^
LUKA
Pơnuaĭ Waìh Jơlàn
PƠNUAĬ TƠBIĂ RÀI SƠ̆NG RƠH YÀNG JÊSU DÒ TÌT
Pơnuaĭ Đờm Hwơ̆r Mư̆ng Bruă Đih Apui Jăng Baptis
Mơnih Gơdrưh Brơi Pơthơu Yàng Jêsu Tơbiă Rài
Mari Truh C̆uă-Rơwăng Elisabet
Pơnuaĭ Mari Adoh-Mơyòm Yàng
Jăng 'Baptis Tơbiă Rài
Pơnuaĭ Sac̆ari Mơyòm-Pơglòng Yàng
Yàng Jêsu Tơbiă Rài
Du Mơnih Glăng Abo Sơ̆ng Du Mơnih Gơdrưh
Pơnuaĭ C̆ĕ-Pơyơ̆r Yàng Jêsu Lăm Anih Sàng Duh-Dơlbăt
Simeôn Adoh-Mơyòm Yàng
Mò Gơnuăr-Hwơ̆r Anne Mơyòm-Pơglòng Yàng
Yàng Jêsu Tŭ Sa-Pluh Dua Thŭn
PƠNUAĬ RƠC̆ĂNG DƠLHƠU MƯ̆NG GƠNUĂR-BRUĂ YÀNG JÊSU
Gơnuăr-Bruă Jăng 'Baptis
Jăng Ngă 'Baptem Tơ Yàng Jêsu
Du Angăn Kơi-Kŏ Pàng-Yau Yàng Jêsu
Yàng Kơđòng Satăn Pơluơ-Ơñiai
GƠNUĂR-BRUĂ YÀNG JÊSU TƠ C̆ÀR GALILE
Yàng Jêsu Pơto Lăm Nasaret
Yàng Jêsu Pơsồ-Pơsaih Tơ Mơnih Kơđòng Kơmlài Ngă
Yàng Jêsu Pơsồ-Pơsaih Tơ Ame-Tămhã Pier
Yàng Jêsu Pơsồ-Pơsaih Tơ Lô Mơnih Lơ-ơ̆n Lơngoh Rơwă-Sơkì
Du Mơnih Tui-Mơgru C̆ơmrừp Biă
Yàng Jêsu Pơsồ-Pơsaih Mơnih Dŭn
Yàng Jêsu Pơsồ-Pơsaih Mơnih Mơtai Tơkai-Tơngàn
Yàng Iơu Lebi
Yàng Pơto Mư̆ng Pơnuaĭ Wèr 'Bơ̆ng
Ngă Bruă Lăm Hơrơi Sa'bat
Yàng Jêsu Pơsồ-Pơsaih Mơnih Srĕt Mơtai Tơngàn
Yàng Jêsu Rơwah Sa Pluh Dua Aràng Mơnih Tơdi-Tơdài
Du Pơnuaĭ Pơto-Pơsài Pơkơ̆n
Pơnuaĭ Lơngai-Pơtuah Biă
Rơnăm Tơ Mơnih Mơbai-Tămdră
C̆ahrơña Mơnih Pơkơ̆n
Dua Boh Rơnơ̆
Yàng Jêsu Pơsồ-Pơsaih Tơ Hơlŭn-Hơlă Mơnih Apăn-Akŏ Sa Rơtùh Lĭng
Mơnih Lơkơi Dăm Tơ Plơi-Prŏng Nain
Pơnuaĭ Jăng 'Baptis Tơnia
Mơnih Kơmơi Glài-Sơnoh Hũ Anĭt Toh-Luơi
Du Mơnih Kơmơi Tui-Mơgru Yàng
Pơgăp-Pơmơyơu Mư̆ng Mơnih Drà Găr-Pơjeh
Kơtha-Mơblàng Pơnuaĭ Pơgăp-Pơmơyơu
Ame Sơ̆ng Adơi-Ai Yàng Jêsu
Yàng Jêsu Pơđăr Rơbù Angĭn Prŏng Dò Kơđơ̆ng-Rik
Mơnih Jerase Kơđòng Kơmlài Ngă
Anà Kơmơi Jeru Sơ̆ng Mơnih Kơmơi Lơ-ơ̆n Tuh Drah
Sa Pluh Dua Aràng Mơnih Tơdi-Tơdài Hũ Pơđăr Nau
Pơnuaĭ Pơtau Herôt Huơĭ Kơ-ù
Yàng Jêsu Ngă Pah Tơbiă Jiơ̆ng Lô Tơ Lơma Rơbơu Mơnih 'Bơ̆ng
Pier Angăn-Tơbiă Yàng Jêsu La Pô Krist
Yàng Jêsu Đờm Dơlhơu Mư̆ng Pơnuaĭ Pô Kŏng Mơtai Sơ̆ng Hơdiŭ Wơ̆
Yàng Jêsu Sơrlơŭ-Pơsơlih Rùp
Yàng Jêsu Pơsồ-Pơsaih Tơ Adơi Tìt Kơđòng Kơmlài Ngă
Pơnuaĭ Prŏng-Màng Biă
YÀNG JÊSU ĐÌ NAU TƠ JERUSALEM
Yàng Jêsu Tơ Samari
Khiăng Tui Yàng
Yàng Pơđăr Tơjuh Pluh Aràng Mơnih Tui-Mơgru Nau Pơto-Akhàn Pơnuaĭ-Siàm
Du Mơnih Tui-Mơgru Gài Mơrai Wơ̆
Pơnuaĭ-Siàm Hũ Ràng-Tơbiă Tơ Du Lơ-ơneh Tìt
Pơmơyơu Mư̆ng Mơnih Samari Siàm
Mathe Sơ̆ng Mari
Yàng Jêsu Pơto Mư̆ng Bruă Iơu-Lài
Yàng Jêsu Sơ̆ng Kơmlài Beelsebul
Yàng Jêsu Đờm Puaĭ Tơ Du Mơnih Pharisi Sơ̆ng Du Mơnih Gơnuăr-Pơto Pơnuaĭ Adăt-Adia
Pơnuaĭ Pơto-Pơđăr Du Mơnih Tui-Mơgru
Pơgăp-Pơmơyơu Mư̆ng Mơnih Mơda Bloh Bơrngư̆l-Gơla
Pơnuaĭ Sơnư̆ng Kơ-ù
Pơnuaĭ Mơdơh-Kraŭ
Du Pơnuaĭ Pơto-Pơđăr Pơkơ̆n
Păl Mơbai Prah-Luơi Glài-Sơnoh
Pơgăp-Pơmơyơu Mư̆ng Kơyơu Hra 'Buh Tơbiă Boh
Pơnuaĭ Pơsồ-Pơsaih Lơ-ơ̆n Lơngoh Lăm Hơrơi Sa'bat
Pơgăp-Pơmơyơu Mư̆ng Găr Sơbơi
Bơh 'Băng Gơniă
Pơtau Herôt Khiăng Pơmơtai Yàng Jêsu
Yàng Jêsu Pơsồ-Pơsaih Tơ Mơnih Lơkơi Lơ-ơ̆n Lơngoh
Pơgăp-Pơmơyơu Mư̆ng Pơnuaĭ Pồ Huă 'Bơ̆ng Prŏng
Glăm Kơyơu Pơkăl Drơi Bloh Nau Tui Yàng
Pơgăp-Pơmơyơu Mư̆ng Abo Nau C̆ơrlah Lơhiă
Pơgăp-Pơmơyơu Mư̆ng Đŏng Priă Lơhiă
Pơgăp-Pơmơyơu Mư̆ng Anà Lơkơi Pròng-Preh Phơ̆n-Bơna
Pơgăp-Pơmơyơu Mư̆ng Mơnih C̆ơ Apăn-Akŏ Bruă Sàng Jak-Khờh
Mơnih Mơda Gơn-hư̆p Sơ̆ng Lasarơ
Du Pơnuaĭ Pơto-Pơđăr Pơkơ̆n
Sa Pluh Aràng Mơnih Dŭn Hũ Pơsồ-Pơsaih
Lơgăr Yàng Pô Lơngì
Pơgăp-Pơmơyơu Mư̆ng Kơmơi Bơdrau Sơ̆ng Kwăng C̆ahrơña 'Buh Rĭng-Tơpă
Pơmơyơu Mư̆ng Mơnih Pharisi Sơ̆ng Mơnih Rì-Mă Jia
Yàng Jêsu Brơi Lơngai-Pơtuah Tơ Du Lơ-ơneh Tìt
Mơnih Kwăng Mơda Gơn-hư̆p
Yàng Jêsu Đờm Dơlhơu Mư̆ng Pơnuaĭ Pô Mơtai Sơ̆ng Hơdiŭ Wơ̆
Yàng Jêsu Pơsồ-Pơsaih Tơ Mơnih Bồm Lăm Plơi-Prŏng Jerikô
Yàng Jêsu Tơma Sàng Sac̆e
Pơgăp-Pơmơyơu Mư̆ng Du Kleh Priă
GƠNUĂR-BRUĂ YÀNG JÊSU TƠ JERUSALEM
Yàng Jêsu Tơma Lăm Plơi-Prŏng Jerusalem
Yàng Jêsu Prơh Du Mơnih Dò Pơblơi-Sơlih Lăm Anih Sàng Duh-Dơlbăt
Tơnia Mư̆ng Gơnuăr Yàng Jêsu
Pơgăp-Pơmơyơu Mư̆ng Mơnih Apah Apùh Ño
Yàng Pô Lơngì Sơ̆ng SeSa
Mơnih Mơtai Hơdiŭ Wơ̆
Pô Krist Anà Pơtau Đabit
Păl C̆ơ-Kơrmăp Mư̆ng Du Mơnih Gơnuăr-Pơto Pơnuaĭ Adăt-Adia
Mơnih Kơmơi Bơdrau Pơyă Phơ̆n
Yàng Jêsu Đờm Dơlhơu Mư̆ng Bruă Sàng Duh-Dơlbăt Kơđòng Jơrlơh-Tơrlŭng
Yàng Đờm Dơlhơu Mư̆ng Plơi-Prŏng Jerusalem Rơŭ Kơđòng Pơluĭ-Pơlơhiă
Pơgăp-Pơmơyơu Mư̆ng Kơyơu Hra
PƠNUAĬ PƠĐÌ-PƠĐOA, PƠNUAĬ MƠTAI, SƠ̆NG PƠNUAĬ YÀNG JÊSU HƠDIŬ WƠ̆
Du Mơnih Gơnuăr Apăn-Akŏ Pơyă Phơ̆n Duh-Dơlbăt Duah Pơc̆òng bơ-yai Pơnuaĭ Tô Pơmơtai Yàng Jêsu
Juđa, Mơnih Pơblơ̆-dră Yàng
Bruă Rơc̆ăng Pơnuaĭ Pơjŭm 'Bơ̆ng Nau-Găn
Pơnuaĭ Pơjŭm 'Bơ̆ng Sơdơ̆r Yàng
Pơnuaĭ Tămpơrjai Gơŭ Tơkrah Du Mơnih Tui Mơgru
Pơnuaĭ Đờm Pơthơu Dơlhơu Tơ Pier
Apùh Getsemane
Yàng Jêsu Kơđòng Aràng Mă
Pier Đờm Kơmlah 'Buh Thơu Yàng
Buơl Lĭng Klau-Pơtăt Sơ̆ng Pờng-Ngă Yàng Jêsu
Yàng Jêsu Tơ Anaŭ Tơrpuơl Gơnuăr Apăn-Akŏ Buơl Làng Juđa
Yàng Jêsu Tơ Anaŭ Pilat Sơ̆ng Herôt
Yàng Jêsu Kơđòng Pơ̆ng Tơ Kơyơu Pơkăl
Bruă Dơ̆r Yàng Jêsu
Yàng Hơdiŭ Wơ̆
Dua Aràng Mơnih Tui Mơgru Lăm Jơlàn Truh Tơ Emmaus
Yàng Jêsu Tơbiă Pơ'buh Mơta Sơ̆ng Du Mơnih Tui-Mơgru
Yàng Jêsu Hũ Rò Đì Tơ Ngŏ Lơngì