^
San Lucas
Ga rzulao diꞌidzaꞌ
Ga rguixogueꞌ tu ángel cabëꞌ gaca bëꞌ su Juan bautista
Udixogueꞌ tu ángel cabëꞌ gaca galo Jesús
Uyo María yeyubibiꞌ Elisabet
Ca guca cati baozu Juan bautista
Bë Zacarías Diuzi benꞌ z̃e
Ca guca bëꞌ uzu Jesús
Ptilalao yaca ángel yaca benꞌ rapa becoꞌ z̃iꞌilaꞌ
Bluꞌeyaquëꞌ bdaoꞌ pxuzi luꞌu idaoꞌ rnabëꞌra
Bedyinyaquëꞌ yedyi Nazaret
Cabëꞌ guca begaꞌn Jesús luꞌu idaoꞌ rnabëꞌra
Udixogueꞌ Juan bautista xtiꞌidzaꞌ Diuzi lao lato ga bidyia yuꞌu
Ca guca bëꞌ Juan lao Jesús
Ga rguixogueꞌn quie xuzixtaꞌo Jesucristo
Guꞌun xanꞌ taxiꞌibiꞌ iquixi Jesús huenëꞌ tamala
Uzulao Jesús psëdinëꞌ yaca benëꞌ estado Galilea
Beyo Jesús yedyi Nazaret
Beyue Jesús benꞌ yuꞌu bichi be xiꞌibiꞌ
Beyue Jesús benꞌ gula quie Simón Pedro
Beyue Jesús benꞌ zë, benꞌ raca z̃hueꞌ
Uda Jesús rguixogueꞌnëꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi estado Galilea
Ca tu milagro bë Jesús con yaca benꞌ rze bela
Beyue Jesús benꞌ yuꞌu yelaꞌ hueꞌ ca mal de pindo
Beyue Jesús tu benꞌ z̃i
Ulio Jesús Leví
Unabayaquëꞌ Jesús quie ubasi
Uditzu benꞌ quie Jesús lao trigo dza huezilaꞌadyiꞌ
Beyue Jesús tu benꞌ neseco nëꞌë
Ulio Jesús lao chipchopa benꞌ gaca benꞌ quienëꞌ
Psëdi Jesús yaca benꞌ zë
Ca gaca ta yedaohuero len ca gaca ta biyedaohuero
Reyaꞌalaꞌ idyëꞌëro yaca benꞌ rudie raꞌo
Bireyaꞌalaꞌ inëbiz̃oro quie laguedyiro
Según ca naca ta rbialao yaga, rlëꞌëro chi yaga dyaꞌa, chi yaga median
Ga ruꞌen diꞌidzaꞌ quie lao rupa cueꞌ ga bëyaquëꞌ yuꞌu
Beyue Jesús benꞌ criado quie benꞌ romano, benꞌ naca xanꞌ soldado
Beseban Jesús z̃iꞌi nigula nati xquiuhue
Aoseꞌelaꞌ Juan benꞌ quienëꞌ ta yenabayaquëꞌ Jesús tu diꞌidzaꞌ
Jesús unënëꞌ diꞌidzaꞌ ni z̃an yuꞌu quie Simón, benꞌ naca partido fariseo
Gucalë yaca nigula Jesús
Ga una Jesús tu diꞌidzaꞌ quie benꞌ raza bini trigo
Una Jesús ga huen dyin diꞌidzaꞌ rusëdinëꞌ benëꞌ
Ga bexiꞌidzëꞌ Jesús quie diꞌidzaꞌ unëꞌ
Unë Jesús tu diꞌidzaꞌ quie tu lámpara
Unë Jesús quie z̃nëꞌë len biꞌ bichinëꞌ
Udila Jesús be bedunꞌ
Beyue Jesús tu benꞌ yedyi Gadara, benꞌ yuꞌu bichi be mala
Ni ruꞌen diꞌidzaꞌ quie nigula bdaꞌ z̃be z̃aba Jesús len quie z̃iꞌi Jairo, biꞌ guti
Useꞌelaꞌ Jesús lao chipchopa benꞌ quienëꞌ
Cabëꞌ bë Herodes bënëꞌ mandado bëtiyaquëꞌ Juan
Bgao Jesús lao gaꞌyoꞌ mila beꞌmbyu
Una Pedro naca Jesús benꞌ Cristo, benꞌ useꞌelaꞌ Diuzi
Una Jesús ca gaca quienëꞌ cati gatinëꞌ
Ca guca bëꞌ betzaꞌ cuin Jesús zacaꞌlao lao yaca benꞌ quienëꞌ
Beyue Jesús tu biꞌ yuꞌu bichi be xiꞌibiꞌ
Udixogueꞌ Jesús tatula ca gaca bëꞌ gatinëꞌ
Una Jesús ca nurla benꞌ quienëꞌ nacara belao
Nu benꞌ birue condre raꞌo, nacacazi quieyaquëꞌ ca quie benꞌ rnëcule raꞌo
Jesús udilëꞌ Santiago len Juan
Ni rnan quie ja benꞌ nao Jesús
Useꞌelaꞌ Jesús tzona galo chi benꞌ quienëꞌ
Ni rnën quie yaca yedyi bibë quie xtiꞌidzaꞌ Diuzi
Cabëꞌ guca cati bedyin tzona galo chi benꞌ quie Jesús
Bedaohue Jesús unënëꞌ
Ga unë Jesús quie benꞌ Samaria
Ga bdyin Jesús lidyi Marta len María
Ga psëdi Jesús yaca benꞌ quienëꞌ ta hueꞌlëyaquëꞌ Diuzi diꞌidzaꞌ
Ga una benëꞌ bebio Jesús bichi be xiꞌibiꞌ conlë yelaꞌ huaca quie xanꞌ taxiꞌibiꞌ
Ni rnan quie tu bichi be xiꞌibiꞌ beron beyuꞌun
Ni rnën quie benꞌ naca huen quie
Unaba benꞌ mala uluꞌe Jesús tu yelaꞌ huaca zaꞌ guibá
Una Jesús quie benꞌ yuꞌu pensari quie Diuzi
Ga rao Jesús xquia yaca benꞌ partido fariseo, len yaca benꞌ rusëdi ley quie Moisés
Ga unë Jesús quie benꞌ rlidza Diuzi de diꞌidzaꞌ ladzazi
Ni ruꞌen diꞌidzaꞌ quie nu benꞌ reyaꞌalaꞌ idzebiro
Ni ruꞌen diꞌidzaꞌ quie yaca benꞌ birnë cule Jesucristo
Ga rue z̃udyi quie benꞌ uñaꞌa
Rnaꞌcazi Diuzi benꞌ nao xnezëꞌ
Una Jesús ga reyaꞌalaꞌ gataꞌ yelaꞌ uñaꞌa quiero
Reyaꞌalaꞌ suro puesto cuezaro yeguida Cristo
Ni rnën quie benꞌ bzu diꞌidzaꞌ len benꞌ bibzu diꞌidzaꞌ
Una Jesús huaro yaca benëꞌ chopa cueꞌ
Reyaꞌalaꞌ huero pensari cabëꞌ raca quiero
Reyaꞌalaꞌ yegaꞌntzaꞌolëro benꞌ reyaꞌalaꞌro quie
Nacan belao yetzaꞌro pensari quiero
Unë Jesús tu diꞌidzaꞌ quie tu yaga higo bidyian taz̃ixi
Beyue Jesús tu nigula xcuꞌudzu bego dza huezilaꞌadyiꞌ
Unë Jesús tu diꞌidzaꞌ quie bini mostaza
Unë Jesús tu diꞌidzaꞌ quie levadura
Ga unë Jesús quie ruꞌa yuꞌu naca gui
Uredyi Jesús cabëꞌ bë yaca benꞌ nitaꞌ ciudad Jerusalén
Beyue Jesús tu benꞌ yuꞌu gui
Ga unë Jesús quie benꞌ rue lani
Ga unë Jesús tu diꞌidzaꞌ quie benꞌ rëz̃i benꞌ gao yaca
Ruen zi inaoro xneza Cristo
Ga ruꞌen diꞌidzaꞌ quie zediꞌ bira nacan snaꞌa
Unë Jesús tu ejemplo quie tu becoꞌ z̃iꞌilaꞌ bia uniti
Unë Jesús tu diꞌidzaꞌ quie tu dumi ta uniti
Unë Jesús tu diꞌidzaꞌ quie tu benꞌ uzu chopa z̃iꞌinëꞌ byu
Unë Jesús tu diꞌidzaꞌ quie tu benꞌ guca ladyinëꞌë quie xaꞌne, bëguëꞌ tamala
Ga rnën quie ley len quie yelaꞌ rnabëꞌ quie Diuzi
Unë Jesús quie benꞌ rsan laguedyi
Ga una Jesús quie tu benꞌ uñaꞌa len tu benꞌ yëchiꞌ lao Lázaro
Ruen z̃udyi gula quie benꞌ udzeꞌyela laguedyi
Ruen yaca benꞌ quie Jesús zi sudyiꞌilëyaquëꞌ Diuzi dyëꞌëdi
Ga ruꞌen diꞌidzaꞌ ca reyaꞌalaꞌ hue benꞌ nao xneza Diuzi
Udixogueꞌ Jesús ca gaca bëꞌ yeguidëꞌ tatula lao yedyi layu
Una Jesús tu diꞌidzaꞌ quie tu nigula bagui xquiuhue len tu juez mala
Una Jesús tu diꞌidzaꞌ quie tu benꞌ partido fariseo len tu benꞌ huequiz̃u
Bëlaꞌiya Jesús yaca xcuidiꞌ
Tu benꞌ uñaꞌa bëꞌlënëꞌ Jesús diꞌidzaꞌ
Una Jesús tatula cabëꞌ gaca quiëꞌ gatinëꞌ
Beyue Jesús tu benꞌ laochula, benꞌ yedyi Jericó
Uyo Jesús lidyi Zaqueo
Una Jesús tu diꞌidzaꞌ quie benꞌ bëꞌ benꞌ gaca ladyinëꞌë dumi
Bdyin Jesús ciudad Jerusalén
Blao Jesús yaca benꞌ yuꞌu huëtiꞌ luꞌu idaoꞌ rnabëꞌra
Bëꞌyaquëꞌ diꞌidzaꞌ quie yelaꞌ rnabëꞌ quie Jesús
Una Jesús tu diꞌidzaꞌ quie benꞌ mala, benꞌ guca ladyinëꞌë quie xaꞌne
Unabayaquëꞌ Jesús ca naca quie impuesto
Unabayaquëꞌ Jesús quie benꞌ baguti beban
Naca benꞌ Cristo Señor quie rey David
Udao Jesús xquia yaca benꞌ rusëdi ley quie Moisés
Una Jesús quie tu nigula guti xquiuhue bdzeꞌnëꞌ gun quie idaoꞌ
Una Jesús huabiaguiꞌ idaoꞌ rnabëꞌra
Ga ruꞌen diꞌidzaꞌ cabëꞌ gaca baruen bago dza iyudyi dyilayu
Ca guca bëꞌ yeguida benꞌ naca bichi yugulu benëꞌ lao yedyi layu tatula
Beguilolaꞌadyiꞌyaquëꞌ bi hueyaquëꞌ ta gutiyaquëꞌ Jesús
Ga ruꞌen diꞌidzaꞌ ca gaoyaquëꞌ quie lani pascua
Ga bëyaquëꞌ tu huenë quie nulayaquëꞌ gacara belao
Ga una Jesús quie Pedro huananëꞌ binubëꞌnëꞌ lëbëꞌ
Baidyin hora yedzagalao Jesús
Bëꞌlë Jesús Diuzi diꞌidzaꞌ ga laona Getsemaní
Guxuyaquëꞌ Jesús
Una Pedro binubëꞌnëꞌ Jesús
Ga ruꞌen diꞌidzaꞌ cabëꞌ bëyaquëꞌ ptituyaquëꞌ Jesús
Psedyinyaquëꞌ Jesús lao naꞌa yaca benꞌ rnabëꞌ
Psedyinyaquëꞌ Jesús lao Pilato
Psedyinyaquëꞌ Jesús lao Herodes
Ga uchugubëꞌyaquëꞌ gati Jesús
Bdaꞌyaquëꞌ Jesús lëꞌë yaga cruzo
Ca guca guti Jesús
Pcachiꞌyaquëꞌ Jesús
Ga ruꞌen diꞌidzaꞌ cabëꞌ guca cati beban Jesús
Neza zio Emaús ptilalao Jesús chopa benꞌ unao lëbëꞌ
Ptilalao Jesús yaca benꞌ quienëꞌ
Beyëpi Jesús zeyonëꞌ guibá