปาโล แก้บ้า ย่อ อางเลิ่ง แฮ้ง กื้ดคาน ชี ชีย้าง
โจ้ดมาย ต่องลีน เวอ จี่ต่าง ย่าง