^
MATIU
Ira hintubu Iesu
Maria ga kahai Iesu
Ira tena mintota diet ga lotu tupas Iesu
Iosep dal tamaan ga hilau u Isip
Dal tamaan ga haan uram Nasaret
Ioanes ga tagurei no ngaas
Ioanes ga bapitaiso ne Iesu
Satan ga walar Iesu
No hinanuat tane Iesu ga haruat ma tiga lulunga
Iesu ga tau lah ira kaba tena kap kiripa
Iesu ga halangalanga ira ina minaset
Ira mangana tunatuna ing Kalou na haidanei
Ira sol ma ira lulunga
Iesu i hatutun ira warkurai
No magingin na harubu bingbing
No magingin na hagaha tinolen
No burena bia no suana na hagahai no tinolen
Waak u sasalima
Waak u turtur bat uga bia tikai i wara hagahai uga
Marsei ira num ebar
Gil suhai ira num tahut na tintalen
No magingin na sinsaring
No magingin na hahal
U na manga nem sen mon ira linga kinam ra mawai
Waak u ngarau
Waak u kurei ira mesa
Saring Kalou
Ira irua ngaas
Harbalaurai ta ira poropet bisbis
Iesu pa na nunurei diet ing pa diet mur tutuna ia
No tena mintota ma no ba
No mangana hausur ta Iesu
No ina lepra
No tamat na nurnur tano umri
Iesu ga halangalanga a halengin
Bia tikai i nem bia na mur Iesu, na waak sasei ira linga bakut
Iesu ga tigal no tamat na dadaip
Iesu ga tulei hasur sei ira sakana tanua taar ta ira borei
Iesu ga halangalanga tiga pengpeng
Siga na lilik pukus?
Ira sigara linga tano hinanuat ta Iesu pai kis tikai ma ira tuarena
No hahina nong ga sam gaap ma no hinasik nong gata maat
Airua pula ma no ngula
A bar hanawaan mon ira tena kinkilaan
Iesu ga tar ra dadas ta ira nuna apostolo
Iesu ga hapalai ira apostolo tano nudiet hinahaan
Pa dahat na ngarau bia dahat na kap ira ngunungut uta Iesu
Dahat na burtei siga?
Waak dahat hirhir wara tangtangai hapuasnei Iesu
Iesu pai hanuat bia na bul malum
No hunena no num mangason
Iesu ma Ioanes
Diet ing pa diet ga lilik pukus
Diet ing diet hamaan ra tinirih
Iesu i kurei no Bung na Sinangeh
Iesu ia no tultulai ta Kalou
Iesu ma Belsebul
No hakilang ta Iona
Iesu ga hapuasnei ira hinsakana
No tena sinso
A burena bia Iesu ga tangtangai ira nianga harharuat
No nianga palai tano tena sinso
Ira hura ma no bilai na nian
No pat na dahai ma no is
No nianga palai tano hura
Ira ngatngat na tabarikik
No poropet Iesu, pa di ga ruu ia tano nuna taman
Herot ga kut dako Ioanes
Iesu ga tabar ira liman na arip
Iesu ga haan naliu tano ula taah
Ira linga ing na hagawai tikai
No nurnur ta tiga hahina
Iesu ga halangalanga a halengin
Iesu ga tabar ira ihat na arip
Di ga sasaring ta tiga hakilang
Ira hausur gar na Parasi ma ira Sadiusi
Pita ga tangai hapuasnei bia Iesu, ia no Mesaia
Iesu ga hasahesa bia na maat
Iesu ga kikios
Iesu ga hasur sei tiga sakana tanua tano nat na bulu
Iesu ga hapuasnei habal no nuna minaat
Bia Kalou no num tena warkurai, u na langalanga tutuna
Siga i tamat sakit?
U na waak sei ira linga ing na harango uga
No adahat Sus pai nem bia dahat na rara talur ia
Lam pukus nong i puka tano sakena
No tultulai nong pa ga luban no ngasa
No magingin na hagaha tinolen
Ira nat na bulu
Tiga watong
Ira tultulai tano uma na wain
Iesu ga tangai bia na maat
Tikai i nem bia na tamat, na tultulai
Airua pula
Iesu ga haan laka Ierusalem
No hala na lotu tane Kalou
No ina fig
Iesu ga kap no nuna dadas mamaha
Siga tutun at i taram Kalou?
Ira tena balaura uma
No nian na pokomau
No magingin na kul takis
Ira minaat diet na lon balin
No tamat na warkurai
No Mesaia i bulumur ta Dewit
Iesu ga hamaris ira lualua na lotu
Iesu ga marmaris ta diet ma Ierusalem
Ira hakilang ing na haminis no hauhawatnei iakan ra lon
Taia tikai pai nunurei bia hunangesa Iesu na tapukus
Dahat na lon takodas tuk bia na tapukus
Ira sangahul na gurar
Ira itul a tultulai
No mutuaina warkurai
No harpingit wara bubu bing Iesu
Tiga hahina ga hurangai bus Iesu ma ra waiwai
Iudas ga haut wara tartar sei Iesu
Iesu ga ien no Nian tikai ma ira nuna bulu na hausur
No minaat ta Iesu i hatutun no sigara kunubus
Iesu ga tangai bia Pita na harhus sei ia
Iesu aram Getsemani
Iudas ga tar sei Iesu
No kaunsal diet ga kurei Iesu
Pita ga harhus sei Iesu
Di ga lam Iesu ukaia ta Pailat
Iudas ga tapunuk gaam kukut
Pailat ga tiri Iesu
Pailat ga tangai bia da tut Iesu tano kabai
Ira umri diet ga hasakit ta Iesu
Diet ga tut tar Iesu tano kabai
Iesu ga maat
Di ga bul halaka Iesu tano midi
Diet ga balaurei timaan no midi
Iesu ga tut hut talur ra minaat
No burena bia ira Iudeia pa diet nurnur bia Iesu ga tut hut balin
Iesu ga ianga dadas ta ira nuna hartulai