^
Mãtáyõ
Tã âfõ-âfõ Yésũ rî ạ́ꞌbı̣́yạ́ yí kâ tãsĩ rî
Tã gólĩyî rû ꞌẽ ꞌbá Yésũ Krístõ rî tı̣̃tı̣̃ tãsĩ rî
Tã tã nı̣̃ ꞌbá yî drí ânĩzó Yésũ rî ı̣̂njı̣̃lı̣́ rî
Tã Yõsépã yî drí rãzó Mạ́sı̣̃rı̣̃ ꞌálâ ĩyî nyãányâ pãlé rî
Tã kúmú Ẽródẽ drí tã ꞌbãzó ꞌdĩyímvá õnyíkõ ágó ró rî ꞌbá yî
ûfúzó ndrĩ vólé Bẽtẽlémẽ ꞌásĩ rî
Tã Yõsépã yî drí ngãzó gõlé vólé ꞌbạ̃drı̣̃ Ĩsĩrãꞌélẽ kâ rî ꞌálâ rî
Tã Yõwánĩ bãbãtízĩ ꞌẽ ꞌbá ró rî drí tã pẽzó õjílã drí rî
Tã Yõwánĩ drí Yésũ rî îbábátízãzó rî
Tã Sãtánã drí Yésũ rî ûjũzó kpı̣̃ı̣̂ rî
Tã Yésũ drí îtõzó tã pẽlé Gãlĩláyã ꞌálâ rî
Tã Yésũ drí ı̣̃ꞌbı̣̂ ꞌbẽ ꞌbá ậzı̣́zó sû âꞌdólé lãjóꞌbá íyíkâ ró rî
Tã õjílã dũû drí ânĩzó Yésũ ngálâ tã îmbâ gólâkâ tãsĩ
ngá lãzé ꞌbá êdê-êdê bê rî
Tã gólĩyî Yésũ drí îmbálé õjílã drí únı̣́ pá ꞌálâ rî
Tã Yésũ drí îmbálé tã ꞌẽꞌẽ tã ârí ꞌbá íyíkâ rî kâ drí âꞌdólé
õzõ ꞌạ̃ꞌı̣́-nyá kâtí gõꞌdá kpá õzõ ngá îꞌĩ kâtí rî
Tã Yésũ drí îmbálé tã ꞌbãꞌbã Ôvârí kâ rî tãsĩ rî
Tã Yésũ drí îmbálé tã ngãngã kâ ạ̃wạ̃ ró rî tãsĩ rî
Tã Yésũ drí îmbálé tã ậꞌdú kõ kâ ꞌdãzí rî õkó bê rî tãsĩ rî
Tã Yésũ drí îmbálé tã õkó îngâ kâ tãsĩ rî
Tã Yésũ drí îmbálé tã õjílã drí ꞌbãlé ꞌẽlé Ôvârí ândrá rî tãsĩ rî
Tã Yésũ drí îmbálé tã tã-võ lôgõ kâ tãsĩ rî
Tã Yésũ drí îmbálé tã ngá lẽlẽ kâ ạ̃jú-ꞌbá-ãzí drí rî tãsĩ rî
Tã Yésũ drí îmbálé õjílã õꞌbí ꞌdĩ ꞌbá yî drí tã tãndí ꞌẽzó
ı̣̃nı̣́nı̣̂ ró rî tãsĩ
Tã Yésũ drí îmbálé tã lı̣̃fı̣́ ꞌbãꞌbã kâ cé ngá ûrú ꞌálâ rî
drı̣̃ı̣̂ rî tãsĩ rî
Tã Yésũ drí îmbálé tã rĩrĩ kâ lı̣̃fı̣́ lôꞌbé ãkõ sĩ ngá ndrĩ gólĩyî õjílã drí lẽlé rĩzó ãngó ꞌá rî tãsĩ rî
Tã Yésũ drí îmbálé õjílã õꞌbí ꞌdĩ ꞌbá yî drí tã tã-vó õjílã ãzí kâ
kĩ kâ ányâ ró rî tãsĩ rî
Tã tã Ôvârí kâ îmbá kâ õjílã gólĩyî rĩ ꞌbá ĩyî ꞌdásí ꞌẽlé
úlı̣́ Ôvârí kâ rú rî drí rî
Tã ngá tã îjî-îjî kâ Ôvârí drı̣́gạ́ sĩ rî tãsĩ rî
Tã Yésũ drí îmbálé tã fĩfĩ kâ ãngó Ôvârí kâ ꞌálâ rî tãsĩ rî
Tã Yésũ drí tã âtázó õjílã gólĩyî tã âmã ꞌbá kĩꞌá nĩ rî yĩ ãꞌdô
tã Ôvârí kâ îmbá ꞌbá ꞌî rî tãsĩ rî
Tã Yésũ drí îmbálé õjílã gólĩyî tã âmã ꞌbá kĩꞌá nĩ rî,
yĩ ãꞌdô tã ârí ꞌbá gólâkâ ĩꞌdî rî tãsĩ rî
Tã Yésũ drí õjílã gólĩyî vó lôbẽ ꞌbá íyíkâ ró rî ꞌbá yî tã lâ ı̣̂ꞌbı̣̃zó jó ꞌdı̣̃ ꞌbá rı̣̃ rî ꞌbá yî rú rî
Tã Yésũ drí ãgô ãzâ ngá lãzé ãrí kâ bê rî êdézó rî
Tã Yésũ drí rû ı̣̂ꞌbũ ꞌbá drı̣̃-ꞌbá ngá ãwã ró Rómã kâ rî kâ êdézó cé tã lẽlẽ drı̣̃-ꞌbá ꞌdĩ kâ rõô rî tãsĩ rî
Tã Yésũ drí õjílã dũû îngázó ngá lãzé ꞌásĩ rî
Tã Yésũ drí tã âtázó õjílã ãzâ ꞌbá yî gólĩyî lẽ ꞌbá ꞌdẽlé
gólâ vósĩ rî drí rî
Tã Yésũ drí kạ̃gũmạ́ạ̃ ândrê êdrẽzó rî
Tã Yésũ drí líndrí õnjí drõzó ãgô ãzâ ꞌbá yî rı̣̃ rî ꞌásĩ rî
Tã Yésũ drí tã âꞌdázó õjílã drí kĩ yî cú rĩꞌá drı̣́-ãcê bê tã õnjí õjílã kâ âyézó rî
Tã Yésũ drí Mãtáyõ rî njĩzó âꞌdólé lãjóꞌbá íyíkâ ró rî
Tã Yésũ drí tã âtázó tã tı̣̂ ꞌbĩꞌbĩ kâ tãsĩ gõꞌdá kpá
lãꞌbí ạ̃kû rî tãsĩ rî
Tã Yésũ drí ízámvá ãzâ îngázó õdrã ꞌásĩ gõꞌdá kpá õkó ãzâ
ngá lãzé párá õkó kâ rî kâ bê rî êdézó rî
Tã Yésũ drí lı̣̃fı̣́ ãkó lé ꞌbá rı̣̃ rî ꞌbá yî lı̣̃fı̣́ lâ yî êdézó gõꞌdá kpá líndrí õnjí drõzó ãgô ãzâ úlı̣́ âtá ꞌbá kô rî ꞌásĩ rî
Tã Yésũ drí ĩzã õjílã dũû kâ ndrẽzó gõꞌdá kpá tã âtázó õjílã lôsĩ Ôvârí kâ ꞌẽ ꞌbá rî tãsĩ rî
Tã Yésũ drí lãjóꞌbá íyíkâ mûdrı̣́-drı̣̃-lâ-ngâ-rı̣̃ rî ꞌbá yî jõzó nĩꞌá lôsĩ Ôvârí kâ ꞌẽ bê rî
Tã Yésũ drí lı̣̃fı̣́ lõmbâ fẽzó lãjóꞌbá íyíkâ drí lâŋõ gólâ ꞌẽ ꞌbá ꞌdẽlé gólĩyî drı̣̃ı̣̂ rî tãsĩ rî
Tã ꞌdẽꞌdẽ Yésũ vósĩ rî drí âꞌdózó lâŋõ ꞌásĩ rî
Tã Yésũ drí tã âtázó tã ꞌẽꞌẽ tãndí õjílã kâ tã íyíkâ pẽ ꞌbá yî drí rî tãsĩ rî
Tã võrã ꞌbá Yõwánĩ bãbãtízĩ ꞌẽ ꞌbá ró rî kâ drí nĩzó
Yésũ rî îjílí rî
Tã Yésũ drí âtálé Yõwánĩ bãbãtízĩ ꞌẽ ꞌbá ró rî tãsĩ rî
Tã Yésũ drí tã âtázó õjílã jạ̃rı̣́bạ̃ ãzâ ꞌbá yí kâ gólĩyî tã íyíkâ
lẽ ꞌbá kô rî ꞌbá yî rú rî
Tã Ôvârí drí tã íyíkâ âꞌdázó õjílã gólĩyî ĩyî nyãányâ lôgõ ꞌbá õzõ ꞌdĩyímvá kâtí rî ꞌbá yî drí rî
Tã Yésũ drí tã âtázó õjílã gólĩyî lâŋõ bê rî ꞌbá yî drí rî
Tã Yésũ drí íyî âꞌdázó kậyı̣̂ rãtáã kâ rî lı̣́pı̣̂ lâ ró rî
Tã Yésũ drí ãgô ãzâ drı̣́ lâ drí ôgólé ôgô rî êdézó kpá
kậyı̣̂ rãtáã kâ ꞌdĩ sĩ rî
Tã Yésũ gólâ Ôvârí drí njĩlí nĩ rû ı̣̂ꞌbũ ꞌbá íyíkâ ró rî tãsĩ
Tã Yésũ drí mbârâkã íyíkâ rĩzó tã lârâkô ꞌẽlé rî tã lâ âꞌdázó kĩ, âꞌdó kô mbârâkã Sãtánã kâ ĩꞌdî rî
Tã rĩzó õjílã pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ nı̣̃lı̣́ úlı̣́ gólĩyî drí rĩꞌá âtálâ rî sĩ rî
Tã Yésũ drí tã âtázó drı̣̃-ꞌbá ạ́ngı̣́ Yúdạ̃ yí kâ gólĩyî gólâ rî îjí ꞌbá tã lârâkô ꞌẽlé ĩyî drí rî ꞌbá yî rú rî
Tã âgõ-âgõ líndrí õnjí kâ fĩlí kpá óꞌdí õjílã ꞌá rî tãsĩ
Tã Yésũ drí tã âtázó íyî ândré yî tãsĩ íyî ậdrúpı̣̃ yí bê rî
Íꞌdígówá órĩ rĩ ꞌbá kâ úlı̣́ mãnĩgõ sĩ rî
Tã ífí Yésũ drí rĩzó tã îmbálé úlı̣́ mãnĩgõ sĩ íꞌdígówá bê rî
Tã Yésũ drí íꞌdígówá órĩ rĩ ꞌbá kâ ꞌdĩ tã ífí lâ âꞌdázó rî
Íꞌdígówá Yésũ drí âtálé tã írírí ôngî-ôngî kâ ĩfó ꞌásĩ rî tãsĩ rî
Úlı̣́ mãnĩgõ lạ́tı̣̂ gólâ õjílã Ôvârí kâ drí ꞌẽzó lîzólé âcálé dũû rî tãsĩ rî
Tã Yésũ drí íꞌdígówá írírí ôngî-ôngî kâ ĩfó ꞌásĩ ífí lâ âꞌdázó rî
Tã âꞌdô-âꞌdô õjílã Ôvârí kâ ró rî tã lâ drí âꞌdózó tã ạ́ngı̣́ ró rî
Tã Yésũ drí úlı̣́ mãnĩgõ âtázó tã Ôvârí drí õjílã íyíkâ êpẽzó trõlé ûrú ꞌálâ rî tãsĩ rî
Tã õjílã Yésũ rî nyãányâ kâ rî ꞌbá yî drí vólé gãzó dó tã lẽlé gólâ ꞌá rî
Tã õdrã Yõwánĩ bãbãtízĩ ꞌẽ ꞌbá ró rî kâ tãsĩ rî
Tã Yésũ drí ngá nyãnyã fẽzó õjílã dũû drí rî
Tã Yésũ drí ậcı̣́ tõzó lı̣̃mvû ândrê drı̣̃ı̣̂ sĩ rî
Tã Yésũ drí ngá lãzé ꞌbá êdézó ngá lãzé ĩyíkâ ꞌásĩ ꞌbạ̃drı̣̃ zı̣̃lı̣́ Gẽnẽsãrétẽ rî ꞌálâ rî
Tã Yésũ drí tã âtázó lãꞌbí Yúdạ̃ yí kâ tãsĩ rî
Ngá gólĩyî rĩ ꞌbá õjílã ꞌbãlé âꞌdólé õnjí ró Ôvârí rî lı̣̃fı̣́ drı̣̃ ꞌá rî
Tã Yésũ drí mvá ãnjó õkó ãzâ õjílã lídí ró rî kâ êdézó rî
Tã gólâ Yésũ drí õjílã dũû êdézó ngá lãzé ĩyíkâ ꞌásĩ rî
Tã Yésũ drí ngá nyãnyã fẽzó kpá óꞌdí õjílã dũû drí rî
Tã drı̣̃-ꞌbá ạ́ngı̣́ Yúdạ̃ yí kâ rî ꞌbá yî drí Yésũ rî îjízó tã lârâkô ꞌẽlé rî
Tã Yésũ drí lı̣̃fı̣́ lõmbâ fẽzó lãjóꞌbá íyíkâ drí tã îmbâ ányâ Pạ̃rúsı̣̃ yí kâ Sạ̃dúsı̣̃ yí bê rî tãsĩ rî
Tã Pétẽrõ drí Yésũ rî âꞌdázó ꞌdíyî pã ꞌbá ró rî
Tã Yésũ drí õdrã íyíkâ tã lâ âꞌdázó lãjóꞌbá íyíkâ rî ꞌbá yî drí rî
Tã Yésũ rî rúꞌbạ́ drí rû jãzó âꞌdólé lậgû-lậgû ró rî
Tã Yésũ drí líndrí õnjí tíbê lãjóꞌbá gólâkâ rî ꞌbá yî drí îcálé drõlâ kô rî drõzó ágámvá ãzâ ꞌásĩ rî
Tã Yésũ drí íyî õdrã tã âtázó kpá óꞌdí rî
Tã Yésũ drí tã âtázó tã bélé-bélé fẽfẽ kâ jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ ꞌá rî
tãsĩ rî
Tã Yésũ drí âtálé tã âꞌdô-âꞌdô kâ ãmbá ró Ôvârí rî lı̣̃fı̣́ drı̣̃ ꞌá rî tãsĩ rî
Ngá gólĩyî rĩ ꞌbá õjílã ꞌbãlé tã õnjí ꞌẽlé rî ꞌbá yî
Tã Yésũ drí íꞌdígówá âtázó kạ́bı̣̃lı̣́kı̣̃ gólâ ậvı̣̃ ꞌbá trá rî tãsĩ rî
Tã Yésũ drí îmbálé tã lãfálé êdê-êdê kâ õjílã gólâ tã õnjí ꞌẽ ꞌbá trá õjílã ãzí drí rî tãsĩ rî
Tã Yésũ drí lôgõlé Pétẽrõ drí tã tã õnjí õjílã ãzí kâ âyê-âyê kâ
tãsĩ rî
Tã Yésũ drí îmbálé tã õkó îngâ kâ tãsĩ rî
Tã Yésũ drí õrẽ fẽzó ꞌdĩyímvá õnyíkõ drí rî
Tã Yésũ drí âtálé ágámvá gólâ ngá-tı̣̂ ãmbá bê rî drí lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî tãsĩ rî
Úlı̣́ mãnĩgõ lạ́tı̣̂ gólâ Ôvârí drí ꞌẽzó drı̣́-ꞌâ fẽlé õjílã drí ı̣̃zạ́tú rî
tãsĩ rî
Tã Yésũ drí íyî õdrã tã âtázó kpá óꞌdí lãjóꞌbá íyíkâ
rî ꞌbá yî drí rî
Tã Yãkóbã yî Yõwánĩ bê ândrê lâ yî drí tã îjízó Yésũ tı̣́
íyî mvá yî tãsĩ rî
Tã Yésũ drí lı̣̃fı̣́ ãkó lé ꞌbá rı̣̃ rî ꞌbá yî lı̣̃fı̣́ lâ yî êdézó rî
Tã Yésũ rî lûyı̣́zó fĩrĩ ꞌá Yẽrõsãlémã ꞌálâ rî
Tã gólĩyî Yésũ drí ꞌẽlé ạ̃ꞌdı̣́-drı̣̃ jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ rî kâ ꞌálâ
rî ꞌbá yî
Tã Yésũ drí mbârâkã tã lẽlẽ kâ âꞌdázó kãnágõwá fê rú rî
Tã drı̣̃-ꞌbá ạ́ngı̣́ Yúdạ̃ yí kâ rî ꞌbá yî drí Yésũ rî îjízó
drı̣́-ãcê gólâkâ tãsĩ rî
Tã mvá gólâ tã íyî átá kâ ꞌẽ ꞌbá rî kâ
Tã Yésũ drí úlı̣́ mãnĩgõ ạ́mvú ꞌwã ꞌbá õnjí rî ꞌbá yí kâ rî âtázó drı̣̃-ꞌbá ạ́ngı̣́ Yúdạ̃ yí kâ rî ꞌbá yî rú rî
Tã Yésũ drí íꞌdígówá kãrámã lãgĩ kâ rî kâ ngĩzó tã õjílã drí ꞌẽzó rĩlí kũmũ Ôvârí kâ zẽlé rî tãsĩ rî
Tã Pạ̃rúsı̣̃ yî drí Yésũ rî ûjũzó tã ômbê gĩ kâ kúmú ạ́ngı̣́
Rómã kâ drí rî tãsĩ rî
Tã Sạ̃dúsı̣̃ yî drí Yésũ rî ûjũzó tã îjî sĩ tã õjílã drí ꞌẽzó lîdrílí õdrã ꞌásĩ rî tãsĩ rî
Tã Pạ̃rúsı̣̃ yî drí Yésũ rî îjízó tã ꞌbãꞌbã Ôvârí kâ gólâ lậvũ ꞌbá gạ̃rạ̃ rî tãsĩ rî
Tã Yésũ drí îjílí ꞌdíyî pã ꞌbá tãsĩ rî
Tã Yésũ drí tã âtázó drı̣̃-ꞌbá ạ́ngı̣́ Yúdạ̃ yí kâ rî ꞌbá yî rú rî
Tã Yésũ drí lâŋõ ꞌẽ ꞌbá ꞌdẽlé drı̣̃-ꞌbá Yúdạ̃ yí kâ rî ꞌbá yî drı̣̃ı̣̂ rî
tã lâ âtázó rî
Tã lâzé ꞌbá Yésũ rú õjílã Yúdạ̃ yí kâ Yẽrõsãlémã ꞌá rî ꞌbá yî
tãsĩ rî
Tã Yésũ drí tã gólĩyî ꞌẽ ꞌbá rû ꞌẽlé tã âꞌdâ ró ı̣̃zạ́tú drẽ ãkpãkãꞌdã yí drí âgõ ãkó ãngó nõ ꞌá rî tú rî âꞌdázó lãjóꞌbá íyíkâ
rî ꞌbá yî drí rî
Tã Yésũ drí âgõ-âgõ íyíkâ ãngó nõ ꞌá rî tã lâ âꞌdázó rî
Tã Yésũ drí âtálé kậyı̣̂ âgõ-âgõ íyíkâ kâ rî tãsĩ rî
Tã Yésũ drí îmbálé tã rû ı̣̂ꞌbũ ꞌbá gólâ rĩ ꞌbá tã gólâkâ
ꞌẽlé mbı̣̂ rî kâ tãsĩ rî
Tã Yésũ drí íꞌdígówá õkó mvá mûdrı̣́ rî ꞌbá yí kâ ngĩzó
âgõ-âgõ íyíkâ tãsĩ rî
Íꞌdígówá rû ı̣̂ꞌbũ ꞌbá nâ kúmú ãzâ kâ rî ꞌbá yî tãsĩ
Tã Yésũ drí ꞌẽzó tã-vó õjílã ndrĩ kâ kĩlí âꞌdô tã ꞌẽꞌẽ gólĩyíkâ
vó ró rî
Tã drı̣̃-ꞌbá ạ́ngı̣́ Yúdạ̃ yí kâ rî ꞌbá yî drí tã ı̣̂ꞌbı̣̃zó ꞌẽzó
Yésũ rî fũlı̣́ rî
Tã õkó ãzâ drí dõ ûtúzó Yésũ drı̣̃ı̣̂ Bẽtánĩ ꞌálâ rî
Tã Yúdạ̃ drí tã ꞌbãzó Yésũ rî drı̣́-bã fẽzó drı̣̃-ꞌbá ạ́ngı̣́ Yúdạ̃ yí kâ rî ꞌbá yî drí rî
Tã Yésũ drí ngá nyãnyã ạ̃dũkũ nyãzó lãjóꞌbá íyíkâ yí bê rî
Tã Yésũ drí tã Pétẽrõ drí ꞌẽzó íyî tı̣̂ gãlé rî tã lâ âtázó rî
Tã Yésũ drí rãtáã ꞌẽzó Gẽtẽsẽmánĩ ꞌálâ rî
Tã Yésũ rî rũzó rî
Tã Yésũ drí âdrézó lãkíkã ꞌá drı̣̃-ꞌbá ạ́ngı̣́ Yúdạ̃ yí kâ ândrá rî
Tã Pétẽrõ drí tı̣̂ gãzó Yésũ rú sĩ rî
Tã drı̣̃-ꞌbá Yúdạ̃ yí kâ drí Yésũ rî âjízó kúmú Pĩlátõ ândrá rî
Tã rû ꞌẽ ꞌbá Yúdạ̃ drí ậdı̣̂ gólâ drí trõlé rî tãsĩ rî
Tã kúmú Pĩlátõ drí tã Yésũ kâ kĩzó õꞌbí ândrá rî
Tã ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá Pĩlátõ kâ rî ꞌbá yî drí ꞌdásí ꞌẽzó Yésũ rú rî
Tã Yésũ rî trõzó nĩꞌá îpálâ fê lậlı̣̂-lậlı̣̂ drı̣̃ı̣̂ drãlé rî
Tã Yésũ rî õdrã tãsĩ rî
Tã Yésũ rî ãvõ ꞌbãzó rî
Tã Pĩlátõ drí ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá yî ꞌbãzó rĩꞌá Yésũ rî lóꞌdé lômílí rî
Tã Yésũ drí lîdrízó õdrã ꞌásĩ rî
Tã ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá yî drí tã gólĩyî rû ꞌẽ ꞌbá Yésũ rî lóꞌdé drı̣̃ ꞌálâ rî ꞌbá yî tã lâ ngĩzó drı̣̃-ꞌbá Yúdạ̃ yí kâ rî ꞌbá yî drí rî
Tã Yésũ drí drı̣́-ãcê fẽzó lãjóꞌbá íyíkâ rî ꞌbá yî drí rî