^
Tã ꞌẼꞌẽ
Tã Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drílâ tã lâ ꞌbãlé ngá fẽfẽ ró rî tãsĩ
Tã Yésũ rî trõzó ûrú ꞌálâ kûlûndúndû ró rî
Tã gólâ Mãtíyã rî njĩzó lãjóꞌbá ró Yúdạ̃ rî võ ꞌá rî
Ânĩ-ânĩ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî kâ mbârâkã fẽlé õjílã tã lẽ ꞌbá Yésũ ꞌá rî ꞌbá yî drí
Tã Pétẽrõ drí tã lârâkô ꞌdĩ tã ífí lâ âꞌdázó õjílã ı̣́tı̣́lı̣́lı̣́ ꞌdĩ ꞌbá yî drí rî
Tã-drı̣̃ gólâ õjílã dũû ꞌdĩ ꞌbá yî drí lôgõlé úlı̣́ Pétẽrõ kâ rî ꞌbá yî
tãsĩ rî
Rĩrĩ tã lẽ ꞌbá Yésũ kâ sı̣́sı̣́ rî ꞌbá yí kâ lõvõ sĩ rî
Tã gólâ Pétẽrõ yî Yõwánĩ bê drí ãgô õŋõ ró rî êdézó rî
Tã gólâ Pétẽrõ drí mbârâkã Yésũ kâ ãgô õŋõ ró ꞌdĩ êdézó rî âꞌdázó õjílã drí rî
Tã gólâ Pétẽrõ yî Yõwánĩ bê drí âdrézó võ õjílã Yúdạ̃ yí kâ
drí rĩzó tã kĩlí rî ꞌá rî
Tã gólâ tã lẽ ꞌbá yî drí rãtáã ꞌẽzó Ôvârí drí tãlâ úlı̣́ âtázó bê
drı̣̃-bạ́lạ́yı̣̂ ró ũrı̣̃ ãkó rî
Lạ́tı̣̂ tã lẽ ꞌbá drí rĩzó rĩlí ngá ãlô ró rî
Tã õnjí Ãnãníyã yí kâ õkó lâ Sãfírã bê rî
Tã lãjóꞌbá drí ngá lãzé ꞌbá dũû pãzó âꞌdólé dódó rî
Tã gólâ lãjóꞌbá Yésũ kâ rî ꞌbá yî ûrúzó ômbélé ꞌbãlé gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá rî
Tã gólâ õjílã njı̣̂-drı̣̃-lâ-rı̣̃ njĩzó ạ̃yı̣́zı̣́ pãlé ngá lânjî-lânjî sĩ rî
Tã gólâ Sĩtĩfánõ rî rũzó tã lâ kĩlí õnjõ sĩ rî
Tã gólâ Sĩtĩfánõ drí lôgõlé õjílã gólâ rî mõndrã fẽ ꞌbá rî yî drí
tã kĩ ꞌbá ândrá rî
Tã gólâ Sĩtĩfánõ rî fũzó rî
Tã gólâ lâŋõ drí ꞌdẽzó tã lẽ ꞌbá yî drı̣̃ı̣̂ rî
Tã âtî-âtî Ôvârí kâ Fílĩpõ drí âtálé Sãmárĩyã ꞌálâ rî
Tã Sĩmónã ójó ró rî tãsĩ
Tã gólâ Fílĩpõ drí tã âtî-âtî Ôvârí kâ ngĩzó õjílã ãmbá Sõdánĩ
lésĩ rî drí rî
Tã gólâ Yésũ drí Sóõlõ rî jãzó âꞌdólé õjílã íyíkâ ró rî
Tã gólâ Sóõlõ drí ꞌẽlé Dãmãsékẽ ꞌálâ rî
Tã gólâ Sóõlõ drí ꞌẽlé Yẽrõsãlémã ꞌálâ rî
Tã Pétẽrõ drí ꞌẽlé Lídã ꞌálâ gõꞌdá kpá Yópã ꞌálâ rî
Tã gólâ Ôvârí drí Pétẽrõ rî ꞌbãzó tã íyíkâ âꞌdálé Kõrõnálĩyã drí rî
Úlı̣́ gólĩyî Pétẽrõ drí ngĩlí Kõrõnálĩyã yî drí rî
Tã gólâ Pétẽrõ drí lôgõlé tã lẽ ꞌbá Yẽrõsãlémã ꞌálâ rî ꞌbá yî drí Kõrõnálĩyã yî tãsĩ rî
Tã tã lẽ ꞌbá Yésũ ꞌá rî ꞌbá yî drí tã âtî-âtî Yésũ rî tãsĩ rî pẽzó õjílã lídí Ãnĩtĩyókã ꞌálâ rî ꞌbá yî drí rî
Tã gólâ mãlãyíkã drí Pétẽrõ rî înjízó gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌásĩ rî
Tã Ôvârí drí kúmú ạ́ngı̣́ Ẽródẽ rî fũzó rî
Tã gólâ tã lẽ ꞌbá Yésũ ꞌá rî ꞌbá yî drí lîzózó âꞌdólé dũû rî
Tã Bãrãnábã yî njĩzó Sóõlõ bê jõlé võrã bê Yésũ rî tãsĩ rî
Tã gólâ Bãrãnábã yî Sóõlõ bê drí tã lôgõzó ójó ãzâ drı̣̃ı̣̂
Sãyĩpãrásĩ ꞌálâ rî
Tã gólâ Póõlõ yî Bãrãnábã bê drí ꞌẽlé Ãnĩtĩyókã ãzâ gólâ âꞌdó ꞌbá ãnyî ꞌbạ̃drı̣̃ zı̣̃lı̣́ Pĩsĩdíyã rî ꞌálâ rî
Tã gólĩyî rû ꞌẽ ꞌbá Ĩkõníyã ꞌálâ rî
Tã gólĩyî rû ꞌẽ ꞌbá Lísĩtrã ꞌálâ rî
Tã ạ̃mbúkũ ậcı̣́ Póõlõ yí kâ Bãrãnábã bê rî tãsĩ
Tã ı̣̂ꞌbı̣̃-ı̣̂ꞌbı̣̃ Yẽrõsãlémã ꞌálâ õjílã lídí gólĩyî tã lẽlẽ bê Yésũ ꞌá
rî ꞌbá yî tãsĩ
Tã wárãgã lãjóꞌbá drí îgĩlí õjílã lídí gólĩyî tã lẽ ꞌbá trá Yésũ ꞌá
rî ꞌbá yî drí rî tãsĩ
Tã Póõlõ yî drí lãfálé cãzó Bãrãnábã bê rî
Tã Póõlõ yî gõꞌdá Sílã bê drí Tĩmátĩyã rî drı̣̃zó ậcı̣́ tõlé ĩyí bê rî
Tã gólâ Ôvârí drí âꞌdálé Póõlõ drí âbĩ-âbĩ ꞌá nĩzó Mẽkẽdónĩyã ꞌálâ rî
Tã gólâ Lúdı̣̃yạ̃ drí tã lẽzó Yésũ ꞌá Fı̣̃lı̣́pı̣̃ ꞌálâ rî
Tã gólâ Póõlõ yî ꞌbãzó gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá Sílã bê rî
Tã gólâ drı̣̃-ꞌbá gạ̃nı̣́mạ̃ kâ drí rû jãzó tã lẽlé Yésũ ꞌá rî
Tã gólâ õjílã Yúdạ̃ yí kâ Tẽsãlõníkã ꞌá rî ũrûkậ ꞌbá yî drí õmbã ꞌẽzó Póõlõ yî rú rî
Lạ́tı̣̂ gólâ Póõlõ drí õjílã îmbázó Átẽnã ꞌálâ rî
Tã gólâ Póõlõ drí rĩꞌá ꞌẽlâ Kõrínĩtõ ꞌálâ párá dũû sĩ rî
Ậcı̣́ Póõlõ kâ Kõrínĩtõ ꞌásĩ gõzó Ãnĩtĩyókã gólâ âꞌdó ꞌbá ꞌbạ̃drı̣̃ zı̣̃lı̣́ Sírĩyã rî ꞌá rî ꞌálâ rî
Tã Ãpólõ gólâ rĩ ꞌbá õjílã îmbálé Yésũ rî tãsĩ Ẽfésõ ꞌálâ rî tãsĩ
Tã Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí fĩzó tã lẽ ꞌbá Ẽfésõ ꞌálâ rî ꞌbá yî ꞌá rî
Tã gólâ Sẽkévã rî mvá yî drí rû cẽzó kpı̣̃ı̣̂ líndrí õnjí lôfõlé ãgô ãzâ ꞌásĩ rî
Tã Póõlõ drí ꞌẽzó nĩlí Yẽrõsãlémã ꞌálâ gõꞌdá kpá Rómã ꞌálâ rî
Tã gólâ Dẽmétrĩyõ drí Ẽfésõ lé ꞌbá ꞌẽzó ngãlé ạ̃wạ̃ ró rî
Tã gólâ Póõlõ drí ngãzó nĩlí tã lẽ ꞌbá yî lômílí ꞌbạ̃drı̣̃ Mẽkẽdónĩyã kâ rî ꞌálâ, gõꞌdá kpá jạ̃rı̣́bạ̃ Kõrínĩtõ kâ rî bê rî
Tã gólâ Póõlõ drí Yũtúkũ rî lîdrízó Trówã ꞌálâ rî
Tã Póõlõ drí nĩzó Mẽlétõ ꞌálâ gõꞌdá úlı̣́ ạ̃dũkũ íyíkâ âtálé drı̣̃-ꞌbá kạ̃nı̣́sạ̃ kâ Ẽfésõ ꞌálâ rî ꞌbá yî drí rî
Tã ậcı̣́ Póõlõ yí kâ Yẽrõsãlémã ꞌálâ rî tãsĩ
Tã gólâ drı̣̃-ꞌbá kạ̃nı̣́sạ̃ kâ Yẽrõsãlémã ꞌálâ rî ꞌbá yî drí lẽlé Póõlõ drí ꞌẽlé íyî nyãányâ âꞌdálé tã mbı̣̂ ꞌbá ró rî
Tã gólâ õjílã Yúdạ̃ yí kâ drí âꞌdózó õmbã ró Póõlõ rú
gõꞌdá ꞌẽzó gólâ rî fũlı̣́ rî
Tã gólâ Póõlõ drí íyî nyãányâ âꞌdázó õjílã Yúdạ̃ yí kâ drí kĩ,
yí ãꞌdô gólĩyî ãzí-ãzí ꞌî rî
Tã gólâ Póõlõ drí âtálé tã kĩ ꞌbá Yúdạ̃ yí kâ rî ꞌbá yî ândrá rî
Tã gólâ Yúdạ̃ yî drí tã ậyı̣́zó ômbélé ngóló ꞌẽzó Póõlõ rî fũlı̣́ rî
Tã Póõlõ drí âdrézó kúmú ạ́ngı̣́ Fẽlíkã ândrá rî
Tã Póõlõ drí âdrézó kúmú ạ́ngı̣́ Fésĩtõ ândrá rî
Tã gólâ kúmú Fésĩtõ yî drí tã Póõlõ kâ âtázó kúmú ạ́ngı̣́
Ãgãrípã bê rî
Tã gólâ Póõlõ rî âtrõzó âjílí kúmú ạ́ngı̣́ Ãgãrípã ândrá
tãlâ tã gólâkâ ârízó bê rî
Tã Póõlõ drí úlı̣́ íyî nyãányâ kâ âtázó kúmú ạ́ngı̣́ Ãgãrípã ândrá rî
Tã ı̣̂sũ kúmú Ãgãrípã yí kâ Fésĩtõ bê úlı̣́ Póõlõ kâ rî ꞌbá yî tãsĩ rî
Tã ậcı̣́ Póõlõ kâ gólâ rî jõzó Rómã ꞌálâ kõlóngbõ sĩ rî tãsĩ
Tã Póõlõ yî drí lâŋõ ûsúzó kạ̃gũmạ́ạ̃ ândrê drí sĩ rî
Tã gólâ kõlóngbõ drí rû îzãzó rî
Tã gólĩyî Póõlõ drí ꞌẽlé ãkîrĩ Mãlátã kâ ꞌálâ rî ꞌbá yî
Tã cãcã Póõlõ yí kâ Rómã ꞌálâ rî tãsĩ rî
Tã gólâ Póõlõ drí tã Yésũ kâ âtázó õjílã Yúdạ̃ yí kâ drí Rómã ꞌálâ rî