^
ማርቆሳ
ፃማቂዛ ዮሃኒሳ ማርካቴꬅ
ዬሱሳ ፃማቄቴꬂኔ ፓጬቴꬅ
ዬሱሲ ሞሌ ኦይኪዛ ኦይዱ ኣሳታ ባና ካላና ማላ ፄይጊዴስ
ቱና ኣያናይ ኢዛ ቦላ ዲዛዴ ዬሱሲ ፓꬂዴስ
ዬሱሲ ዳሮ ሃርጋንቻታ ፓꬂዴስ
ዬሱሲ ጋሊላን ሚሺራቾ ቃላ ታማርሲዴስ
ዬሱሲ ኢንቺራቻ ሃርጊዛዴ ፓꬂዴስ
ዬሱሲ ቶሆ ሲላ ኣዴዛ ፓꬂዴስ
ዬሱሲ ሌዌ ፄይጊዴስ
ፆማ ጊሽ ሺቂዳ ኦይሾ
ሳምባታ ጊሽ ሺቂዳ ኦይሾ
ዬሱሲ ኩሼይ ሲሊዳ ኣዴዛ ፓꬂዴስ
ኣባ ላንቄን ዳሮ ኣሳይ ዬሱሳኮ ሺቂዴስ
ዬሱሲ ባና ካሊዛ ታማኔ ናምዓታ ዶሪዴስ
ዬሱሳኔ ቢዔሊዜቡላ
ዬሱሳ ኣዬዮኔ ኢዛ ኢሻታ
ዜሬꬅ ዜሪዛዴ ሌሚሶ
ዬሱሲ ሌሚሶራ ዮቲዛ ጋሶ
ጌማን ዲዛ ፆምፔ
ዲጪዛ ዜሬꬃ ሌሚሶ
ሳናፊጬ ጌቴቲዛ ሚꬃ ኣይፌ ሌሚሶ
ዬሱሲ ኢሲ ቱና ኣያናይ ኢዛ ቦላ ዲዛዴ ፓꬂዴስ
ናዚሬቴ ኣሳይ ዬሱሳ ኤኪቤቴና
ባና ካሊዛ ታማኔ ናምዓታ ዬሱሲ ኪቲዴስ
ፃማቂዛ ዮሃኒሳ ሃይቆ
ዬሱሲ ኢቻሹ ሺ ዴሬ ሚዚዴስ
ዬሱሲ ኣባ ቦላራ ሃሙቲዴስ
ካሴ ኣይሁዳ ኣዋታ ዎጋ
ኢሲ ማጫሳይ ኣማኖ
ዬሱሲ ኢሲ ዱና ዱዴኔ ሃይꬃ ቱሌ ኣስ ፓꬂዴስ
ዬሱሲ ኦይዱ ሺ ኣስ ሚዚዴስ
ፋርሳዌታ ኢርሾኔ ሄርዶሳ ኢርሾ
ዬሱሲ ቤቴሳይዳን ኢሲ ቆቄ ኣሲ ፓꬂዴስ
ዬሱሲ ፆሳፔ ኪቴቲዳዴ ጊዲዳይሳ ጴፅሮሲ ማርካቲዴስ
ዬሱሲ ባ ሃይቃናይሳ ካሴቲዲ ዮቲዴስ
ዬሱሳ ሜꬋይ ላሜቲዴስ
ዬሱሲ ኢታ ኣያናይ ኦይኪዳ ኢሲ ና ፓꬂዴስ
ዬሱሲ ባ ሃይቆ ጊሺኔ ባ ዴንዶ ጊሽ ቃሴካ ዮቲዴስ
ኡባፌ ኣꬊዛይ ኦኔ?
ኑና ኢፆንታይ ዉሪ ኑ ባጋ
ኣሳስ ꬉጴ ጊዳናፔ ናጌቴꬅ
ማቾ ኣንጂ ዬዳናስ ቤሴና
ዬሱሲ ጉꬃ ናይታ ኣንጂዴስ
ኢሲ ዱሬ ኣዴ
ዬሱሲ ባ ሃይቂ ዴንዳናይሳ ሄꬓንꬆ ዮቲዴስ
ያቆቤይኔ ዮሃኒሲ ዎሲዳ ዎሳ
ዬሱሲ ቆቄ ባርፄሞሳ ኣይፌ ፓꬂዴስ
ዬሱሲ ጊታ ቦንቾራ ዬሩሳላሜ ጌሊዴስ
ዬሱሲ ቃንጊዳ ባላሴ ሚꬃዮ
ዎይኔ ሚꬂ ቶኪዛ ጎሻ ኣሳታ ሌሚሶ
ጊራ ጊሽ ሺቂዳ ኦይሾ
ሃይቆፔ ዴንꬃ ጊሽ ሺቂዳ ኦይሾ
ኣምዔይ ሙፁዋታ
ፆሳ ኬꬂ ላሌታናይሳ ዬሱሲ ካሴቲዲ ዮቲዴስ
ዎዴ ዉርሴꬃ ማላታታ
ዬሩሳላሜ ቦላ ጋካና ጊታ ሜቶ
ኪርስቶሳ ናምዓንꬆ ዩስ
ባላሴ ሚꬃይ ሌሚሶ
ጎዳይ ያና ጋላሳዮኔ ሳቴዮ ኦኒካ ኤሬና
ኣሳይ ዬሱሳ ዎꬋናስ ማቄቲዴስ
ዩሁዳይ ዬሱሳ ኣꬂ ኢማናስ ጊጊዴስ
ጎዳ ካዎ ኤኮ ዎጋ
ዬሱሲ ጌቴሴማኔን ዎሲዴስ
ዬሱሲ ኦይኬቲዴሲኔ ኣꬊ ኢሜቲዴስ
ዬሱሳ ፒርዳ ዱላታኮ ሺሺዳ
ጴፅሮሲ ዬሱሳ ካዲዴስ
ዬሱሳ ጲላፆሳኮ ኤፊዳ
ዎታዳራቲ ዬሱሳ ቦላ ቂሊጪዳ
ዬሱሳ ካቄቴꬅ
ዬሱሳ ሃይቆ
ዬሱሲ ሃይቆፔ ዴንዲዴስ
ዬሱሲ ባና ካሊዛ ናምዓታስ ቤቲዴስ
ዬሱሲ ባና ካሊዛ ታማኔ ኢሲኔታስ ቤቲዴስ
ዬሱሲ ፑዴ ሳሎ ቢዴስ