^
మొదొల్‌
దేవుణు సఙమ్‌దు నమ్మిత్తికార్‌ కేట ఆజిని వందిఙ్‌
దేవుణు గెణమ్‌ని సత్తు ఆతిమన్ని క్రీస్తు
దేవుణు ఆత్మ బాణిఙ్‌ దొహ్‌క్ని గెణం.
సఙమ్‌దు నమ్మిత్తికార్‌ కేట ఆజిని వందిఙ్‌
క్రీస్తుఙ్‌ అపొస్తురు ఆతికార్‌
రంకు బూలాని వన్నిఙ్‌ మీ బాణిఙ్‌ వెల్లి పోక్తు
నమ్మిత్తి వరి నడిఃమి గొడఃబెఙ్‌ మహిఙ
రంకు బూలానిక
పెండ్లి వందిఙ్‌ వెహ్నిక
బొమ్మెఙ పూజ సితిమని బోజనం వందిఙ్‌
అపొస్తుడు ఆతి వన్నిఙ్‌ మన్ని అక్కుఙ్‌
ఇస్రాయేలు లోకురిఙ్‌ సుడ్ఃజి నెస్తెఙ్‌ మన్నికెఙ్.
దెయమ్‌క పండొయ్‌ని ప్రబు ఏర్పాటు కిత్తి బోజనం
దేవుణుదిఙ్‌ పొగిడిఃజి మాడిఃస్నిక
ప్రబు ఏర్పాటు కిత్తి బోజనం వందిఙ్.
దేవుణు ఆత్మ సీని వరమ్‌కు.
ఉండ్రె ఒడొఃల్‌ని నండొ బాగమ్‌కు.
విజు దనిఙ్‌ పెరిక ప్రేమ
దేవుణు ఆత్మ సీని వరమ్‌కు.
దేవుణుదిఙ్‌ పొగ్‌డిఃజి మాడిఃస్నిక ఎలాగ మండ్రెఙ్.
క్రీస్తు సాతి వరిబాణిఙ్‌ మర్జి నిఙితి వందిఙ్.
సాతికార్‌ మర్‌జి నీఙ్‌ని వందిఙ్.
సాతికార్‌ మర్జి నీఙ్‌నివలె మంజిని ఒడొఃల్‌
నమ్మిత్తి వరి వందిఙ్‌ డబ్బు కుడుఃప్సిని వందిఙ్‌ వెహ్సినిక.