^
Xu̱ju̱n xi y'ét'a Jua
B'i̱ ts'ín kitsúya nda̱ xi kits'ínntu xu̱ju̱i̱n yáha Jesu
B'i̱ ts'ín kitsúya Jua Bautista̱ yáha Jesu
B'i̱ ts'ín kitsúya Jua nga Jesu xi chu̱tsa̱nka̱ha̱ Nti̱a̱ná
B'i̱ ts'ín kinchja̱ha̱ Jesu já ni'yakuyá xi tjuu̱n
B'i̱ ts'ín kits'ín Jesu nku kju̱a̱nkjún a̱jihi̱n nku s'í kju̱a̱bixan
B'i̱ ts'ín kik'onsje Jesu chu̱ xi tíi̱ncha batéña jóo̱ má ma na̱tsihi̱n ni̱nku̱
B'i̱ ts'ín kinchja̱ni̱jmíko̱ Jesu Nicodemo̱
B'i̱ ts'ín ta̱ kitsúya ngáha Jua yáha Jesu
B'i̱ ts'ín kinchja̱ni̱jmíko̱ Jesu nku na̱ Samari̱a̱
B'i̱ ts'ín kits'ínnkihi̱ Jesu nku nda̱ chí
B'i̱ ts'ín kits'ínnkihi̱ Jesu nku nda̱ xi kjijña un
B'i̱ ts'ín tsakúchji Jesu xáha̱
B'i̱ ts'ín kitsúya Jesu ni xi bakúchji nga kik'a̱i̱ xáha̱
B'i̱ ts'ín kits'ínkjen Jesu já xi un mii̱
B'i̱ ts'ín ngjisun Jesu ntáchak'uu̱n
B'i̱ ts'ín kitsúya Jesu nga kui xi ts'ínk'íéntu tík'un xu̱ta̱
B'i̱ ts'ín ngji Jesu S'íhi̱ Ni'ya Kichoo̱
B'i̱ ts'ín tsakúya Jesu a̱jin s'íu̱
B'i̱ ts'ín kinchja̱ni̱jmíyaha xu̱ta̱ yáha Jesu
B'i̱ ts'ín tsakúya Jesu ni xi ka̱maha̱ xu̱ta̱ xi s'e̱jihi̱n kui
B'i̱ ts'ín najmi kis'ejihi̱n já judio̱ k'aku̱ nga Nti̱a̱ná kits'ín nibáha̱ Jesu
B'i̱ ts'ín kichjut'ayák'un Jesu nga j'aich'áha̱ nku ta̱chju̱ún
B'i̱ ts'ín tsakúya Jesu nga kui xi nd'íhi̱ xu̱ta̱
B'i̱ ts'ín tsakúya Jesu nga najmi a̱sunntee̱ tje̱he̱n ra̱
B'i̱ ts'ín tsakúya Jesu yá xi ntíhi̱ Nti̱a̱ná
B'i̱ ts'ín kits'ínnkihi̱ Jesu nku nda̱ ka̱
B'i̱ ts'ín tsakúya Jesu nga kits'ínchjén nku nda̱ bastu ko̱ chu̱tsanka̱ha̱
B'i̱ ts'ín tsakúya Jesu nga kui xi nda̱ bastu xi ndoo̱
B'i̱ ts'ín najmi kis'ejihi̱n já judio̱ k'aku yáha Jesu
B'i̱ ts'ín kits'ínkj'áíya ngáha̱ ra̱ Jesu Laza̱ro̱
B'i̱ ts'ín y'énda já tjíxóo̱ nga mjehe̱ ts'i̱ínk'ien Jesu
B'i̱ ts'ín nku ta̱chju̱ún tsaténdzjojnúhu̱ ntá sinjne̱ Jesu
B'i̱ ts'ín jas'en Jesu nanki Jerusalen
B'i̱ ts'ín kitsúya títjun Jesu nga ku̱a̱yá
Kui nga̱t'ai̱ xu̱ta̱ najmi kis'ejihi̱n ra̱ Jesu
B'i̱ ts'ín kinchja̱ni̱jmíyaha yjoho̱ Jesu
B'i̱ ts'ín tsanéjnu Jesu sjai já ni'yakuyáha̱
B'i̱ ts'ín kitsúya Jesu nga Juda̱ Iscariote̱ ts'i̱ínkjas'ehe̱n
Kui kju̱a̱téxuma tse̱tse̱ xu'bi̱ y'éjña Jesu
B'i̱ ts'ín kitsúya títjun Jesu nga Pedro̱ b'a̱ ku̱i̱tsu̱ nga najmi behe̱
B'i̱ ts'ín kitsúya Jesu nga ngju̱a̱i̱se ngáha̱ ra̱ Nti̱a̱ Na̱'miu̱
B'i̱ ts'ín kitsúya Jesu nga ts'i̱ín nibá Espiri̱tu̱hu̱ Nti̱a̱ná
B'i̱ ts'ín kits'ínchjén Jesu yá tuntsja̱jée̱ ko̱ tjiaha̱ nga tsakúya
B'i̱ ts'ín kitsúya Jesu nga n'e̱ uncha já ni'yakuyáha̱
B'i̱ ts'ín kitsúya Jesu ni xi ts'i̱ín Espiri̱tu̱ Santo̱
B'i̱ ts'ín kitsúyaha̱ Jesu já ni'yakuyáha̱ nga ngju̱a̱i̱
B'i̱ ts'ín kinchja̱ntjai Jesu já ni'yakuyáha̱
B'i̱ ts'ín j'aichj'anijé Jesu
B'i̱ ts'ín kitsúya Pedro̱ nga najmi be Jesu
B'i̱ ts'ín kin'eko̱kju̱a̱ Jesu nginku̱n nda̱ na̱'mi títjuu̱n
B'i̱ ts'ín Pedro̱ b'a̱há ta̱ kitsú ngáha nga najmi be Jesu
B'i̱ ts'ín kin'eko̱kju̱a̱ Jesu nginku̱n nda̱ títjun Pilato̱
B'i̱ ts'ín kis'et'a kruu̱ Jesu
B'i̱ ts'ín k'ien Jesu
B'i̱ ts'ín kis'eyajni Jesu
B'i̱ kama nk'ie nga j'áíyaha̱ Jesu ngabayoo̱
B'i̱ ts'ín tsakúchjihi̱ yjoho̱ Jesu Maria̱ Magdalena̱
B'i̱ ts'ín tsakúchjihi̱ yjoho̱ Jesu já ni'yakuyáha̱
B'i̱ ts'ín tsakúchjihi̱ yjoho̱ Jesu Toma
Kui nga̱t'ai̱ kin'endaha xu̱ju̱i̱n
B'i̱ ts'ín tsakúchjihi̱ yjoho̱ Jesu yatu já ni'yakuyáha̱
B'i̱ ts'ín kitsjá xáha̱ Jesu Pedro̱
B'i̱ ts'ín kinchja̱ni̱jmíyaha Jesu nda̱ ni'yakuyá xi 'yún tjoho̱