^
โรม
โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จี่ต่าง ย่าง
เปาโล พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮา ขอบคุณ ฮา ย้าง
อางเลิ่ง อางแม่น ล่าที่ ย่าง
ชฺ้าง คาโคลาโค นี้ย่า ชฺ้าง อางบล่าบ
พาจาว มาง ชฺ้าง อือนา กง่าเกิ้ง แน วี่บ่ากไจ ปี่ง ย้าง
พาจาว มาง อางลี้บอางล่าว ย่าง
ชฺ้าง คาโคลาโค อือย่า ชฺ้าง อางบล่าบ
พระเยซู กงูนา วี่บ่ากไจ แต่น ล่าชี่ ย้าง
อับราฮัม ฮา ชี แฮ้งแม้แน ฮา ปาว
พาจาว มางนา นืงบาชี ย้าง
กย่างม่อนซ้า อางเลิ่ง ย่าง
อาดัม แน พระเยซู
อางบล่าบ เวอ ซฺี้ ยาว พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่งกง่า แน จี่วีด จา ย้าง
พาจาว มาง ย่าเจ่น เพลิ่น ปาว
อางบี่อางบล้อง ยู้ กาง อางเลิ่ง แฮ้ง จี่เพ้ก ชีย้าง
อางลี้บอางล่าว แน อางบล่าบ ย่าง
อางบล่าบ ย่าง
อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มางนา จี่วีด ไจ เค่ ย้าง
กงู นืงบาแก่นจ่า แฮ้ง กงามย้าง ย้าง
พาจาว มาง ลาก อางเลิ่ง นี้ย่า พระเยซูคริสต์ ก้อง ดื้ง แง
พาจาว มาง อิสราเอลชฺ้าง อือนา แช้ยู้ ชีย้าง
พาจาว มาง นืงบาค่า แน ลากซื่งกง่ากย้า ย้าง
ยิวชฺ้าง แน พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น ย่าง
ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา อางบล่าบ ปล่องปูน ปี่ง ย้าง
พาจาว ม้า ยาง ชฺ้าง อือนา บ่าลู่ม
ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือ อางบล่าบ กงาปูน ย้าง
พาจาว ม้า ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา ลากซื่งกง่ากย้า
พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา ย้าง
นอง จี่วีด แฮ้ง พาจาว มางนา ท่าน ปาว
ยอคา อือนา น้าจ่าง ย้าง
ฮากนา ลาก ย้าง
ฮากนา บ่าต่าดบ่าต่อน โจ!
นอง ปาปาย ฮากนา อางบล่าบ บ่าปี่ ฮา โจ
คริสเตียนม้องน้าม อือนา ฮาย นืงบาจาบ ปี่ โว!
ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือก้อง อางเลิ่ง อางแม่น เคอ แอ ชีย้าง
เปาโล ยาง ล่ากาน แฮ้ง อู่บ ชีย้าง
เปาโล โรม อางเมิง เวอ แล แง แน กื้ดคาน ชีย้าง
โจ้ดมาย ชา แต้ม ลีน เมอ จี่ต่าง ย่าง
โจ้ดมาย ต่องลีน เวอ พาจาว มางนา จี่ สรรเสริญ ฮา ย้าง