^
1 Hou Olelesu
1 Hou Olelesu
A:da:me ea Fifi Misini A:ibalaha:mema Doaga:i
Isiama:ile egaga Fi
Gediula Egaga Fi
Iso Egaga Fi
Idome Sogega Musa: Esalebe Fi
Idome Soge hina bagade Dunu
Isala:ili Egefelali
Yuda Egaga Fi
La:me (Heselone egefe) Egaga Fi
Heselone egefe Ga:ilebe
Heselone ea Mano Yilamiele
Ga:ilebe ea Sosogo Fi
Da:ibidi egefelali
Yuda hina bagade Dunu
Mugululi asi hina bagade dunu Yehoiagini egaga fi
Yuda Sosogo Fi Eno
Simiane egaga Fifi Misi
Liubene Egaga Fifi Misi
Guma:dini Esalebe Fi ilia Ha Wa:i
Ma:na:se ea Sosogo Fi Dogoa Mogi
Gobele Salasu Ouligisu Dunu Ilia Sosogo Fi
Lifai
Lifai egaga Fi Eno
Debolo Gesami Hea:lalu Dusu Ouligisu Dunu
Elane Egaga Fifi Misi
Lifai Fi ilia Esalusu Soge
Isaga
Bediamini
Na:fadalai
Ma:na:se
Ifala:ime Egaga Fifi Misi
A:sie Egaga Fifi Misi
Bediamini Egaga Fifi Misi
Bediamini Fifi Misi Dunu amo da Ga:de amola A:idialone amoga Fifi Lai
Bediamini Egaga Fifi Misi Dunu amo da Yelusalemega Fi Dialu
Bediamini Fifi Misi Dunu amo da Gibione amola Yelusaleme Ganodini Fi Dialu
Solo ea Sosogo Fifi Misi
Isala:ili amola Yuda Dunu amo da Mugululi Asili Buhagi
Gobele Salasu Dunu amolali da Yelusalemega Fifi Lasu
Lifai Fi Dunu Amo da Yelusalemega Fifi Lasu
Debolo Sosodo Aligisu Dunu amo da Yelusalemega Fifi Lasu
Lifai Fi Dunu Eno
Hina bagade Solo ea aowalali amola egaga Fifi Misi
Solo da Bogoi
Da:ibidi da Isala:ili amola Yuda ilia hina bagade Hamoi
Da:ibidi ea Dadi Gagui Dunu Mimogo
Dadi Gagui Dunu da Da:ibidimagale Madelai
Ga:de Fi Dunu amo da Da:ibidima Fa:no Bobogei
Bediamini amola Yuda Fi Dunu amo da Da:ibidima Fa:no Bobogei
Ma:na:se Fi Dunu amo da Da:ibidima Fa:no Bobogei
Da:ibidi ea Dadi Gagui Wa:i Dunu ilia Idi
Isala:ili fi amo da Yodane Hano gusudili esalu.
Ilia Gode Ea Gousa:su Sema Gagili amo Gilia:de Yialimi amoga Lai
Da:ibidi da Yelusaleme Moilai Bai Bagadega Esalu
Da:ibidi da Filisidini dunu Hasali
Isala:ili Dunu Ilia da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili Yelusalemega Gaguli Masa:ne Momagei
Ilia da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili Yelusalemega Gaguli Asi
Godema Nodone Gesami Hea:su (Gesami Hea:su 105:1-15; Gesami Hea:su 96:1-13; Gesami Hea:su 106:1, 47-48)
Yelusaleme Moilai Bai Bagade amola Gibione Moilaiga Godema Nodone Sia:ne Gadosu Hou
Na:ida:ne da Da:ibidima Sia:sa:i
Gode da Da:ibidi Hahawane Dogolegele Fidibiba:le, e da Godema Nodone Sia:ne Gadoi
Da:ibidi da Fifi Asi Eno Hasali
Da:ibidi ea Eagene Ouligisu Dunu
Da:ibidi da A:mounaide amola Silia fi Dunu Hasali
Da:ibidi da La:ba Moilai Bai Bagade Hasanasi
Filisidini Dunu Bagadedafa ilima Gegesu
Da:ibidi da Ea Fi Dunu Huluane Idi
Ilia da Debolo Diasu Gagumusa: Momagei
Lifai Fi ilia Hawa: Hamosu
Gesione Sosogo Fi
Gouha:de Sosogo Fi
Milalai Sosogo Fi
Gobele Salasu Dunu ilima Hawa: Hamosu Ilegei
Lifai Fi Dunu Ilia Dio Dedei
Debolo Diasu Gesami Hea:sa Dusu Dunu
Debolo Diasu Sosodo Aligisu Dunu
Debolo Diasu Hawa: Hamosu Eno
Lifai Dunu Eno Ilia Hawa: Hamosu
Dadi Gagui Wa:i amola Gamane Ouligisu Hou
Hina bagade ea Gagui Liligi Ouligisu Dunu
Da:ibidi ea Fada:i Sia:su Dunu
Da:ibidi da Debolo Diasu Hamoma:ne sia:i Olelei
Debolo Diasu Gaguma:ne, Hahawane Udigili Iasu
Da:ibidi da Godema Nodoi
Da:ibidi ea Ouligisu Hou