^
2 Samueli
Daudi anaphaha habari za chifo cha Sauli
Daudi anamririra Sauli na Jonathani
Daudi anamwagirwa mafuha akale mfalume wa Juda
Kondo kahi ya atu a Sauli na a Daudi
Abineri ayadziunga na Daudi
Joabu anamuolaga Abineri
Ishi-Boshethi anaolagbwa
Daudi anakala mfalume wa Iziraeli na Juda
Daudi anateka Jerusalemu
Daudi anaashinda Afilisti
Sanduku ra Mlungu rinarehwa Jerusalemu
Chilagane cha Mlungu na Daudi
Voyo ra Daudi
Ushindi wa Daudi
Maofisaa ga Daudi
Daudi anamuonera mbazi Mefiboshethi
Daudi anaturya Aamoni na Aaramu
Daudi na Bathisheba
Nathani anamdemurira Daudi
Mwana wa Daudi anafwa
Selemani anavyalwa
Daudi anateka Raba
Amunoni na Tamari
Abusalomu anariphiza
Abusalomu anauya Jerusalemu
Daudi anamswamehe Abusalomu
Abusalomu anapanga njama mbii
Daudi anachimbira mudziwe
Siba anamphirikira Daudi chakurya
Shimei anamlani mfalume Daudi
Hushai na Ahithofeli analavya mashauri
Hushai anamphuphiza Abusalomu
Daudi anamanyiswa na kutsama
Chifo cha Abusalomu
Joabu anamdemurira Daudi
Daudi anauya Jerusalemu
Sheba anamuasi Daudi
Agibioni anariphiza chisasi
Viha na jeshi ra Afilisti
Daudi anamuimbira Mlungu
Maneno ga wira wa mwisho wa Daudi
Masujaa a Daudi
Daudi anaolanga atu
Daudi anadzenga phatu pha kulavira sadaka