^
1 Korintiyawaká
Bulus Sa Shìdun Isoko Jir Bu Nsànká Shìdun Ya Sig Mpìrká
Mpìrká Ri Bàg Yesu Gàfinn
Yesu Kristi í Yar Shìdun
Jír á Shinn Barà Yesu Kristi Wu Sig Mà Atàm Bín-à Ni
Shìdun Ya Hing Yi Yarwá
Mpìrká Ri Sa Swàm Shìdun
Bulus Big Jàu Swàmwá Big, Big í Yann Aswamká Bu Kristi
Mpìr Zyun Ayau Mpìrká Ri Bàg Yesu Sa Ayái
Kada Aning Bar Kara Bar Dìrná á Byar Ká Ri Bàg Fig Yesu Níng Bàna
Dìryí í Bu Shìdun
Jír Ashinn Ban
A Shi Shuwú Aràg Barà Shìdun Sìnn Sig Wù á Shi
Jír á Shinn Mpìrká Sìr Fig Ma Ban Bàna Ma Uwà Kiká
Jír á Shinn Buju-à Big Ya Sig Bu Sìnn
Shu-à Wùn Aswam Kristi Má Shi
Kada Mpìr Aku Sa Buki Bàna
Uwàká Abig Bir Dim Shinnbá Sai-à Mpìrká Ma ri Kwonn Shinn Ma Ri Wib Shìdun
Jir Buju-à Big Ri Kyab Pànn Yesu Ani
Gbam-à Awun Shìdun Ri Ya Yi
Mpìrká Bu Kristi Shi Sig Ayau Dìr Nzyun
Azìm Kab Síg Nì Bu Káníng
Gbam Buká Ayau Mpìrká Ri Bàg Yesu
Mpìrká Ri Bàg Yesu Abig Sa Bu Abibir
Barà Yesu Dù Nann Zu Kàng Ma Yonki
Barà Mpìrká Wu Rìghing Má Dù Nann Zu Kàng Ma Yonki
Dìr Apyú Zyun-à Yá Dìg Níng Barà Má Shi Ani
Jír á Shinn Bài-à Mpìrká Bu Shìdun Ri Kwonn
Bu-à Bulus Má Sa Mà Pyànn
Jír-à Wà Kinn Shinn