^
Nghọsị
Jọnụ E Kele Ụka Ẹsa Ndị Hụ Rị Azụụn Eshịa
Jọnụ A Hụn Jizọsị
Ozi Jesu Sị Wẹ Zi Ndị Ụka Rị Ẹfẹsọsị
Ozi Jizọsị Sị Wẹ Zi Ndị Ụka Rị Sụmẹna
Ozi Jesu Sị Wẹ Zi Ndị Ụka Rị Pẹgamọm
Ozi Jizọsị Sị Wẹ Zi Ndị Ụka Rị Tịatira
Ozi Jesu Sị Wẹ Zi Ndị Ụka Rị Sadisi
Ozi Jizọsị Sị Wẹ Zi Ndị Ụka Rị Filadefia
Ozi Jesu Sị Wẹ Zi Ndị Ụka Rị Laodishia
Kẹ W'e Fee Osolobuẹ Imẹ Elu-igwee
Nwa-ebulu Osolobuẹ Hụ Sụọ Ru Ogo Ihiẹn Ile
Nwa-ebulu Hụ A Tọpụ Eriri Ndị Hụ
Eriri Nke Ibuzọ
Eriri Nke Ẹbụọ
Eriri Nke Ẹtọ
Eriri Nke Ẹnọ
Eriri Nke Isẹn
Eriri nke Isin
Madụ Nnụ Ọgụn-mmẹsatọ Hụ
Igunrun Ịhịan Gha Alị Ile Rị Ichẹn-ichẹn Pụha
Eriri Nke Ẹsa Hụ Lẹ Opi Ẹsa
Opi Ẹnọ Ibuzọ
Opi Ibuzọ
Opi Nke Ẹbụọ
Opi Nke Ẹtọ
Opi Nke Ẹnọ
Opi Ẹtọ Họdụnị Lẹ Eje-mgbugbu Ahụn
E Gbupụ Wẹ Ụzọ Ohu Imẹ Ndị Rị Elu-ụwa Latọ Ụzọ Ẹbụọ
Mmọn ozi Hụ Gi Ẹhụhụọ Wẹ Fịfịpụ
Ndị Ọshẹri Ẹbụọ Hụ
Opi Nke Ẹsa
Okpoho Hụ Lẹ Dragọnụ
Ekwensu E Buhẹzi Nsọngbu Ẹ Elu-ụwa
Eje-anụ Ẹbụọ Hụ
Nwa-ebulu Hụ Lẹ ndị Nke Ẹ
Ndị Mmọn-ozi Ẹtọ Hụ
Babilọn' A Daan!
Afụnfụn Rị E Che Ndị K'a Narịn Ahịma Eje-anụ Hụ
A Ghọrị Wẹ Mkpụrụ Ụwa Mị
Nsọngbu Ịkpazụụn Ẹsa E D'e Bidọn
Eje-afụnfụn Ẹsa Ịkpazụụn!
Ẹtẹ Hụn E Shinni, A Tụrụ!
Ihiẹn Ile Rị Ohimin A Nwụnhụn!
Iyi Lẹ Isi-mirin E Hẹnrin Ẹdeke!
Osolobuẹ Rị E Ye Afụnfụn Furuni!
Anwụn E D'a Magbu Wẹ!
Ishi E Kpumẹ Wẹ!
Iyi Yufretis' A Tahị, Hẹnrin Ụwaya!
Eje-mmọn Ẹtọ Hụn E Dufie Ndị-nze!
Alị-ọmahihie Jọgbu Enwẹn Ẹ!
Okẹn Ịgbaraja Hụ Lẹ Eje-anụ Hụ
Babilọn' A Daan!
A Ghọghọma Wẹ Elu-igwee
Oriri-agbamẹhụhụọ Nwa-ebulu Hụ
Onyẹ Hụn Nyinkọ Ẹshin Ọchan
Jizọsị E Mẹri Eje-anụ Hụ Lẹ Onyẹ Amụma-ntụ Hụ
Ahụa Ọgụn-iri Kwasị Nnụnaị Hụ
Nke Ekwensụ A Gụụ!
Okinkin-ikpe Ịkpazụụn
Elu-igwee Ọhụn Lẹ Elu-ụwa Ọhụn
Jerusalẹm' Ọhụn
Jerusalẹm Ọhụn Hụ
Iyi Hụ Hụn Mirin Ẹ E Ye Ndụn
Ọbịbịa Jesu
Ẹka-ntịn!
Mmẹkin