^
मुल चेलागदेला गे
परमेश्‍वरसे ह्राङला आत्‍मा पिन्‍ना भिसी लबा कबुल
येशू स्‍वर्गरी फेप्‍बा
यहूदाला ग्‍लारी मतियासदा थान्‍बा
परमेश्‍वरला आत्‍मा फेप्‍खबा
पत्रुससे म्‍हिला हुलदा घोना लबा
विश्‍वासीगदेला संगती
कुज्‍या म्‍हि गिकदा खम्‍ना लबा
पत्रुससे परमेश्‍वरला मन्‍दिररी लोप्‍बा
पत्रुसदेन यूहन्‍नादा यहूदी धर्मला अदालतरी भोर्बा
येशूदा विश्‍वास लबा म्‍हिगदेला प्रार्थना
विश्‍वासीगदेला साझा सम्‍पत्ति
हननियादेन सफीरा
मुल चेलागदेग्‍याम तबा उदेकला गे
मुल चेलागदेदा दुख पिन्‍बा
चबा थुङ्बा भो लसी पिन्‍बाला लागिरी धम्‍बा गोर निस म्‍हि
स्‍तिफनसदा चुङ्सी यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी भोर्बा
स्‍तिफनससे म्‍हिगदेदा पाङ्बा
स्‍तिफनससे मोशाला बारेरी पाङ्बा
स्‍तिफनससे परमेश्‍वर धन्‍छ्‌याबा पालला बारेरी पाङ्बा
स्‍तिफनस सिबा
शाऊलसे येशूदा विश्‍वास लबा म्‍हिगदेदा दुख पिन्‍बा
फिलिपसे सामरियारी थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबा
जादु उन्‍बा सिमोन
फिलिपसे इथियोपिया भिबा सरकाररी म्‍हिदा स्‍याप्‍बा
शाऊलसे येशूदा विश्‍वास लबा
शाऊलसे दमस्‍कसदेन यरूशलेमरी परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लबा
शाऊल यरूशलेम शहररी
एनियासदेन डोरकास भिबा म्‍हि खम्‍बा
पत्रुससे प्रार्थना लमाहेन्‍से डोरकास दोःसी सोबा
पत्रुसदेन कर्नेलियस
पत्रुससे म्राङ्बा ताम
पत्रुस कर्नेलियसला दिमरी निबा
पत्रुससे थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबा
खतना लबा यहूदीगदेदा पत्रुससे घोना लबा
एन्‍टिओखिया भिबा शहरला मण्‍डली
पत्रुसदा झ्‍याल्‍खानरी थान्‍बा
पत्रुस झ्‍याल्‍खानग्‍याम थोन्‍बा
हेरोद सिबा
बारनाबासदेन शाऊलदा धम्‍बा
पावल थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबारी ङाच्‍छारेम निबा
समुन्‍द्रला गुङरी मुबा साइप्रस भिबा ग्‍लारी
पावलसे एन्‍टिओखिया भिबा शहररी थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबा
पावलदेन बारनाबास आइकोनियन भिबा शहररी
पावलदेन बारनाबास लुस्‍त्रादेन डर्बी शहररी
सिरिया भिबा ग्‍लाला एन्‍टिओखिया शहररी दोःसी निबा
यरूशलेमरी चिबा सभा
अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदा भ्रिबा चिठी
पावल थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबारी न्‍हीरेमला पालरी निबा
पावलदेन बारनाबासला ताम आढिक्‍बा
पावलदेन सिलास तिमोथीदेन छ्‌याम ह्रुप तबा
पावल म्‍हेर्बा धुइरी माकेडोनियाला म्‍हिदा म्राङ्बा
लिडिया भिबा म्रिङम्‍हेमेसे विश्‍वास लबा
पावलदेन सिलासदा झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌बा
थेसलोनिके भिबा ग्‍लारी परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लबा
बेरिया भिबा ग्‍लारी परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लबा
पावल एथेन्‍स भिबा ग्‍लारी धोबा
पावल कोरिन्‍थ भिबा ग्‍लारी निबा
पावल दोःसी थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबारी ग्‍ला ग्‍लारी निबा
पावल थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबारी सोमरेमला पालरी निबा
अपोल्‍लोससे थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबा
पावल एफिसस शहररी निबा
एफिससरी उदेकला गे
एफिसस भिबा ग्‍लाला म्‍हिगदे न्‍हङरी खल्‍बल तबा
पावल माकेडोनियादेन ग्रीस भिबा ग्‍लारी निबा
युटिकस भिबा म्‍हि सिबाग्‍याम सोबा
पावल त्रोआसग्‍याम मिलेटस भिबा ग्‍लाधोना निबा
एफिससला मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिगदेग्‍याम फेसी निबा
पावल यरूशलेमरी निबा
पावलसे मण्‍डलीला मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिगदेदा ह्रुप तबा
पावलदा चुङ्बा
म्‍हिला हुलदा पावलसे ह्राङला बारेरी पाङ्बा
पावलदा यहूदीगदेला अदालतरी भोर्बा
पावलदा साइबारी जाल लबा
पावलदा कैसरिया भिबा ग्‍लारी पुइबा
पावलदा फेलिक्‍स भिबा मुल हाकिमला ङाच्‍छापट्टि भबा
फेलिक्‍सदेन द्रुसिल्‍लाला ङाच्‍छापट्टि पावल
पावलला मुद्दा फेस्‍तससे च्‍याबा
अग्रिपास भिबा ग्‍लेदेन फेस्‍तससे लबा सल्‍लाह
पावलदा अग्रिपास भिबा ग्‍लेला ङाच्‍छा भोर्बा
पावलसे ह्राङसे येशूदा विश्‍वास लबाला बारेरी पाङ्बा
पावल रोम य्‍हुल्‍सारी थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबारी निबा
समुन्‍द्ररी लाबालुङसर खबा
पानी जहाज नाश तबा
पावल माल्‍टा भिबा ग्‍लारी धोबा
पावल रोमरी धोखबा
पावलसे रोमरी थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबा