^
ኦሮሜ
ጳዉሎሲ ኦሮሜ ቤያና ላሞቲዴስ
ኣሳ ናይታ ኢታቴꬅ
ፆሳ ፒርዳ
ኣይሁዳታኔ ኢስታ ዎጋ
ኣሲ ዉሪ ናጋራንቻ
ኣማኖን ቤቲዛ ፂሎቴꬅ
ኣብራሃሜይ ኣማኖን ፂሊዴስ
ኣማኒዛ ኣሳስ ኢሜቲዳ ኡፋይስ
ሳሮቴꬂኔ ኡፋይስ
ሃይቆይ ኣዳሜ ባጋራ፥ ዴዖይ ኪርስቶሳ ባጋራ ዪዴስ
ናጋራፔ ሻኬቲዲ ኪርስቶሳን ዱስ
ፂሎቴꬃ ኦሳንቻታ
ኤኮኔ ጌሎ ሌሚሶ
ናጋራራ ባፄቴꬅ
ፂሎ ኣያናን ዱሳ ጊሺኔ ኣሾን ዱሳ ጊሽ
ቡሮ ያና ቦንቾ
ፆሳ ሲቆ
ፆሳ ዶሮ
ኢስራዔሌ ናይታኔ ሚሺራቾ ቃላ
ፆሲ ኢስራዔሌ ኣሳ ሙሌ ዬጊ ኣጊቤና
ኣይዛቤቲካ ኣታና
ኢስራዔሌ ኣሳይ ዉሪካ ኣታና
ፆሳ ሳቦ
ፆሳስ ቤሲዛ ዴዖ ያርሾ
ሲቆ
ዴሬ ኣይሲዛይታስ ኣዛዜቴꬅ
ዎዴይ ማቲዳ ጊሽ ኢንቴ ጋርሳን ሲቄቲቴ
ኣሳ ቦላ ፒርዶፋ
ሚሺራቾ ቃላይ ኣማኖንታ ዴሬታስ ሳባኬቲዴስ
ኣይዛቤታስ ኦሳንቻ ጊዲዳ ጳዉሎሳ
ኦሮሜ ቤያናስ ጳዉሎሳ ጊጌቴꬅ
ሳሮካ