11
Li te rive ke pandan Li t ap priye nan yon sèten kote, lè L te fini, youn nan disip Li yo te di Li: Senyè, montre nou kijan pou nou priye, menm jan ke Jean osi te montre disip li yo.
Li te di yo: Mat 6:9-13 “Lè n ap priye, di:
‘Papa nou ki nan syèl la,
ke non Ou kapab Sen.
Ke wayòm Ou kapab vini.
Ke volonte ou kapab fèt sou latè a,
menm jan kon nan syèl la.
Bannou chak jou pen nou pou jounen an.
Konsa, padone peche nou yo, paske nou
menm osi padone tout sila ki Luc 13:4dwe nou.
Pa mennen nou nan tantasyon, men delivre nou de sila ki mechan an.’ ”
Answit, Li te di yo: “Sipoze ke youn nan nou ta gen yon zanmi, e nou ale kote li a minwi pou di li: ‘Zanmi, prete m twa mòso pen. Mwen gen yon zanmi ki vini, soti nan yon vwayaj, e mwen pa gen anyen pou mete devan l.’ Depi anndan, li va di: ‘Pa deranje m! Pòt la fèmen deja. Pitit mwen yo avèk mwen menm deja nan kabann nan, e mwen pa kapab leve pou bay ou anyen.’ Mwen di nou, menm si li p ap leve bay li anyen paske li se zanmi li, men Luc 18:5akoz pèsistans li, l ap leve pou bay li kont sa li bezwen.
“Donk Mwen di nou: Mat 7:7-11Mande, e nou va resevwa. Chache e nou va twouve. Frape, e l ap ouvri bannou. 10  Paske tout moun ki mande, va resevwa. Sila a ki chache, va twouve. E a sila a ki frape, l ap ouvri.
11  “Alò, sipoze ke youn nan papa nou yo resevwa yon demann de fis li pou yon pen. Li p ap bay li yon wòch olye de pen. Se pa sa? O si li mande pou yon pwason, èske li va bay li yon kolèv? 12  Oubyen si li mande li pou bay li yon ze, èske l ap bay li yon eskòpyon? 13  Mat 7:11Si nou menm ki mechan, alò, konnen kijan pou bay bon kado a pitit nou yo, konbyen anplis Papa nou nan syèl la va bay Lespri Sen an a sila yo ki mande Li?”
14  Mat 9:32-34Answit, Li t ap chase yon dyab nan yon bèbè. Lè dyab la te fin sòti, gason bèbè a te pale. Konsa, foul la te etone.
15 Men kèk nan yo te di: Mat 9:24“Li chase dyab yo pa Mat 10:25Béelzébul, mèt dyab yo.” 16 Gen Lòt yo, pou teste L, Mat 12:38t ap mande L yon sign ki sòti nan syèl la. 17  Mat 12:25-29Men Li te konnen panse yo. Li te di yo: “Nenpòt wayòm ki divize kont tèt li va detwi. E yon kay divize kont tèt li ap tonbe. 18  Mat 4:10Si Satan osi divize kont tèt li, kijan wayòm li an va kanpe? Paske nou di ke Mwen chase dyab yo pa Béelzébul. 19  Men si Mwen menm pa Mat 10:25 Béelzébul chase dyab yo, pa kilès fis nou yo konn chase yo? Konsa, se yo menm k ap jij nou yo. 20  Men, si Mwen chase dyab yo ak Egz 8:19dwèt Bondye a, alò, Mat 3:2wayòm syèl la gen tan vini sou nou. 21  Lè yon nonm fò, plen zam, veye pwòp kay li, byen li yo rete ansekirite. 22  Men lè yon moun avèk plis fòs pase l vin atake l, li bat li, e li retire nan men li tout zam li yo, pou l vin divize piyaj la. 23  Mat 12:30Sila ki pa avèk Mwen an, kont Mwen; e sila ki pa rasanble avè Mwen an, ap gaye. 24  Mat 12:43-45Lè lespri enpi a kite yon nonm, li travèse kote ki sèch pou chache repo. Lè l pa twouve, li di: ‘Mwen va retounen lakay mwen kote m sòti a.’
25  “Lè l vini, li touve l byen bale, e mete an lòd. 26  Answit li sòti pou chache pran sèt lòt dyab pi mal pase li menm, e yo vin antre pou viv la. Konsa, dènye eta a nonm sa a pi mal pase premye a.”
27 Pandan Jésus t ap di bagay sa yo, youn nan fanm yo nan foul la te leve vwa li. Li te di Li: Luc 23:29“Beni se vant ki te pote Ou a, e tete kote Ou te souse a.”
28 Men Li te di: “Okontrè, beni se Luc 8:21sila yo ki tande pawòl Bondye a, e ki swiv li.”
29 Pandan foul la t ap ogmante, Li te kòmanse di: Mat 16:4“Jenerasyon sila a se yon jenerasyon pèvès; l ap chache yon sign, men okenn sign p ap bay, sof ke sign a Jonas la. 30  Paske menm jan ke Jon 3:4Jonas te vin yon sign pou Ninivit yo, menm jan an Fis a Lòm nan va ye pou jenerasyon sila a.
31  I Wa 10:1-10 “Rèn Sid la va leve avèk lèzòm a jenerasyon sila a nan jijman, e kondane yo; akoz li menm te vini soti nan lekstremite tè a pou tande sajès a Salomon, e konsa, veye byen, gen yon bagay pi gran pase Salomon isit la.
32  “Lèzòm Niniv yo va kanpe avèk jenerasyon sila a nan jijman an, e kondane li, paske Jon 3:5 yo te repanti lè Jonas te preche. Konsa, veye byen, gen yon bagay pi gran ke Jonas isit la.
33  Mat 5:15 “Pèsòn, lè l fin limen yon lanp pa mete li nan yon kote an kachèt, ni anba yon panyen, men sou yon chandelye, pou sila ki antre yo kapab wè limyè a.
34  “Lanp a kò nou se zye nou. Lè zye nou klè, tout kò nou osi ranpli avèk limyè; men lè l pa bon, kò nou osi ranpli avèk tenèb.
35  “Alò, veye ke limyè nan nou an pa tenèb.
36  “Si donk, tout kò nou ranpli avèk limyè, san tenèb ladann, li va klere nèt, tankou lè lanp klere nou avèk reyon li.”
37 Alò, lè L fin pale, yon Farizyen te mande Li pou dine avè L. Li te antre e te repoze sou tab la. 38 Lè Farizyen an te wè sa, li te etone, paske Li pa t fè Mat 15:2 devwa lave men L avan manje a.
39 Men Senyè a te di: Mat 23:25 “Nou menm Farizyen yo netwaye tas la pa deyò, ansanm ak plato a. Men anndan nou ranpli avèk vòl ak mechanste. 40  Luc 12:20 Nou menm bann ensanse, èske Sila ki te fè deyò a, pa t fè anndan an tou? 41  Men Luc 12:33 bay sa ki anndan an kòm charite, e konsa tout bagay ap Tit 1:15pwòp pou nou.
42  “Men Mat 23:23 malè a nou menm, Farizyen yo! Paske nou Lev 27:30peye ladim, mant, ak lari de tout epis jaden an. Malgre sa, nou neglije lajistis avèk lanmou Bondye. Men bagay sa yo nou te dwe fè, san neglije lòt yo. 43  Malè a nou menm, Farizyen yo! Paske nou renmen Mat 23:6 chèz a chèf nan sinagòg yo, ak salitasyon respè nan mache yo. 44  Malè a nou menm! Paske nou tankou tonm kache, pou moun mache sou yo san ke yo pa menm konnen.”
45 Youn nan Mat 22:35; Mat 23:27avoka yo te reponn Li: “Mèt, lè Ou di sa, W ap ensilte nou osi.”
46 Konsa, Li te di: “Malè a nou menm, avoka yo osi! Paske Mat 23:4nou chaje kò a moun avèk chaj ki lou, pandan nou menm, nou p ap menm manyen chaj sa yo avèk youn nan dwèt nou.
47  Mat 23:29“Malè a nou menm! Paske nou bati tonm a pwofèt yo, pandan se zansèt nou yo ki te touye yo. 48  Konsa, nou vin temwen yo, e vin dakò avèk zak a zansèt nou yo. Paske se te yo menm ki te touye yo, e se nou ki bati tonm yo.
49  I Kor 1:24-30“Pou rezon sa, sajès a Bondye te di: “Mwen va voye bay yo pwofèt ak apòt. Kèk yo va touye, e kèk yo va pèsekite; 50  jiskaske tout san a pwofèt yo ki te vèse Mat 25:34depi fondasyon mond lan kapab chaje kont jenerasyon sila a, 51  soti nan san Abel la, jis rive nan II Kwo 24:20-21 san a Zacharie, ki te peri antre nan otèl la ak kay Bondye a. Wi, Mwen di nou, li va chaje kont jenerasyon sila a.
52  “Malè a nou menm, avoka yo! Paske yo pran nan men nou kle konesans lan. Nou pa t antre nou menm, e sila ki t ap antre ladann yo, nou te anpeche yo.”
53 Lè L te kite la, skrib yo avèk Farizyen yo te kòmanse vin move anpil. Yo te kesyone L byen pre sou anpil sijè, 54 paske yo t ap eseye fòme yon konplo kont Li pou kenbe L nan yon pawòl ke Li ta petèt pale.

11:2 Mat 6:9-13

11:4 Luc 13:4

11:8 Luc 18:5

11:9 Mat 7:7-11

11:13 Mat 7:11

11:14 Mat 9:32-34

11:15 Mat 9:24

11:15 Mat 10:25

11:16 Mat 12:38

11:17 Mat 12:25-29

11:18 Mat 4:10

11:19 Mat 10:25

11:20 Egz 8:19

11:20 Mat 3:2

11:23 Mat 12:30

11:24 Mat 12:43-45

11:27 Luc 23:29

11:28 Luc 8:21

11:29 Mat 16:4

11:30 Jon 3:4

11:31 I Wa 10:1-10

11:32 Jon 3:5

11:33 Mat 5:15

11:38 Mat 15:2

11:39 Mat 23:25

11:40 Luc 12:20

11:41 Luc 12:33

11:41 Tit 1:15

11:42 Mat 23:23

11:42 Lev 27:30

11:43 Mat 23:6

11:45 Mat 22:35; Mat 23:27

11:46 Mat 23:4

11:47 Mat 23:29

11:49 I Kor 1:24-30

11:50 Mat 25:34

11:51 II Kwo 24:20-21