^
2 Baami
Hiriya na mwami Ahaziya
Hiriya alengezibwa mwiꞌgulu
Hirisha agira ikitangaaza
Izibo lyaꞌBahisiraheeri naꞌBamohabu
Hirisha atabaala namufwiri
Hirisha atabaala Umushuneemu-kazi
Inyungu íyijwiri ulufu
Hirisha aliisa abandu igana
Namaani akizibwa umubembe
Isheenyo yaleremba ku miiji
Abaharaamu bagwatwa mu mutego
Abandu beꞌSamariya bashalika
Abasirikaani beꞌHaraamu bapuumuka
Umushuneemu-kazi agaluka
Hazaheeri ayita mwami Beni-Hadaadi
Mwami Yoramu weꞌBuyuda
Mwami Ahaziya weꞌBuyuda
Yehu ayimikwa abe mwami waꞌBahisiraheeri
Yehu ayita mwami Yoramu waꞌBahisiraheeri
Yehu ayita mwami Ahaziya weꞌBuyuda
Umugoli Yezebeeri ayitwa
Abandu booshi ba Ahabu bayitwa
Abandu booshi ba Ahaziya bayitwa
Abagingi boꞌmuzimu Baali bayitwa
Yehu ashaaja
Umugoli Hataliya ayima mu Yerusaleemu
Yehoyada agalulira abandu imwa Rurema
Mwami Yohaashi ayumaanania inyumba ya Rurema
Yohaazi ayimikwa abe mwami waꞌBahisiraheeri
Yohaashi ayimikwa abe mwami waꞌBahisiraheeri
Hirisha afwa
Abahisiraheeri balwisa Abaharaamu
Hamaziya ayimikwa, abe mwami weꞌBuyuda
Ulufu lwa mwami Hamaziya weꞌBuyuda
Ukuyima kwa mwami Yerobwamu wa kabiri
Mwami Hazariya weꞌBuyuda
Mwami Zakariya waꞌBahisiraheeri
Mwami Salumu waꞌBahisiraheeri
Mwami Menahemu waꞌBahisiraheeri
Mwami Pekaya waꞌBahisiraheeri
Mwami Peka waꞌBahisiraheeri
Mwami Yotamu weꞌBuyuda
Mwami Ahaazi weꞌBuyuda
Mwami Hosheya waꞌBahisiraheeri
Abahisiraheeri bagwatwa imbira
Abahasuriya bagira bashumbike mu Bahisiraheeri
Mwami Hezekiya weꞌBuyuda
Abahasuriya babiika ikikando ku Yerusaleemu
Mwami agendi hanuusa Hisaaya
Ikindi kiteero kya mwami waꞌBahasuriya
Hisaaya atanga ubuleevi kwaꞌBayuda bagakizibwa
Hezekiya alwala, anashubi kira
Indumwa kulyoka i Babeeri
Imbeka yoꞌbutwali bwa Hezekiya
Mwami Manaasi weꞌBuyuda
Mwami Hamooni weꞌBuyuda
Mwami Yosiya weꞌBuyuda
Ikitaabo kyeꞌmaaja kyashubi boneka
Mwami Yosiya agalulira abandu imwa Rurema
Yosiya agira ulusiku lukulu lweꞌPasaka
Ukusiguusa ubutwali bwa Yosiya
Imbeka yoꞌbutwali bwa Yosiya
Mwami Yohaazi weꞌBuyuda
Mwami Yoyakimu weꞌBuyuda
Mwami Yoyakini weꞌBuyuda
Mwami Zedekiya weꞌBuyuda
Akaaya keꞌYerusaleemu kashereezibwa
Inyumba ya Nahano yasingoolwa
Abandu beꞌBuyuda batwalwa i Babeeri
Gedaliya aba guvuruneeri weꞌBuyuda
Yoyakini aliikwa