^
Zan
‑Wo 'ö ‑dhɛpuudhɛ waa‑ ‑këdhösü 'wo‑ 'gü
Zan ‑bha ‑tɔmɔdhɛ kë ‑sü
‑Tɔmɔdhɛ 'ö Zan ‑ya ‑kë Yesu ‑wun 'gü
Yesu ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑blɛɛzë
Yesu ‑bha Filipö waa‑ Natanaɛlö ꞊dhɔɔ kë ‑sü
Yesu ‑bha ‑dhidhaapë ‑blɛɛzë 'ö ‑kë kö ꞊wa 'dho dhe 'sü 'wlaan‑ ‑ta Kana plöö
‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ ꞊bhlë 'ö Yesu ‑gɔ
Yesu ‑yö kwa ꞊zuö' 'piö ‑wun ‑dɔ
'Wun 'ö ‑gban Yesu ‑bha Nikodɛmö ꞊daan' 'ö‑ wo ‑a ‑bha
'Wun 'ö ‑gban Yesu ‑bha 'ö Zan ‑ya ꞊blɛɛ
'Wun 'ö ‑gban Samali ‑dhe ‑bha ‑kpën Yesu ‑bha ‑sü ‑bha
Yesu ‑bha gɔɔn‑ ꞊bhlëzë do gbö ‑dhɛ bo 'ö‑ wo
Yesu ‑bha gɔɔn‑ 'tɔsiösüzë ‑dhɛ bo ‑kɔ
‑Zlan Gbö ‑bha ‑wogbiindhɛ
Yesu ‑bha ‑wogbiindhɛ dɔ ‑kɔ
Yesu ‑bha mɛ ‑lü ‑vuu 'sɔɔdhu 'dhi gba 'ö‑ wo
Yesu ‑bha 'ta ‑sü 'yipuë ꞊va ‑ta ‑sü
Mɛ ‑gbaa ‑nu ‑bha Yesu ꞊mɛɛ'‑ 'wo‑ wo
Yesu ‑bha ‑kë ‑bhöpë 'ö ‑kë ‑a 'gü ‑sü nu mɛ ‑dhë ‑a 'ka ‑sü
Mɛ ꞊daan' ‑wo ‑nu 'wo ‑gban ꞊toëpö ‑këdhösü ‑bha
Yesu dheglu 'në gɔɔn‑ ‑nu ‑bha ‑a ‑dhɛ 'ö waa‑ wo 'wun gia‑ bhë ‑a ‑wun
Yesu ‑bha ‑dho Tabɛɛnaklö 'wlaan‑ ‑ta ‑kɔ
'Wun 'ö ‑gban Yesu ‑bha ‑kë ‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ 'ka ‑sü ‑bha
'Dhasi ‑nu 'wo ‑an bɔ kö ‑waan Yesu 'kun
Yesu ‑bha mɛ ꞊daan' ‑wo ‑nu 'wo ‑gban 'yigɔ ‑nu ‑bha
'Gügludhe 'ö ‑da Yesu Klito ‑wun 'gü
Zuifö ‑nu ‑gɔmɛ ‑nu ‑bha ‑kɔ Yesu ‑wun 'ka ‑sü
'Wun 'ö ‑gban dhebɔ 'wo‑ kun gɔɔn‑ 'piö ‑a ‑bha
Yesu ‑bha ‑kë 'kpongtaadhɛ ‑bha ‑dhɛpuudhɛ 'ka ‑sü
'Wun 'ö ‑gban Yesu 'dhodhɛ ‑bha, ‑a ‑wun 'ö‑ ꞊blɛɛ
Mɛ ꞊daan' ‑wo 'ö ‑gban ꞊nua ‑nu waa‑ mɛ ‑nu 'ö 'wo ‑potaasü ‑an ‑bha
'Wun 'ö ‑gban Yesu ‑bha ‑kë ꞊va Ablaamö ‑bha ‑sü ‑bha
Yesu ‑bha gɔɔn‑ 'ö bhɔ 'yënngtiimɛ 'ka ‑a ‑dhɛ bo 'ö‑ wo
Falizi ‑mɛ ‑nu ‑bha gɔɔn‑ 'ö‑ 'yan 'dhi ‑yö ‑po bhë ‑a ꞊dhɛɛ' 'kpɔ 'wo‑ wo
'Wun mɛ 'ö 'yënngtiidhɛ 'ka ‑Zlan ‑bha zian ‑ta
'Wun ꞊zuan' 'ö ‑gban 'bhla ‑tuëmaakëmɛ waa‑ ö ‑bha ‑tuë ‑nu ‑an ‑bha
Yesu ‑bha ‑kë ‑tuëmaakëmɛ ‑së 'ka ‑sü
Zuifö ‑nu ‑bha ‑kɔ Yesu ‑wun 'ka ‑sü
Lazaa ‑bha ga ‑sü
Yesu ‑bha ‑kë ‑go ga 'sü ‑sü waa‑ ‑këdhösü 'ka ‑sü
Yesu ‑yö 'gbo ‑bɔ
Yesu ‑bha Lazaa ‑bho ga 'gü ‑sü
Pë 'ö Zuifö ‑nu ‑gɔmɛ ‑wa ‑ya kö ‑waan kë Lazaa 'ka
Mali ‑bha pë 'yi 'tëë ‑sëëzë ‑lo 'ö‑ wo Yesu ‑gɛn ‑bha
'Wun 'wo‑ yö 'ko 'dhiö Lazaa ‑gɔ
Yesu ‑bha ‑da Zeluzalɛmë plöö ‑sü
Glɛkö ‑mɛ ‑nu kpö 'dɛdɛ ‑bha Yesu ꞊mɛɛ' 'wo‑ wo
Yesu ‑bha ö ‑bha ga ‑sü ‑wun ꞊blɛɛ'‑ 'ö‑ wo
Zuifö ‑nu ‑bha 'kun 'wo‑ wo Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑sü 'ka
Za 'kan ‑sü 'ö dho bɔ Yesu ‑wo ‑ta
Yesu ‑bha ö ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑gɛn 'zlu 'ö‑ wo
Zuda ‑bha Yesu 'dhɔɔ dɔ ‑sü ‑wun 'ö Yesu ‑ya ꞊blɛɛ
'Wun 'ö ‑gban tɔng ‑dëü ‑bha
꞊Kploo 'ö Piɛɛ dhoë‑ wo ‑a ‑wun 'ö Yesu ‑ya ꞊blɛɛ
Yesu ꞊nɛ 'ö tɔɔ zian 'ö dho kwa kwa Dë 'piö
Yesu ‑bha ‑Zuu 'slööslö 'tɔ 'go ‑sü
Yesu ‑bha ‑kë lɛzɛn ‑lü giagia 'ka ‑sü
'Kpongtaamɛ ‑nu ‑bha Yesu waa‑ ö ‑bha mɛ ‑nu ‑san zë 'wo‑ wo
Yuö 'ö ‑Zuu 'slööslö dhoë‑ kë
'Yena ‑wun ‑bha ‑gla ꞊zuögludhi ‑wun 'gü ‑kɔ 'ö dho kë
Yesu ‑bha ‑to ‑a 'gbee‑ 'ka ‑sü 'ö 'kpongtaadhɛ ‑ta
Yesu ‑bha ‑bhɛa ö ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑wun 'gü ‑sü
'Wun 'ö ‑gban Yesu 'kun ‑sü ‑bha
‑Wo ‑dho Yesu 'ka Anë 'dhiö
Piɛɛ ‑bha ꞊kploo 'ö‑ wo Yesu 'ka
Slabhomɛ ꞊va ‑bha Yesu ꞊dhɛɛ' 'kpɔ 'ö‑ wo
Piɛɛ ‑bha ꞊kploo ꞊plɛ 'ö‑ wo 'zü
'Dho 'wo‑ wo Yesu 'ka Pilatö 'dhiö
Ga ‑za ‑bha ‑lo 'ö‑ wo Yesu tuö
Yesu ‑dɔ ‑gaatalü ‑bha ‑sü
Yesu ‑bha ga ‑sü
'Dhasi do ‑bha 'dü ‑sɔ Yesu 'sɛn 'piö ‑sü
Yesu ‑da blɔɔn‑ 'gü ‑sü
Yesu ‑bha ‑go ga 'gü ‑sü
Yesu ‑bha ö ‑de ‑zɔn Mali 'go Madala ‑dhë ‑sü
Yesu ‑bha ö ‑de ‑zɔn ö ‑bha ꞊guë' ‑nu ‑dhë ‑sü
Yesu ‑bha ö ‑de ‑zɔn Toma waa‑ ꞊guë' ‑nu mɛ 'wo to ‑an ‑dhë ‑sü
'Sëëdhɛ 'ö ꞊nɛ ‑a ‑gɔ 'dhodhɛ
Yesu ‑bha ö ‑de ‑zɔn ö ‑bha ꞊guë' ‑nu 'slaplɛ ‑dhë ‑sü
Yesu waa‑ Piɛɛ
Yesu waa‑ ‑a ‑bha ꞊guë' mɛ 'ö‑ ‑dhɔ ‑ya ‑kë
‑Wo ‑kaanta ‑nu