^
PRIMERA CORINTIOS
Jmo₅ Pa₄ si₂ le₂'uɨg₅₄ a₂chein₂ ne₄ Guá'₅ i₂chan₂ juɨg₂ Corinto
Jme₂gu'₅₄ Diú₄ të₂le₃ quian'₅₄ Cristo
A₂tsɨ₂jɨn₅ dsa₂ dsia₂₃ mɨ'₅₄ jmo₂₃ le₁dsoin'₅₄
Cristo i₂lɨ́n₅ bí₂ quió'₅ Diú₄
Jág₁ quió'₅ Cristo, a₂ca₂ŋó₃ ne₄ cróg₄
Jme₂jnia₅ Diú₄ ja₁con₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ të₂le₃ quian'₅₄ Jme₂dsí₂ quiáin₅
Rɨn'₅₄ jniog₄ i₂jmo₅ ta₁ jme₂ti₃ ne₄ Diú₄
Ta₁ a₂ca₂tɨ́n₂ dsa₂ i₂chen₄ quián₅ Cristo
Jau'₂ 'í₁ quió'₅ jan₂ dsa₂ i₂ca₂'náu₂ dso₄
Mɨ'₅₄ a₂cha₂ jɨn₄ dsa₂ 'én₂ 'nɨi₂₃ rɨin'₅₄ ne₄ dsɨ₂tan₅₄ i₂tsá₃ 'én₂
A₂'nió'₅ jmo₃ dsa₂ 'í₁ nɨ₁ŋɨ₁₂
A₂to'₂ jág₁ dse₃ të₂le₃ quió'₅ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂jén'₂ gu₂
Juɨ₁lia'₂ ŋɨ₄ já'₂ a₂qui₂rë₂jen'₅₄ ne₄ diú₄ lag₄
Juɨ₁lia'₂ a₂ca₂tɨ́n₂ jan₂ dsa₂ i₂chen₄ quián₅ Jesús
To'₂ jág₁ a₂tsá₃ jme₃gan₃ dsa₂ diú₄ lag₄
'A₂ con'₂ jŋia'₅₄ cuë₂₃ jmɨg₄ ia₁ a₂lág₅ jniog₄ dsa₂ quián₅ Cristo
'A₂ lia'₂ dsi₂ten₅₄ jmo₃ dsa₂ mɨ́₂ jme₁tioin'₅₄ culto
Ca₂i₁juɨn₅₄ ŋag₅₄ ca₂guë́'₃ dsa₂ ja₁jmóg'₅ Má₃ quió'₅ Te₁gui'₅₄
Má₃ quió'₅ Te₁gui'₅₄
'A₂ lia'₂ dsi₂ten₅₄ tón'₃ dsa₂ jmóg'₂ guë́'₃ Má₃ quió'₅ Te₁gui'₅₄
Juɨ₁lia'₂ ta₁ a₂tɨn₂ dsa₂ a₂cuë₅ Jme₂dsí₂ Jŋió₅ cuë́'₅ le₂jan₂ le₂jan₂ dsa₂
Ca₂le₃jág₃ bá₄ jniog₄ lág₅ co₂'nió'₄ caun₂ bá₄ ŋɨ́₅
Juɨ₁lia'₂ a₂jme₂'nio₃ dsa₂ rɨin'₅₄
Juɨ₁lia'₂ a₂dsia₅ dsa₂ jág₁ jmei₅ siá'₂
Jmo₄ bá₄ 'nia'₂ ca₂le₃jë́₃ con'₂ dsi₂ten₅₄, dse₃ jniá₂
Juɨ₁lia'₂ a₂ca₂jen'₅₄ Cristo
Juɨ₁lia'₂ a₂já₅ caun₂ jmɨg₄ a₂jen'₅₄ 'lag₄
'A₂ lia'₂ lé₂ a₂jen'₅₄ táng₃ 'lag₄
Ca₂cág'₃ cu₄ a₂jme₃'oin₅₄ rɨin'₅₄
Jmo₅ Pa₄ co₂jŋia₅₄ a₂'í₂ juɨ₅
Jág₁ a₂'ág'₃ jág₁ jë₁ca₂tó'₂