^
JOAN
Itsititanakerora Joan ikamantakotanakerira Jesokirishito
Joan Giviatantatsirira ikamantakotakerira Jesokirishito
Jeso inti itigankakerira Tasorintsi
Iketyosanorira ipegaigake Jeso irogamereegi
Jeso ikaemaigakerira Jeripe intiri Natanaeri
Okyasanokyara yovetsikake Jeso terira oneimagetenkani
Jeso yoneagaigaarira pimantavageigatsirira ivankoku Tasorintsi
Jeso ineasurentaigiri maganiro
Jeso intiri Nikoremo
Joan Giviatantatsirira ikamantakotairi Jeso
Poniankicharira enoku
Jeso ontiri Samariakunirira
Jeso yovegairira itomi inampina koveenkari
Jeso yovegairira mantsigavagetankitsirira
Tatarika yovetsiki Jeso tera tsikyata irovetsikashitemparo irirori
Jeso yogitovaigakerora pan
Yanuiatakerora Jeso enokua nia
Ikogunkanira Jeso
Jeso inti ganiantatsirira
Niagantsi ganiantatsirira
Irirentiegi Jeso tera inkematsaigeri
Jeso inakera iviesetaegiteku jorioegi yovashitantavageigarira
Jeso ikamantantakerora tyara iponiaka
Pariseoegi ikogaigavetaka iragakagantaigakerimera Jeso
Nia ganiantatsirira
Tera inkemavakagaigempa kemisantaigakeririra Jeso
Itinkamipage jorioegi tera inkematsaigeri Jeso
Tsinane terira ompaniroteri ojime
Jeso inti kutagitetakotantatsirira
Jeso ikantaigakerira pariseoegi gara yagaveaigi iriaigakera iriatakera irirori
Kematsaigiririra Tasorintsi intiegiri agaveaigakerira kañovagetagantsi
Iketyo timankitsi Kirishito tekyara intime Averan
Jeso ineakagakerira terira ineimate
Pariseoegi ikogakotagantaigakerira terira ineavetempa
Yogari terira inkematsateri Tasorintsi kañomataka tenirikatyo inee
Shintaririra irovishate
Jeso isentasanoigiri kematsaigiririra
Ikantakera Jeso tsikyata inkamake
Jorioegi ikisaigakerira Jeso
Ikamakera Irasaro
Jeso inti ganiantatsirira
Jeso yoganiairira Irasaro
Isarianunkanira Jeso iragakagantakenkanira
Isagutantunkanira Jeso kasankaari
Isariinkanira Irasaro irogakagantakenkanira
Yogonketanakara Jeso Jerosarenku
Ikogaigakera guriegoegi ineaigakerira Jeso
Jorioegi tera inkematsaigeri Jeso
Inkisashiigakenkani maganiro garira ikematsaigiri Jeso
Jeso ikivavonkitiigakeri irogamereegi
Jeso ikantake iragakagantakerira Jorashi
Jeso ikantaiganairira intavakagasanoigaempara
Jeso ikamantakerira Perero interatakotakerira
Jeso inti avotsi
Jeso ikantaiganakerira intigankakerira Isure Tasorintsi intimasurentaigakerira
Ikantakotakara Jeso ikañotagaka otsiti ova
Terira inkematsaige inkisaigakeri kematsaigiririra Jeso
Irantane Isure Tasorintsi
Jeso ikantaigakerira irogamereegi inkenkisureaigavetakempatyo impoginityo irishineiganaempa
Jesokirishito inti gaveavagetatsirira
Jeso iniaventaigakerira irogamereegi
Yaganunkanira Jeso
Yamanunkanira Jeso ivankoku Anashi
Perero iteratakotakerira Jeso
Itinkamisanorira saseroroteegi ikogakotagantakerira Jeso
Perero iteratakotairira Jeso
Yamanunkanira Jeso Piratoku
Ikentakotunkanira Jeso
Ikamanakera Jeso
Imokoroinkanira Jeso
Yogaataganira Jeso imperitanakiku
Yanianaira Jeso
Jeso ikoneatimotakerora Maria Magarena
Jeso ikoneatimoigakerira irogamereegi
Tomashi ineairira Atinkami
Tyara okantaka otsirinkunkanirira oka sankevanti
Jeso ikoneatimoigakerira 7 irogamereegi otsapiaku inkaare
Jeso iniakerira Sumo Perero
Irogamere Jeso itasanotarira