^
1 Afalume
Siku za mwisho za mfalume Daudi
Adonija anadzitayarisha kukala mfalume
Nathani na Bathisheba anamuvoyera Selemani ufalume
Selemani anahendwa mfalume
Daudi anamuusiya Selemani ra mwisho
Chifo cha Daudi
Adonija anaolagbwa
Abiathari anazolwa
Joabu anaolagbwa
Chifo cha Shimei
Selemani anavoya ikima
Selemani anaamula malau mafu
Akulu a utawala wa Selemani
Utawala wa Selemani unafanikiywa
Selemani anadzitayarisha kudzenga Nyumba ya kuvoya Mlungu
Selemani anadzenga Nyumba ya kuvoya Mlungu
Mapambo ga ndani ga Phatu pha kulavira sadaka
Nyumba ya Selemani ya chifalume
Kazi za Hiramu
Nguzo mbiri za shaba
Birika ra shaba
Magari na mabirika ga shaba
Vitu vya Nyumba ya kuvoya Mlungu
Sanduku ra Chilagane rinarehwa ndani ya Nyumba ya Mlungu
Hutuba ya Selemani
Mavoyo ga Selemani
Selemani anabariki atu
Nyumba ya Mlungu inaikpwa mbere za Mlungu
Mlungu anamtsembukira Selemani ra phiri
Selemani anamupha Hiramu midzi mirongo miiri
Shuguli zanjina za Selemani
Malikia wa Sheba ayamjambosa Selemani
Utajiri wa mfalume Selemani
Selemani anamkosera Mlungu
Mlungu anamuunurira Selemani maadui
Ahadi ya Mlungu kpwa Jeroboamu
Chifo cha Selemani
Uasi wa mbari za Vurini
Unabii wa Shemaya
Jeroboamu anatengeza ana ngʼombe a zahabu
Nabii analani ibada hiko Betheli
Nabii mkare wa Betheli
Chifo cha mwana wa Jeroboamu
Chifo cha Jeroboamu
Mfalume Rehoboamu wa Juda
Mfalume Abijamu wa Juda
Asa, mfalume wa Juda
Nadabu, mfalume wa Iziraeli
Baasha, mfalume wa Iziraeli
Ela, mfalume wa Iziraeli
Zimuri, mfalume wa Iziraeli
Omuri, mfalume wa Iziraeli
Ahabu, mfalume wa Iziraeli
Elija anaamba takundanya mvula
Elija na gungu ra hiko Sarefathi
Elija anamfufula mwana wa gungu
Elija anakutana na Obadiya
Elija anadzionyesa kpwa Ahabu
Elija na manabii a Baali
Elija anavoya mvula
Elija anamchimbira Jezebeli
Elisha anaihwa kukala nabii
Viha kahi ya Aaramu na Aiziraeli
Aaramu anavamia tsona Aiziraeli
Nabii anamlani Ahabu
Munda wa Nabothi
Nabii Elija anamdemurira Ahabu
Nabii Mikaya anamuonya Ahabu
Chifo cha Ahabu
Jehoshafati, mfalume wa Juda
Ahaziya, mfalume wa Iziraeli