^
1 CORINTO
Topẽ tỹ ẽg mỹ nén han mũ tỹ há nĩ
Vẽnh kãpãm kỹ nỹtĩnh ke tũ
Jesus tỹ krunh to sa ja hã tónh ke
Topẽ tỹ ẽg kuprẽg, ẽg tỹ tỹ nén ũ tũ ra
Paulo tỹ krój nĩ
Topẽ kuprĩg tỹ nén ki kanhró nĩ
Topẽ mỹ rãnhrãj tĩ ag tỹ jagnẽ ri ke
Topẽ tỹ ẽg rãnhrãj tugnỹm ke
Ẽg pijé jagnẽ kãfór nỹtĩ'
Apóstolo ag
Ũn prũg kónãn mũ
Ẽg tỹ pã'i ag mỹ ẽg mré ke tónh ke tũ
Ẽg tỹ nén ũ vẽnh mỹ han ke tũ
Ẽg tỹ prũg há han to vẽjykre
Ẽg tỹ Topẽ jykre hã mĩ mũnh ke
Ũn mén ja tũ fag to vẽjykre
Vẽnh kãgrá tỹ topẽ to vẽjykre
Paulo tỹ jãnkamy ve sór tũ
Ũn e tỹ Jesus ki ge kỹ tóg Paulo mỹ há tĩ
Ẽg jo ke ag to jykrén nĩ
Vẽnh kãgrá tỹ topẽ jykre han sór ke tũ
Ẽg tỹ ẽg régre tugrĩn nén ũ konh ke tũ
Ũn tỹtá fag jykre
Santa Ceia to vẽjykre
Topẽ tỹ ẽg tar han mũ, ti kuprĩg tỹ
Nén ũ pir ri ke ẽg nỹtĩ, ẽg jagrẽ pir nỹtĩn kỹ
Vẽnh kar to há nỹtĩnh ke
Ẽg tỹ jagnẽ ki rĩr ke
Culto ki vẽjykre
Jesus rĩr jẽ
Jesus mré ẽg rĩnrĩr mãn ke
Ẽg rĩr mãn ke to vẽjykre
Jesus kãtĩg mãn kỹ tóg ẽg kar han mãn ke mũ
Ẽg tỹ ẽg mré ke ag jagãgtãn ke
Paulo tỹ nén han sór mũ
Jesus ki ge kỹ nỹtĩ ag tỹ jagnẽ mĩ ẽkrén