^
Metiyu
Jesus Christ Aburr-bapurr
Jesus Christ A-bambungguna (Luk 2:1-7)
Marnnga Jina-burrbeya Wenga Aburr-bona Gurda
Jochap Bijirriny-janyja — Aburr-lijiwarriyana Nula Ayrat (Herod)
Ayrat (Herod) Burr-buna Gu-ngarda Yerrcha Wurra An-guyinda
Yijipt (Egypt) Wenga Aburr-jekarra Gurda
Jon (John) An-gata Bama Burr-gurragaja A-workiya
Jon Ana-nyala Bama A-gurragaja Jesus
Jesus Ana-walkwalk Gelama Werra A-negarra
Jesus A-garlmunapa Janguny Gu-ngurrjinga Burrwa A-bona
Jesus Burr-menga Abirri-jirrapa Abirri-jirrapa Jawina Yerrcha
Jesus Marn․gi Burr-negarra Janguny Rrapa Bin-dimarra Aburr-molamiyana
Jesus A-wena Burrwa Gatiya Gu-bulgapulga Gu-guyinda
Gun-burral Gun-gunyilja
Ana-goyburrpa Minypa Mun-maywapa Jorlp (Salt)
Ana-goyburrpa Minypa Gun-maywapa Nyiburr-gujayanaya
Joborr Nula
Mari Nula
Minypa Ana-werranga Jin-nika Jiny-mangga A-workiya
Gun-gubapawuchichiya Nula
Gochila Gochila Gun-gurra Gun-gata Nula
Guna-wangarra Nula
Gurrurta Bubi-rrima Burrwa Aburr-gata Aburr-bachirra Ana-gorrburrwa
Gun-gugunggaja Nula
Gun-guwenggana Nula
Gun-gata Nula Minypa Balaja Mbi-bawuja Aburr-workiya
Gorlk Ny-ma Barra Gun-gaba Waykin
Wuparnana Nguburr-ngurrnga Barra Nguburr-naya Nguburr-ni
Wangarr Rrapa Gorlk
Buburr-jarlapiya — Gala Barra Nyiburr-yopachichiya
Wenggana Rrapa Wechawecha Rrapa Duldulja Ngana Gu-jirra
Barrnguma Minypa Gu-rruwurdola Ngana Gu-jirra
Gun-jong Gun-guyinda Rrapa Balaja Nipa Mu-rrimanga
Ngaypa Gala Marn․gi Ana-gorrburrwa
Meyali Gun-gata Minypa Bala Gubirri-gupuna Ngardapa Ngardapa
Jesus Gun-nika Ganyjarr
Jesus Wanngu A-negarra An-gugaliya Gun-guburlububurluja Gu-rrimarra
An-gata Burr-ganyja A-workiya Rowm (Rome) An-guyinda An-dakal
Jesus Wanngu Burr-negarra Aburr-jaranga Gu-galiya Yerrcha
Jimarna Abu-jurrjurrmurna Jesus
Jesus Gu-jobujobuna Barlmarrk Rrapa Bartpa
Jesus Wanngu Bijirri-negarra Walkwalk Abirri-dimarra
Jesus Wanngu A-negarra An-nyarlkuch
Jesus A-gonyjinga Nula Metiyu (Matthew)
Minypa Balaja Mbi-bawuja Aburr-workiya Rrapa Wangarr Abu-wengganacha
Jesus Wanngu Bijirrinyu-negarra Jayrach (Jairus) Jin-nika Jin-walkurpa Rrapa Jin-nerranga Jin-gata Gipa Jemberr Gun-jaranga Jiny-yorrpuna Jiny-yu
Jesus Bijirri-dimarra Abirri-jirrapa Gu-galiya Yerrcha Abirri-gapula Mipila Abirri-jirra
Aburr-yinmiyapa Gala Aburr-jaranga Aburr-mujama
Jesus Burr-yika 12 Gu-galiya Yerrcha
Jesus Gu-jarlapuna A-wena — Burr-jerrma Barra
Werra Gun-gunega Gun-gubu
Ana-nga Barra Arr-gurkuja Nula
Arr-malcha Nula Christ Rrapa Ngika Ay-romyerrnyja
Magaya Gun-guni Ngika — Wurra Jarra Minypa An-gata Barrang Mari Nula
Jon Bijirri-jerrmarra Gurda Nula Jesus Abirri-jirrapa Abirri-mujaruk
Rrawa Gun-gata Gala Gun-nerra Gubu-bawujingarna
Buburr-boy Gurda Barra Nyiburr-nyilja
Jarradi (Saturday) Nula
An-ngardapa An-gugaliya Murna An-nerra
Wangarr An-nika An-gata An-mujama Nipa A-jerrjerrjiyana Nula
Walkwalk Gun-nika Ganyjarr Ngardapa — Jesus Gun-nika Ngardapa
Minypa Gun-jong Balaja Mu-rrimanga
Gu-galiya Yerrcha Gubi-nacharna Ganyjarr
Minypa Walkwalk An-guyinda Ana-jeknga Nula Mu-ngoyurra A-bawuna
Jesus Mampa Niya Rrapa Worlapa Niya Yerrcha
Meyali Gun-gata Minypa An-gugaliya A-lamajinga A-bona Balaja Nula
Jesus Gu-ngurrjinga Gun-gata An-nga Nula Nipa Minypa Meyali Gu-murna A-wena Burrwa A-workiyana
Jesus Gu-ngurrjinga Burrwa Gun-burral Minypa Meyali Gun-gata An-gugaliya A-lamajinga A-bona Balaja Nula
Meyali Gun-gata Minypa Mun-nerra M-balagarrgurrjiyana Gatni (Garden)
Minypa Gun-maywapa Ranginy Mipila Mu-jirra Gun-jong Machart (Mustard)
Minypa Gun-maywapa Ranginy Rakaraka Mu-durtchinga Mu-workiya
Jesus Burr-meyali A-wena Burrwa A-workiyana
Jesus Gu-ngurrjinga Burrwa Gun-burral Minypa Meyali Gun-gata Mun-nerra M-balagarrgurrjiyana Gatni (Garden)
Meyali Gun-gata Minypa An-gugaliya Gu-barripuna Gun-molamola Gu-yilkakiyana Gu-yu
Meyali Gun-gata Minypa An-gugaliya A-barripuna An-molamola Gu-lawu
Minypa Gun-maywapa Ranginy Mulucha Mbi-rurrgakaja Aburr-workiya
Gun-geka Rrapa Gun-maywa
Wurra Gama Gorlk Nejarach (Nazareth) Aburr-nirra Ngoyurra Aburr-yerryerrmiyana Nula Jesus
Jon A-juwuna An-gata Bama Burr-gurragaja A-workiyana
Jesus Balaja Burr-wuna 5,000 Gu-galiya Yerrcha
Jesus Gu-bugula Gu-jonama A-bamuna
Aburr-gurderdakurderda Rrawa Ganécharat (Gennesaret) Aburr-nirra Jesus Wanngu Burr-negarra
Minypa Mu-ngoyurra Aburr-guyinda Gubu-barnjinga
Gu-guyinmiya Ngacha Minypa Werra Arr-nenga Gu-workiya Nuluwa Wangarr
Jin-gata Geynan (Canaan) Jin-guyinda Gama Marr Jiny-balcha Nula Jesus
Jesus Wanngu Burr-negarra Aburr-jaranga Gu-galiya Yerrcha
Jesus Balaja Burr-wuna Minypa Mu-wurra Yerrcha 4,000
Jal Aburr-ni Gubi-na Barra Wangarr Gun-nika Ganyjarr
Minypa Gun-maywapa Ranginy Berachi Yerrcha Rrapa Jejuchi Yerrcha Mun-burriya Minypa Gandichawa Mun-gurdurtcha
Birta (Peter) A-ngurrjinga Jesus Nipa Christ
Jesus A-ngurrjiyana Nipa A-juwa Barra
Jesus A-ngukurdanyjiyana Rrapa A-jayanayana A-ji
Jesus Wanngu A-negarra An-delipa An-gata Minypa Walkwalk A-rrimarra
Jesus Barrwa A-ngurrjiyana Nipa A-juwa Barra
Mun-gata Rrupiya Minypa Burrbu-gaypuna Aburr-workiyana Wurra Gama Gorlk Gun-gata Nula Bala Gun-japurra
Ana-nga Barra Wana A-ni
Ana-nga A-yinmiyan Rrapa Delipa A-lijiwarriyan
Minypa Gun-maywapa Ranginy Jin-gata Jip (Sheep) Jinyu-lijiwarriyana
Minyja Worlapa Nggu Werra Biy-nega
Meyali Gun-gata Minypa An-gugaliya Gala Baywarra Gu-nengarna Nula An-nerranga
An-gumarrbipa Jin-gumarrbipa Gala Barra Abirriny-bapawuchichiya
Jesus Burr-jalkakaja Gu-ngarda Yerrcha
An-ngardapa An-gugaliya Gorlk Wana Nula
Meyali Gun-gata Minypa Gurnal Jama Aburr-ji
Jesus Ana-jirrapa Ana-ngardapa Ana-goma Gu-negarra A-ngurrjiyana Nipa A-juwa Barra
Mampa Buta A-wengganana Butula Jesus
Jesus Wanngu Bijirri-negarra Abirri-gapula
Jesus A-bena Jirúchalam (Jerusalem)
Wangarr Gun-nika Bala Gun-nerra Gubi-negarra Jesus Burr-jobujobuna
Jesus A-wenapa Gun-jong Gu-gorlapuna
Abu-wengganana Jesus Ana-nga A-wuna Ganyjarr
Meyali Gun-gata Minypa Abirri-jirrapa Walkurpa Yerrcha
Meyali Gun-gata Minypa Gu-galiya Yerrcha Jaga Aburr-ganana Gurnal Mun-murra Mu-jinyja
Meyali Gun-gata Minypa Janara Gu-ji
Rrupiya Mun-gata Gapman Burr-gaypurda A-workiya Gu-galiya Yerrcha
Minypa An-gugaliya A-juwiya A-workiya Barrwa Gu-yinmiya Barra Gu-ni Nula
Joborr Gun-gata Wana Gun-babalapa
Christ Nipa Ana-nga Nyanma
Gun-nerra Gun-gata Minypa Aburr-gata Joborr Marn․gi Aburr-gunega Rrapa Berachi (Pharisee) Yerrcha Gubi-rrimanga
Waykin Aburr-molamola Rrapa Wupa Aburr-werra
Jesus Gu-ngurrjinga Minypa Wangarr Burr-bu Barra
Jesus Wargugu A-ni Burrwa Jirúchalam (Jerusalem) Aburr-nirra
Jesus Gu-ngurrjinga Minypa Bala Wangarr Gun-nika Gu-rrumiya Barra
Mari Guna-bamburda Rrapa Gun-nerra Gu-ni Barra
An-gata An-nerra Warrpam
Gun-gata Minypa An-walkurpa An-gugaliya Ana-jeka Barra
Minypa Gun-maywapa Ranginy Mun-jawanyja M-burnda Niya Mun-gubocha Rrapa Wombajarr
Gala Ana-nga Marn․gi Gu-yinpa Barra Nipa Ana-jeka Barra
An-mujama An-guyinda Bama An-gubalcha Rrapa An-nerra
Meyali Gun-gata Minypa Jin-merduwa Jin-guyinda Jin-gata Arr-jirrapa Arr-murna
Meyali Gun-gata Minypa Abirri-jirrapa An-ngardapa Aburr-mujama
Minypa Gun-maywapa Ranginy Jip Rrapa Nanikut
Wengga Gubu-buna Jesus Abu-bu Barra
Jin-ngardapa Gama Bama A-jirra A-ngimarra Jesus
Jurrach (Judas) A-malchinga Burrwa Jesus Abu-bu Barra
Jesus Rrapa Aburr-yigipa Jawina Gu-janara Aburr-ni
Minypa Jesus An-munyjurr Mbi-barra
Jesus Mu-ngoyurra Gu-ngurrjinga Minypa Nipa Birta (Peter) A-jordajiya Barra
Jesus A-wengganana A-ni Gata Gachémani (Gethsemane)
Jesus Abi-rrimarra
Ganychila (Councillor) Yerrcha Gojilapa Abi-negarra Jesus
Birta A-jordajiyana
Jesus Abu-ganyja Nula Baylat (Pilate)
Jurrach (Judas) A-juwuna
An-gata Baylat (Pilate) A-wengganana A-ni Jesus
Baylat A-wena Jesus A-juwa Barra
An-dakal Abu-borrkpuna Aburr-ni Jesus
Jesus Burr-jong Abi-negarra Abi-rrana
Jesus A-juwuna
Jesus An-burral Abu-barnjinga Wupa Gu-ngarnama Gu-gurrema Gu-guyinda
Derta Gubi-negarra Gun-gata Ngana Gu-jirra Jesus Abu-barnjingapa
Jesus A-molamiyana
Janguny Minypa Gu-barrjekarra
Jesus A-bena Burrwa Aburr-yigipa Jawina