^
1 CORINTIOS
Kakaꞌán Pablu ni ñá ntákuintiꞌxe i, ña ntoo ñuú Corintu
Niꞌi ko é vāꞌá iña Xuva ko kuenta iñá Cristu
Dā kii nteé xio taꞌan xúkūn san
Xéꞌe Xuva kō é kūvi vií Cristu é un ntɨꞌɨ̄, e dóo kiꞌin inī ñá vata kaa mii ñā
Tūꞌún Cristu, ña xiꞌí ntiká krusi kan
Kanañēꞌe Espíritū Sántū san ko xoo é Xuva kō
Ña ntáde tsiñu dadɨɨ iña Xuva ko
Tsiñu é ntáde pustru
Kadē kúꞌvē ñá iña uun ñaꞌa, ña kade é kīni kaa
Ña ntákuintiꞌxe i, ña ntátsiꞌi kuetsi taꞌan
Kūñú kō ne, iña Xuva ko
Itsi iña ñá ntatántaꞌa
Kuenta iña i é kaeꞌxi o é ntátsido ñā nú sāntu ña
Nuu i é kāduku ntée pustru
Dā xeꞌé Pablu ítsi é ña kunuu iní ko sāntu e ntúváꞌa nāa
Nantuku ō é vāꞌá iña taꞌan ko ñá nguiī san
Nté koo vií ñadɨ̄ꞌɨ́ ini ukún kān
E ña té kuedadɨɨ tsi ntaéꞌxi ña da ntánataká nuu ña
Da ntaéꞌxi o kúñu Xuva kō
Nté koo kaꞌxi o kúñu Xuva kō
É kātaꞌxi Espíritū Sántū
Un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ ó ne, uun tsi kúñū kúvi ō
Nee iña é kuīnima ko
Dá kakāꞌan o tuku túꞌūn é ña íni o
Vii nto vata xkoó ini nto, ntá tsi na kuiñɨ ūkun
Dā ntóto Cristu
Tē ntóto ña xiꞌi
¿Nté ntu o kantoto ñá xiꞌi?
Dómēni é ntánatakā ña iña taꞌan ña
Míꞌī nchó kɨꞌɨ́n Pablu
Tūꞌun da ntɨ́ꞌɨ tutú san