^
Luka
Iliano na be moti
Nailiano mijuelar ban Sakaraia ka mia naio rivar Jone Baruei
Nailiano binimei mijuelar ban Mere ka mia naio rivar Yesu
Mere ba miadu ka Lesveti
Mere miaia Atua ka iouano tai
Jone Baruei naio moluo
Sakaraia berial iliano na Atua jian banio
Jone Baruei miluo
Yesu moluo
Nailiano nalo amiyotuba ka navitikariano na nunu nalo
Tomu na abitikar nunu nalo aba Betleem
Amidu Yesu siano banio
Amidu dovorovo Yesu ban ea Atua Kunuano Lu
Tormoruo Simion mial Yesu ea Atua Kunuano Lu
Tiramoruo Ana mial Yesu ea Atua Kunuano Lu
Yoseve nalo aban bereio Nasarete
Yesu be m̃eaku kia ga, naio berloglog tomu nalo ea Yimo Lu
Jone Baruei naio joa vio yauo, jom̃a mioliolu ka naviligiano
Tomu nalo abinimei ka Jone
Jone berenio mia Naverikariano rimei
Jone baruei ea Yesu
Yesu korobinio nalo
Sim̃aro nalo kanalo parinio tubo, napano Setano, milavon Yesu
Yesu jikar kiano im̃auano yako Kalele
Nalo na vio Nasarete amijilar Yesu
Yesu ban ea vio Kapeneam, naio miilalar niadu tai
Yesu milarur Saimon Pitere kenieno simemi, naliko kulo dolu telabo bunu
Yesu mioliolu janea tanobuku na Yutea
Nalo napano Yesu biolo be moti, aba ajakisorio
Yesu mieliel ka toro na bar burumieni tai
Yesu mijikia biekokoa kariano
Yesu bio Mataiu bunu, napano abio ka Livae, binimei jakisorio
Navikadeniano tai tivelinio ka atuvan sinaniano
Vite moruo a vite vou
Yesu be tubo ka Legiano Lu
Yesu mieliel ka jumevuluku tai ea Legiano Lu
Yesu bitiri bulagio kiano naiagagoano duelimo ba juo
Yesu jom̃a mioliolu a mieliel ka namieiano nalo
Yesu kiano verloglogiano nalo
Yesu berii tinietiiano na uolu nalo
Yesu berii tibureiano na toro dolu
Kamiu monoka kuvitii vatitig kenemiu meuliano
Buruiesi bija m̃arati nene
Yimo juo
Toro na toru na mira tai na Romo naio monea Yesu jikili
Yesu burumeulia taanou tai kenerinio m̃eaku sum̃ano den m̃ariano bereio
Jone Baruei miila kiano naiagagoano nalo abinimei ea Yesu
Yesu berii Jone Baruei
Yesu naio mil jikili ban tomu nalo ea kiano bogo
Tira tai ber aua riano bior kiano bajago va nalo
Tire nalo telabo ajakisor Yesu
Jamerijiano na kurukuti na uiti napano ajibirbili ea borotano kinkin veri
?Bior vaio ana Yesu jo mil jel ea jamerijiano?
Yesu naio ber bisivisii nioti na jamerijiano na kurukuti uiti
Jamerijiano na yulu
Yesu kenieno naliko kuruano nalo, abinimei ka avurular naio
Burum̃ara jegi napano Yesu berbureio
Yesu jitig bulag niadu miroano den toro Kerasa tai
Jairas kenerinio vevinio, naljuo tira tai napano jokol Yesu m̃ano kulum̃arauo
Yesu miila bulagio kiano naiagagoano nalo abeve juo
Parinio Tubo Erot Antipas jidom bitovitonia Yesu
Naiagagoano nalo aba amioliolu, karina na abinimei bereio
Yesu bagan tomu menu jimo [5,000]
Pitere berial ka Yesu be Naverikariano memedu
Yesu berial kiano m̃ariano
Yesu Kiano naiagagoano naio monoka sidom iakurano ga ea kanano sidomiano nalo
Yesu niabene binimei be dolu
Yesu mijil lar sim̃aro den m̃eaku tai
Yesu berial bereio kiano m̃ariano
?Toro kei naio loa laka ka kulo dolu nalo?
“Toro na maka riverbure kito, naio jom̃a miija kito”
Yesu jidomial ka vaataro ka monoka naio rivavin ea vio Yerusalemo
Toro napano naio jakisor Yesu, maka rijikia siraragdi bereio
Yesu miila bulag tomu miroano ka aveve juo ava aioliolu
Yesu berii nalo nam̃a maka amonea naio
Naiolioluano nalo abinimei bereio
Yesu ber siva ban karam̃ano
Jamerijiano na toro na vio Sameria tinien miia toro Ju tai
Marita naio Mere
Volkouano nam̃a Tubo berloglog ka kito
Jamerijiano na vikaniano na vite
Yesu berii navikadeniano na vite den Atua
Aberenio Yesu mim̃au ea Sim̃aro kiano moroano
Niununo va naio mijikia binimei bereio
M̃arabo na avokar saariano na be riano
Tomu na ajidom aial kijokijo
Kijokijo juo ea tivelinio na yulu
Yesu mil jikili ban navurim̃araboiano na nalotuano nalo
Ililuklukuano nalo mia amalmaluvo amei medave
Yesu kiano naiagagoano monoka rimerou re ka tomu nalo
Toro na berial ka naio be Yesu kiano
Jamerijiano na toro be sanibaiano napano maka sidomii vatitig kiano meuliano
Yesu berlubarbar banlo jum̃abe ka toro nam̃a jo jidomii m̃elea kiano meuliano
Toro na be sanibaiano tivelinio na Atua
Naiagagoano nalo monoka atu vatitigio ka mia Tubo rimei bereio
Jamerijiano na toro na im̃auano na kiano toro na toru naio binimei bereio
Yesu be burupati na toro nam̃a mil die toro
Monoka avitilubar kijokijo na bogo na Yesu kiano
Ver koviligso re, mia jau kam̃aro
Kijokijo na burubilivo na maka takou
Yesu mieliel ka tiramoruo tai ka Legiano Lu
Jamerijiano na kurukubako
Jamerijiano na isi
Be m̃arabo juo ga
Parinio Tubo Erot naio jidom rue bin Yesu
Yesu naio tinien miia vio Yerusalemo
Yesu mieliel ka toro na mieiano tai
Maka rivu ka toro riyuku lelar naio bereio
Bo ka kovio talim̃asa bunu rimei ea kiamo jokoluolu
Jamerijiano na sop̃eiano
Yesu monoka to tukamu ea kiano naiagagoano nalo kialo meuliano
Jamerijiano na vaatei
Yesu mila bilbilu naliko tomu na bova nalo
Jamerijiano na nunu napano ba kovio
Jamerijiano na kurukuveru tai napano ba kovio
Jamerijiano na m̃eaku napano ba kovio
Jamerijiano na bajago na aim̃au vija puruveru
Maka toro rijikia rim̃au tubo ve juo kialo
Varisis nalo maka tiniel tii Yesu kiano iliano nalo
Atua kiano navenatuboiano binimei naruei
Maka rivu ka kito rotuvan koado nalo
Jamerijiano na toro na sanibaiano bija Lasaros
Bajago na ala jukujukuano rivan toro dolu
Bajago na koviekokoa kuruamo
Moroano na viekouoiano
Toro na rim̃au toro na toru kiano monoka saaro ga ka rim̃au
Yesu mieliel ka tomu na burumieni nalo duelimo, mia takurano ga ber siva
?Atua kiano navenatuboiano naio rimei tum̃abe?
Jamerijiano na tira na jegi ban kiano tubo bano-o mia tubo tinien miiaio
Jamerijiano na toro nam̃a be m̃arou ka kiano bajago na memedu
Yesu milivu ka kiritete nalo
Kulo Ju nalo kanalo toro na toru tai jidom rivokar meuliano
Toro na kiano saba toru, kirisikili ka naio riva jouro ea Atua kiano navenatuboiano
Yesu berial kiano m̃ariano varolu nene
Yesu mim̃auka batitig merebono tai mirano
Yesu biviuo naljuo Sakias
Jamerijiano na tomu nalo na abitikar kialo toro na toru kiano puruveru
Yesu binimei boru ea vio nei Yerusalemo
Yesu jegidu ka komeli lu nei Yerusalemo
Navurim̃araboiano na vio Israel ajidom averbure Yesu
Jamerijiano na tomu na bova napano m̃a abitikar jiotilikrevi tai
Tena be Atua kanano a tena be Sisa kanano
Tomu na am̃aro mia ameul bereio
Yesu Naverikariano naio be tormoruo Parinio Tubo Teviti kiano Atua
Yesu mil jikili ban navurim̃araboiano nalo na nalotuano
Taanou tai buku veru sesa juo ban Atua
Yesu naio berial ka mia aue bulag Yimo Lu na Atua Kunuano
Jaleleano monoka mia rimei
Burum̃ara mira ea vio Yerusalemo
Mia Kulorinio Kenerinio rimei bereio
Kijokijo na burubilivo
Kamiu monoka kuvila vatitigio kenemiu meuliano nalo
Navurim̃araboiano na kulo Israel nalo ajum̃a ajidom auebin Yesu keano vo
Jutas jukunu bija tomu na tortoru, berkar ka mia tiveluku ka Yesu
Yesu miila Pitere naio Jone ka ava ala vatitig sano sinaniano na maaro
Sinaniano na maaro
?Kei kalo na mia naio tukamu kalo?
Yesu berkar ijaiano banlo
Yesu berial ka mia Pitere rivarbonbonua naio
Bogo kouo naio miyotuba ruei
Yesu ba bolkouo Ketsemani mave ea Suku na Buruolivi Nalo
Jutas nalo abinimei abokar Yesu
Pitere naio barbonbonua Yesu
Parinio toru lu kiano tomu nalo amila kikii Yesu
Aburu Yesu ban ea komeli na toru na tomu na tortoru na kulo Ju nalo kialo
Aburu Yesu ba ban ea Pailat, napano be parinio toro na vio Romo nam̃a jo bitikar Israel
Yesu jumolu jukamu bereio ea Pailat mirano
Aburu Yesu ban ea vio napano Kalvari
Ajukukar Yesu ea m̃akolkolo
Amiyotel va ea Yesu
Tomu juo nam̃a amila kokorov tuboiano amil ban Yesu
Yesu m̃aro
Yoseve jivin Yesu
Buluvae kurano ga jo
Pitere jikiti ba bitii veve buluvae
Naiagagoano juo amiel abatove Emeas abiviuo Yesu
Yesu maluvo kean kiano naiagagoano nalo
Yesu mil maariano ban kiano naiagagoano nalo
Atua buru Yesu ban bere mave ea tiniabene