9
Èske mwen pa I Kor 9:19lib? Èske mwen pa yon apòt? Èske mwen pa wè Jésus, Senyè nou an? Èske nou se pa zèv mwen nan Senyè a?
Si pou lòt yo mwen pa yon apòt, omwen mwen se yon apòt pou nou. Paske nou se Jn 3:33so a ki fè m apòt nan Senyè a.
Defans mwen a sila ki jije m yo se sa:
I Kor 9:14Èske nou pa gen dwa pou nou manje ak bwè?
I Kor 7:7Èske nou pa gen dwa pou pran avèk nou yon madanm fidèl nan lafwa, menm jan ak rès apòt yo, frè a Senyè yo ak Céphas?
Oubyen èske se Trav 4:36sèlman Barnabas ak mwen menm ki pa gen dwa sispann travay?
Kilès ki nan nenpòt tan ki sèvi II Tim 2:3kòm yon sòlda ak pwòp depans pa l? Kilès ki Det 20:6plante yon chan rezen e ki pa manje fwi li? Oubyen kilès ki bèje yon bann mouton e ki pa itilize lèt bann mouton an?
Èske mwen pale bagay sa yo Wo 3:5jan moun refleshi? Oubyen èske lalwa pa di menm bagay sa yo tou.
Paske sa ekri nan Lalwa Moïse la: Det 25:4“Nou pa pou mare bouch a bèf la pandan l ap bat rekòlt la.” Èske nou kwè ke se sou zafè bèf ke Bondye ap pale a?
10 Oswa èske l ap pale espre pou nou? Wi, se Wo 4:23pou enterè nou sa te ekri a, paske moun ki laboure tè a dwe laboure avèk espwa, e sila k ap bat rekòlt la dwe bat li avèk espwa ke l ap pataje nan rekòlt la.
11  Wo 15:27Si nou te simen bagay ki apatyen a Lespri ki nan nou an, èske se twòp si nou rekòlte bagay materyèl ki soti nan nou yo?
12 Si lòt yo gen dwa sou nou, èske nou menm pa gen plis?
Sepandan Trav 20:33nou pa t itilize dwa sa a, men nou te sipòte tout bagay II Kor 6:3pou nou pa anpeche levanjil a Kris la.
13 Èske nou pa konnen ke sila ki Lev 6:16,26fè sèvis adorasyon yo manje manje tanp lan, e sila ki toujou okipe lotèl la gen pòsyon pa yo sou lotèl la?
14 Menm jan an tou Mat 10:10Senyè a te dirije sila ki pwokame levanjil yo pou twouve mwayen lavi yo nan levanjil la.
15 Men mwen Trav 18:3pa t itilize okenn nan bagay sa yo. E mwen p ap ekri bagay sa yo pou sa kab fèt nan ka pa m nan; paske li ta pi bon pou m mouri, pase pou m kite okenn moun retire fyète m nan men m.
16 Paske si m preche levanjil la, mwen pa gen anyen pou m ta vante tèt mwen, pwiske Trav 9:15mwen anba obligasyon; paske malè a mwen menm si mwen pa preche levanjil la.
17 Paske si mwen fè sa volontèman, mwen deja gen yon Jn 4:36rekonpans. Men si se kont volonte m, mwen vin gen yon jerans ki plase sou mwen menm.
18 Konsa, kisa ki rekonpans mwen an? Sa, lè m preche levanjil la, mwen kapab ofri levanjil la Trav 18:3san frè, pou m pa sèvi tout dwa ke m gen nan levanjil la.
19 Paske malgre ke m lib de tout moun, mwen fè tèt mwen II Kor 4:5esklav a tout moun, pou m kapab konvenk plis moun toujou.
20  Trav 16:3Pou Jwif yo mwen te vin Jwif, pou mwen te kapab konvenk Jwif yo. Pou sila ki anba Lalwa yo, kòmsi m te anba Lalwa, malgre ke mwen menm pa t anba Lalwa, pou m te kapab konvenk sila ki anba Lalwa yo.
21 Pou sila ki Wo 2:12san lalwa yo, kòmsi m te san lalwa, malgre m pa t san lalwa a Bondye a, men Gal 6:2anba lalwa a Kris la, pou m te kapab konvenk sila ki san lalwa yo.
22 Pou Wo 15:1fèb yo mwen te vin fèb, pou m te kapab konvenk fèb yo. Mwen te vini I Kor 10:33tout bagay pou tout moun pou m ta kapab pa tout mwayen sove kèk.
23 Mwen fè tout bagay pou koz a levanjil la, pou m kapab vin gen dwa patisipe ladann.
24 Èske nou pa konnen ke nan sila yo ki kouri nan yon kous, yo tout kouri, men se yon sèl ki resevwa Fil 3:14pri a? Kouri yon jan pou nou kapab genyen.
25 Tout moun ki patisipe nan gran jwèt yo, egzèse disiplin nan tout bagay. Yo fè sa konsa pou resevwa yon pri k ap peri, men nou menm, pou yon pri ki p ap janm peri.
26 Konsa, mwen Eb 12:1kouri yon jan ki pa manke gwo objektif. Mwen fè bòks yon jan pou m pa pèdi mak la.
27 Mwen disipline Wo 8:13kò mwen pou fè l vin esklav mwen, sof ke petèt lè m fin preche a lòt yo, mwen menm ta vin pa kalifye.

9:1 I Kor 9:19

9:2 Jn 3:33

9:4 I Kor 9:14

9:5 I Kor 7:7

9:6 Trav 4:36

9:7 II Tim 2:3

9:7 Det 20:6

9:8 Wo 3:5

9:9 Det 25:4

9:10 Wo 4:23

9:11 Wo 15:27

9:12 Trav 20:33

9:12 II Kor 6:3

9:13 Lev 6:16,26

9:14 Mat 10:10

9:15 Trav 18:3

9:16 Trav 9:15

9:17 Jn 4:36

9:18 Trav 18:3

9:19 II Kor 4:5

9:20 Trav 16:3

9:21 Wo 2:12

9:21 Gal 6:2

9:22 Wo 15:1

9:22 I Kor 10:33

9:24 Fil 3:14

9:26 Eb 12:1

9:27 Wo 8:13