^
Mãtáyõ
Ãwí Yẹ́sụ̃ drị́ gá rĩ
Yẹ́sụ̃ Kúrísĩtõ ꞌbã tịŋá
ꞌBá ũndũwã ru rĩ ꞌbã kí amụ́jó Yẹ́sụ̃ ꞌbã ũrekeŋá ndrejó rĩ
Apájó Mị̃sị́rị̃ gá rĩ
Yụ̃sụ́fụ̃ ꞌbã kí gõjó vúlé Nãzẹ̃rẹ́tị̃ gá rĩ
Ị́jọ́ Yõhánã Bãbụ̃tị́zị̃ fẽlépi rĩ ꞌbã ũlũlé rĩ
Yẹ́sụ̃ ꞌbã bãbụ̃tị́zị̃ bĩjó rĩ
Yẹ́sụ̃ ụ̃ꞌbị̃jó rĩ
Yẹ́sụ̃ ũpẽ ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé drị̃drị̃ rĩ kî
Yẹ́sụ̃ adrí ꞌbá ãyánĩ rú la
Ị́jọ́ Yẹ́sụ̃ ꞌbã ũlũlé drị̃lẹ́ba drị̃ gá ꞌbé sị́ gá rĩ
Ãꞌị́ kí dị̃zã be
Ãzị́táŋá Mụ́sã drị̂ ꞌbã ífí iꞌdajó rĩ
Ímbátáŋá ũmbã drị̃ gá rĩ
Ímbátáŋá ãwụ̃ drị̃ gá rĩ
Ímbátáŋá íréŋá drị̃ gá rĩ
Ímbátáŋá ũyõ sõŋá drị̃ gá rĩ
Ímbátáŋá ãrígótị ũfẽŋá drị̃ gá rĩ
Ĩlẽ mẹ́rọ́ꞌbá ĩmidrị̂ kî
Ãko fẽŋá ꞌbá ãzí nî rĩ ꞌbã ị́jọ́
Yẹ́sụ̃ imbá ꞌbá kí Ãdróŋá zịŋá sĩ
Ímbátáŋá Yẹ́sụ̃ ꞌbã fẽlé íná gãjó najó úmgbé rĩ drị̃ gá rĩ
Málĩ tãmbajó ꞌbụ̃ gá rĩ
Tárã ụrụꞌbá drị́ gá rĩ ꞌi
Ĩmi ásị́ ꞌbã umvú ku
Ílị ꞌbá ãzí ꞌbã ị́jọ́ ku
Zịtáŋá zịjó, ãko ndrụ̃jó, kẹ̃jị́tị pãjó
Kẹ̃jị́tị síríŋá rĩ ãzíla mgbọ rĩ
ꞌBá ũndũwã rú ãzíla ũndũwã rú ku jó sịlépi rĩ kî
Yẹ́sụ̃ adrí ꞌbá ãrí ꞌbã nalé rá rĩ
Ãꞌị̃táŋá ãmbógó ãsĩkárĩ túrú ãlu ꞌbá Rụ́mị̃ gá rĩ drị̂
Yẹ́sụ̃ adrí ꞌbá wẽwẽ rú kî
Ãjẹ̃ sĩ Yẹ́sụ̃ vú bĩjó rĩ
Yẹ́sụ̃ adró úríndí ũnzí ꞌbá ị̃rị̃ kí agá
Yẹ́sụ̃ adrí ꞌbá ãcá trũ rĩ rá
Yẹ́sụ̃ ꞌbã Mãtáyõ umvejó rĩ
Ãkónã naŋá gãjó sĩ Ãdróŋá zịjó rĩ
Ãmbógó Yáyị̃rọ̃ ị̃zẹ́pị kí ũkú Yẹ́sụ̃ ꞌbã bõngó tị alólépi rĩ be
Yẹ́sụ̃ adrí ꞌbá ị̃rị̃ mịfị́ kóru rĩ ꞌbã mịfị́ kí rá
Yẹ́sụ̃ adrí ꞌbá ị́jọ́ jọlépi ku rĩ
Yẹ́sụ̃ ndre ꞌbá ꞌbã ízákĩzã
Yẹ́sụ̃ ꞌbã ụ̃pịgọŋa ĩꞌdidrị́ mụdrị́ ꞌdĩ kí tị pẽjó rĩ
Cõcóŋá drụ́zị́ amụ́lépi rĩ
Yẹ́sụ̃ kí Yõhánã Bãbụ̃tị́zị̃ fẽlépi rĩ be
Ũcõgõ táwụ̃nị̃ ị́jọ́ ãꞌị̃lépi ku ꞌdĩ kí drị̃ gá
Ĩmi amụ́ má rụ́ avị́lé
Zịtáŋá Sãbátũ ꞌbã ị́jọ́ sĩ rĩ
Ágọ́bị́ drị́ ãcá trũ rĩ
Ãtíꞌbó Ãdróŋá ní pẽlé rĩ
Yẹ́sụ̃ kí Bẹ̃lị̃zẹ̃bụ́lụ̃ be
Ife ãzíla ĩꞌdi ꞌbã ífí
Úríndí ũnzí ꞌbã ãgõjó rĩ
Yẹ́sụ̃ ꞌbã ãndrẽ kí ádrị́pịka abe
Ị́jọ́ uꞌbélé ꞌbá ũri kpẹ̃lépi rĩ drị̃ gá rĩ
Ị́jọ́ uꞌbélé ꞌdĩ kí ꞌbã ífí icéjó rĩ
Yẹ́sụ̃ icé ị́jọ́ ị́jọ́ uꞌbéŋá ũri kpẹ̃ŋá drị̂ ꞌbã ífí
Ị́jọ́ uꞌbélé ũri umvelé hãrãdálị̃ sĩ rĩ
Yẹ́sụ̃ icé ị́jọ́ uꞌbéŋá ãná ãzíla ãvúkí drị̂
Ị́jọ́ uꞌbélé málĩ zị̃lé zị̃-zị̃ rĩ sĩ rĩ
Yẹ́sụ̃ gãjó Nãzẹ̃rẹ́tị̃ gá rĩ
Drã Yõhánã Bãbụ̃tị́zị̃ fẽlépi rĩ drị́ gá rĩ
Yẹ́sụ̃ fẽ ãkónã ꞌbá álĩfũ tõwú nî
Yẹ́sụ̃ ꞌbã acị́jó ị̃yị́ drị̃ gâ sĩ rĩ
Yẹ́sụ̃ imbá ꞌbá kí lãꞌbĩ áꞌbị́ drị̂ gá rĩ drị̃ gá
Ãko ꞌbá ꞌbãlépi ãndị́ ru rĩ
Ãꞌị̃táŋá ũkú ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú ku rĩ drị́ rĩ
Yẹ́sụ̃ fẽ íná ꞌbá álĩfũ sụ nî
ꞌBá lẽ kí tálí ndrelé
Ãkụ́kị́ ꞌbá Fãrĩsáyĩ ꞌbadrị́ ꞌbá Sãdũkáyõ drị̂ abe rĩ
Pétẽrõ lũ Yẹ́sụ̃ ꞌi ãꞌdi ꞌi yã rĩ
Yẹ́sụ̃ iꞌda drã ĩꞌdidrị̂ ꞌbã ị́jọ́
Yẹ́sụ̃ ꞌbã gbíyã uja ru ndú
Yẹ́sụ̃ adrí ngọ́tị́ úríndí ũnzí trũ rĩ
Yẹ́sụ̃ nze ị́jọ́ drã ĩꞌdidrị̂ drị̃ gá ị̃dị́
Mụ̃sọ́rọ̃ ꞌbelé lị́cọ́ Ãdróŋá drị̂ gá rĩ
ꞌBá ãmbógó ndẽlépi Sụ́rụ́ ꞌBụ̃ gá rĩ agá rá rĩ
Ị́jọ́ uꞌbélé kãbĩlõ ãvĩlépi rĩ sĩ rĩ
Mí ádrị́pị ị́jọ́ ũnzí idélépi mí rụ́ rĩ
Ị́jọ́ uꞌbélé ãtíꞌbó ꞌbá ãzí ꞌbã ízákĩzã ndrelépi ku rĩ sĩ rĩ
Ímbátáŋá Yẹ́sụ̃ ꞌbã fẽlé ũkú droŋá drị̃ gá rĩ
Yẹ́sụ̃ wi sụ̃sụ́ anzị ꞌbanî
Kãrị́lẹ̃ kụ́rẹ́nị́ ru rĩ
Ị́jọ́ uꞌbélé ꞌbá ãzị́ ngalépi zãbíbũ ámvụ́ agá rĩ kí sĩ rĩ
ꞌDĩ pâlé na Yẹ́sụ̃ ꞌbã drã ĩꞌdidrị́ gá rĩ ꞌbã ị́jọ́ jọjó rĩ
Ị́jọ́ Yãkóꞌbõ ãzíla Yõhánã ꞌbã ãndrẽ ꞌbã zịlé rĩ
Yẹ́sụ̃ adrí ꞌbá ị̃rị̃ mịfị̂ kóru la kî
Yẹ́sụ̃ fi Yẹ̃rụ́sãlẹ́mụ̃ gá ũkpó trũ
Yẹ́sụ̃ ꞌbã adrujó lị́cọ́ Ãdróŋá drị̂ gá rĩ
Úlúgó ife ꞌbã ꞌijó rĩ
Ũkpó Yẹ́sụ̃ drị̂ sĩ ãzị́ ngajó rĩ zịjó ĩꞌdi tị gá rĩ
Ị́jọ́ uꞌbélé anzị ị̃rị̃ kí drị̃ gá rĩ
Ị́jọ́ uꞌbélé ꞌbá ámvụ́ zãbíbũ drị̂ ĩpãngĩsãlépi rĩ kí drị̃ gá rĩ
Ụ̃mụ̃ ãmbógó ũkú bĩŋá drị́ rĩ
Zịtáŋá mụ̃sọ́rọ̃ ꞌbeŋá drị̃ gá rĩ
Zịtáŋá ꞌbá drãlépi rá rĩ la angá ídri rá yã rĩ
Ãzị́táŋá ãmbógó rĩ
Yẹ́sụ̃ zị Fãrĩsáyĩ kí Kúrísĩtõ ꞌi ĩꞌdi ãꞌdi ꞌi
Yẹ́sụ̃ li Fãrĩsáyĩ kí bị́lẹ́ ị̃ndụ́ ꞌbá ãzị́táŋá imbálépi rĩ abe
Yẹ́sụ̃ lị ị́jọ́ mũlũmbẽ ĩꞌbadrị̂ drị̃ gá
Ícétáŋá ụ́ꞌdụ́ ãsị̃jó rĩ ꞌbadrị̂
Ngọ́tị́ ꞌBádrị̂ ꞌbã amụ́ŋá
ꞌBá ãzí ụ́ꞌdụ́ kí nĩlépi sáwã be la yụ
Ị́jọ́ uꞌbélé izonzi mụdrị́ kí drị̃ gá rĩ
Ị́jọ́ uꞌbélé tãlãnị́tọ̃ drị̃ gá rĩ
Ị́jọ́ lịŋá ãsị̃jó rĩ
Ị́jọ́ itúlé Yẹ́sụ̃ ụrụꞌbá gâ sĩ lẽjó ĩꞌdi ꞌdịjó rá rĩ
Ãdu ũsũjó Yẹ́sụ̃ drị̃ gá Bẽtánĩ gá rĩ
Yụ́dãsị̃ ãꞌị̃ Yẹ́sụ̃ ꞌbã mẹ́lẹ́ mbelé
Yẹ́sụ̃ ꞌbã ụ̃mụ̃ alịjó ꞌbá drị̃ gâ sĩ rĩ najó ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ abe ãsị̃jó rĩ
Yẹ́sụ̃ iꞌda ị́jọ́ Pétẽrõ ꞌbã mụjó ĩꞌdi gãjó úmgbé rĩ ꞌi
Yẹ́sụ̃ mụ Ãdróŋá zịlé ãngũ Gẽtẽsẽmánĩ gá
Yẹ́sụ̃ rụjó rĩ
Yẹ́sụ̃ ꞌbã adrujó ꞌbá Yãhụ́dị̃ ꞌbadrị́ ị́jọ́ amálépi rĩ kí drị̃lẹ́ gá rĩ
Pétẽrõ ꞌbã Yẹ́sụ̃ gãjó rĩ
Yụ́dãsị̃ nzi ru rá
Âgụ Yẹ́sụ̃ ꞌi Pĩlátõ drị̃lẹ́ gá
Úlị ị́jọ́ Yẹ́sụ̃ drị̃ gá ĩꞌdi ꞌdịjó rá
Ãsĩkárĩ ide kí Yẹ́sụ̃ ꞌi
Yẹ́sụ̃ ipajó mũsãláꞌbã sị́ gá rĩ
Yẹ́sụ̃ ꞌbã drãjó rĩ
Yẹ́sụ̃ ꞌbã ãvũ ị̃sị̃ŋá
Ãsĩkárĩ ꞌbã kí Yẹ́sụ̃ ꞌbã ị̃nádrị̃ andre tẽjó rĩ
Yẹ́sụ̃ angá ídri drã agá
Ụ́ꞌdụ́kọ́ ãsĩkárĩ ꞌbã kí ajílé rĩ
Yẹ́sụ̃ azị dó ꞌbá mụdrị́ drị̃ ãlu rĩ abe