^
Juan
Su Taluꞌ Miksibaluy Getaw
Su Kektituluꞌ ni Juan su Memunag Tubig
Su Nati Karniru nu Megbebayaꞌ
Su ngag Bekna Sakup ni Isus
Pisakup ni Isus si Felipe mukaꞌ si Natanael
Sug Belaꞌi tu Cana
Pingutidan ni Isus su Mendagang Guliden tu Pengedapan tu Megbebayaꞌ
Misuunan ni Isus sug Delendemen nu Tibaꞌan Getaw
Kuminitaꞌ dini Isus si Nicodemo
Si Isus mukaꞌ si Juan su Memunag Tubig
Ki Getaw genat tug Langit
Migabitabit diag Delungan si Isus mukaꞌ sug Libun
Piuliꞌan ni Isus sug Bataꞌ nu Kaunutan
Piuliꞌan ni Isusi Getaw tu Geksid Bulenaw
Su Pegbayaꞌ ni Isus
Su nga Takesiꞌ dini Isus
Pinaan ni Isus sug Lima Ngibu Tawan
Mipanaw si Isus dig Dibabaw Tubig
Pinengaw nu nga Getaw si Isus
Si Isus su Gaan Mekegbegay Ketubuꞌ ndaꞌi Tamanen
Su Taluꞌ Mekegbegay Ketubuꞌ ndaꞌi Tamanen
Si Isus mukaꞌ su nga Pateden
Su Kangay ni Isus tug Lumpuk ngag Bebelayan
Si Isus ba su Tinduꞌ nu Megbebayaꞌ Meglekaunutan?
Su Keksuguꞌ Daapen sia si Isus
Su Tubig Mekegbegay Ketubuꞌ ndaꞌi Tamanen
Su Sumpakiꞌ nug Delendeman nu nga Getaw
Su Kemilas nu nga Kaunutan nu Getaw Judea
Sug Libun Miglaat Pekesuunan
Si Isus su Tiag nu Tibaꞌan Getaw
Ndiꞌ amu Mekeditu Pegengayan ku
Su Getaw Mekpetuud, iini Megawen
Miguna pa si Isus dini Abraham
Piuliꞌan ni Isusig Buta
Sinaakan nu nga Pariseo su Miuliꞌan Buta
Pinengaw ni Isus su Piawaꞌ di Simbaan
Su Sambingay mekatag di Megingat tu Karniru
Si Isusi Metau Megingat
Pimilas nu nga Getaw Judea si Isus
Su Kepatay ni Lazaro
Si Isusi Mekpetubuꞌ Puliꞌ tu Getaw mukaꞌ iin su Puun nu Ketubuꞌ
Su Kengaduy ni Isus
Su Kepetubuꞌ puliꞌ dini Lazaro
Su Sabut nu Getaw Binesaan si Isus
Binunagan Pagemut si Isus tug Betania
Su Sabut nu Getaw, Binesaan si Lazaro
Pigbesaan si Isus tu Kedatengen tu Syudad Jerusalem
Kuminitaꞌ sia dini Isusi nga Getaw Grecia
Su Kepesuun na ni Isus tu Kepatay diniin
Su Kemilas nu nga Getaw Judea
Su Taluꞌ ni Isus, iini Mukum tu nga Getaw
Inugasan ni Isus su Geksud nu nga Sakupen
Pisuun Pedaan ni Isus su Ketipu diniin
Sug Begu Tituluꞌan
Pisuun Pedaan ni Isus su Kemalaw ni Pedro diniin
Si Isusig Bianan Mangay tu Gamaꞌ Megbebayaꞌ
Su Pinasad tu nga Mekpetail dini Isus
Su Kesalig nu nga Suminakup dini Isus
Su Kebanta nu ngag Lain Getaw tu nga Sakup
Su Gabang nug Balakat nu Megbebayaꞌ
Su Kelegenay niu, Mbaluy Leliag niu
Dinaag na ni Isus su Kaunutan nu Tibaꞌan Getaw
Pinenebian ni Isus su nga Sakupen
Su Kedaap dini Isus
Iwit si Isus tu Gedapan ni Anas
Mimalaw dini Isus si Pedro
Sinaakan si Isus nu Tampusan Metaas Belian nu Getaw Judea
Mimalaw puliꞌ si Pedro dini Isus
Dinangat si Isus tu Gedapan ni Pilato
Inukuman na tuꞌu Petain si Isus
Su Kelansang dini Isus tu Kurus
Su Kepatay na ni Isus
Tinugdaꞌan Telawan su Gilid ni Isus
Libeng si Isus
Su Ketubuꞌ Puliꞌ ni Isus
Mikpaitaꞌ si Isus dini Maria Magdalena
Mikpaitaꞌ si Isus di nga Sakupen
Migduaꞌduaꞌig Delendeman ni Tomas
Su Pikpuunan nu Kesulat dig Libru kini
Mikpaitaꞌ si Isus di Pitu Tawan Sakupen
Su Kegyaga ni Isus mukaꞌ ni Pedro
Su Suminulat dig Libru kini
Deksuꞌan