^
San Juan
Fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios nɨ³ gá⁴lɨ́y⁴ ja̱y³ dsa³
Liáh³la³ gá⁴féh³ Juan Bautista ca³jaa¹ chiáh²
Mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³ chié̱y² Dios
Liáh³la³ cá⁴lɨ́⁴liaá² gá⁴sa̱y³ diáh⁴ xɨh³chie̱y³²
Gá⁴té⁴ Jesús ja̱³ gá⁴teé⁴ Felipe chie̱é̱yh¹ Natanael
Gá⁴ji̱í̱³ guaa³ dsa³, fɨɨ³ Caná
Cá⁴bí⁴ŋɨɨ́³ Jesús ja̱³ dxaa² guah³ gaáy³
Cui̱i̱⁴ ba² jnia² liáh⁴jɨ³²a² Jesús nɨ³
Ya²liú³ Nicodemo chie̱é̱yh¹ Jesús
Hi²xiáh³ niaá² Dios nɨ³ nieéy² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³
Gá⁴liú³ ca̱á̱h³ Juan Bautista ja̱³ chiáh² Jesús
Hi³ cá⁴yá⁴xiaá² yuuh¹ güii³
Gá⁴ji̱i̱h⁴ Jesús ja̱³ ja̱y³ mɨ́³ dsa³ Samaria
Cá⁴bí⁴lieéy³ Jesús ja̱³ ja̱á̱² ja̱y³ dsa³ chié̱y² gobierno
Cá⁴bí⁴lieéy³ Jesús ja̱³ hi³ ná⁴hi̱y¹ xi² xɨ̱ɨ̱y³ Betesda
Jesús nɨ³ ga³chiuuh³² hiíh⁴ jɨɨ⁴ lɨ́⁴
Lii⁴ ba² hi³ Dios nɨ³ gá⁴xɨ́y⁴ Jesús
Gá⁴cuó³ Jesús ja̱³ cá⁴dah²eéh² ñéy³ mil dsa³
Gá⁴hí³ fi¹ Jesús ja̱³ ñiíh² jmɨɨ³
Cá⁴dah²naayh³² Jesús ja̱³ diáh⁴ dsa³
Jesús nɨ³ na³lɨ́y⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiaa⁴²a²
Diáh⁴ fáh⁴liu⁴ hi³ hí⁴cuó⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiaa⁴²a²
Há⁴hé³ dɨ́⁴dsá⁴taáy³ diáh⁴ ja̱á̱¹ Jesús ja̱³ chiáh²
Ñií¹ liáh³bií⁴ Jesús ja̱³ jmɨ́¹feh⁴
¿Xɨ² hi³ley³² nɨ³ Cristo?
Cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ diáh⁴ policías duh³ hí⁴dah²güeéyh² Jesús
Jmɨɨ³ hi³ hí⁴cuó⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiaa⁴²a²
Gá⁴dsaáy³ diáh⁴ dsa³ ja̱³
Hi²xiáh³ ba³ dsɨ́² diáh⁴ autoridad ja̱³
Ja̱y³ mɨ́³ gá⁴jmeé³ ga̱y³
Jesús nɨ³ na³lɨ́y⁴ ya⁴²jmɨɨ́⁴
Yuuh¹ güii³ ba² jmɨ́yh³ na³hiiy⁴ Jesús
Hi³ xiaa³dsaa³² nɨ³, hí⁴jmeé⁴ hí⁴tú²a²
Mɨ³xe̱y³ ba² Cristo liáh³ gá⁴sa̱y³ Abraham
Cá⁴bí⁴lieéy³ Jesús ja̱³ ja̱y³ dsa³ tuu²
Cá⁴dah²ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² chiáh² dsa³ tuu² ja̱³
Diáh⁴ hi³ tuúy¹ chiáh² Dios
Gá⁴liú³ Jesús ja̱³ chiáh² yá³ chiáh² dsɨɨ³jaa³
Jesús nɨ³ na³lɨ́y⁴ jmɨ́yh³ pastor
Há⁴hé³ dɨ³nieéy² Jesús ja̱³ diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi²
La³ dsa³féh³ hi³ jú̱y⁴ Lázaro
Jesús nɨ³ hí⁴jooy³ hí⁴bí⁴ji̱i̱yh³ diáh⁴ dsa³jú̱y¹
Gá⁴chíh⁴ Jesús ja̱³ haah² he̱e̱³ chiáh² Lázaro
La³ dsa³féh³ hi³ cá⁴lɨ́⁴ji̱i̱h⁴ Lázaro ja̱³
Cá⁴dah²dxá³ dxú⁴ hi³ hí⁴dah²jɨ̱́yh⁴ Jesús ja̱³
Ja̱y³ mɨ́³ gá⁴xuuyh³ naa⁴²jmɨɨ³ Jesús ja̱³
Ba² cá⁴dah²dxá³ dxú⁴ hi³ hí⁴dah²jɨ̱́yh⁴ Lázaro
Hi²xiáh³ gaáy³ gá⁴dxaá² Jesús ja̱³ Jerusalén
Ja̱y³aáy⁴ griegos cá⁴dah²naayh³² Jesús
Gá⁴jmeé³ juúh⁴ Jesús ja̱³ hi³ hí⁴jú̱y³
Há⁴hé³ gá⁴taáy³ diáh⁴ israelitas chiáh² Jesús
Fáh⁴liu⁴ chiáh² Jesús nɨ³ hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² chiaa⁴²a²
Gá⁴u̱ú̱h² Jesús ja̱³ tɨɨ² diáh⁴ xɨh³chie̱y³²
Gá⁴féh³ Jesús hi³ Judas ja̱³ hí⁴jmeéh⁴ mɨ³hee³²
Gá⁴cuó³ Jesús ja̱³ mandamiento hi³mɨɨ³²
Gá⁴féh³ Jesús ja̱³ hi³ hí⁴féh³ Pedro hi³ há⁴hé³ cui̱i̱⁴
Jesús nɨ³ na³lɨ́y⁴ fi¹ xi² jey¹ Dios
Gá⁴féh³ Jesús ja̱³ hi³ hí⁴xɨ́y⁴ Espíritu Santo
Jesús nɨ³, jmɨ́yh³ xaah¹ mɨ¹jóh¹
Hi²xiáh³ dɨ³cɨ̱ɨ̱y³² diáh⁴ dsa³ ca³dah²jooy³² jnia²
Liáh³la³ ga³jmee⁴ Espíritu Santo
La³ dsa³liú⁴ hi³hí̱³ hí⁴jé⁴ dsɨ́²
Gá⁴tiaá⁴ Jesús ja̱³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³
Gá⁴liúy² Dios Jesús ja̱³ chiáh² diáh⁴ xɨh³chie̱y³²
La³ dsa³féh³ hi³ cá⁴dah²güeéyh² Jesús ja̱³
Dah²ya²jay⁴ Jesús ja̱³ rúh⁴ñi² jmii³dsa³ gaáy³
Gá⁴féh³ Pedro ja̱³ hi³ há⁴hé³ cui̱i̱⁴ Jesús
Gá⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² Anás ja̱³ chiáh² Jesús
Gá⁴féh³ ca̱á̱h³ Pedro ja̱³ hi³ há⁴hé³ cui̱i̱⁴ Jesús
Dah²ya²jay⁴ Jesús ja̱³ rúh⁴ñi² Pilato
Cá⁴dah²taáh⁴ ta² hi³ hí⁴jú̱y³ Jesús ja̱³
La³ dsa³féh³ hi³ gá⁴ta̱a̱y⁴² cruz Jesús
La³ dsa³féh³ hi³ jú̱y⁴ Jesús ja̱³
Ja̱y³ soldado gá⁴hɨ́h⁴ tɨɨ́² caayh⁴ Jesús ja̱³
Cá⁴dah²haáy² Jesús ja̱³
La³ dsa³féh³ hi³ cá⁴lɨ́⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ Jesús
Cá⁴lɨ́⁴jnieey³² Jesús ja̱³ rúh⁴ñi² María Magdalena
Cá⁴lɨ́⁴jnieey³² Jesús ja̱³ xi² nieeyh⁴² diáh⁴ xɨh³chie̱y³²
Gá⁴joó² Tomás ja̱³ gá⁴joóy² Jesús hi³ mɨ³na³ji̱í̱yh⁴
La³ dsa³liú⁴ he²chiaah¹ hi³ xa³ xi³ la³
Cá⁴lɨ́⁴jnieey³² Jesús ja̱³ rúh⁴ñi² dxieéy⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³²
Gá⁴liú³ Jesús ja̱³ chie̱é̱yh¹ Simón Pedro
La³ dsa³liú⁴ chiáh² xɨh³chie̱y³² hi³ nieéy²