JUDE
1
Jude, yon sèvitè-dedike a Jésus Kri, epi frè la a Jacques, ekri a Wo 1:6sa yo ki te rele, byeneme nan Bondye, Papa a, epi ki Jn 17:11konsève pou Jésus Kri.
Ke mizerikòd la, lapè, ak lamou kapab I P 1:2ogmante anvè nou.
Byeneme yo, pandan mwen t ap fè tout efò pou ekri nou selon delivrans ke nou pataje ansanm, mwen te sanse ke m te bezwen ekri nou epi plede avèk nou ke nou I Tim 6:12lite fò pou Trav 6:7lafwa ki te delivre yon fwa pou tout a sen yo. Paske gen sèten moun yo ki te glise antre nan mitan nou san ke nou pa wè, sa yo ki te I P 2:8fin make pou kondanasyon sila depi avan lè; moun san Bondye ki ta vire lagras Bondye nou pou vini yon lisans pou fè sa ki mal, epi I Tim 2:12rejete sèl Mèt ak Senyè nou, Jésus Kri.
Koulye a, mwen vle fè nou sonje, malgre ke nou deja konnen tout bagay yo nèt, ke Senyè a Egz 12:51apre Li te delivre yon pèp sòti nan Égypte, apre te detwi tout sa yo ki pa t kwè. Epi II P 2:4zanj yo ki pa t kenbe pwòp wòl yo, men te abandonnen pwòp plas yo, Li te kenbe byen II P 2:9anchennen anba tenèb la, pou jijman a nan gran jou a. Menm jan ke Sodome ak Gomorrhe ansanm ak vil yo ki te antoure yo, akoz ke yo fè menm bagay, epi te antre nan imoralite a byen lèd, epi t ap chache vis lachè yo ki pa t menm twouve nan nati, se prezante kon yon egzanp Mt 25:41pa pase nan pinisyon dife etènèl a.
Malgre sa, nonm sa yo fè menm bagay la; osi pa rèv ke yo fè, yo II P 2:10defile lachè a, rejete otorite a, epi meprize zanj majestik yo. Men II Pi 2:11lakanj Michel, lè li te dispite avèk dyab la, epi te despite sou kò Moise la, pa t menm tante pwononce yon jijman cho, men te di Za 3:2”Ke Bondye bay ou repwòch.” 10 Men II P 2:12moun sa yo meprize sa ke yo pa menm konprann; epi bagay yo ke yo konnen pa lensten, kon bèt ki pa ka menm rezonen, epi pa bagay sa yo, yo vin detwi.
11 Malè a yo! Paske yo ale Jen 4:3-8menm jan avèk Caïn, epi pou yon salè yo te kouri tèt an avan nan erè Balaam nan, epi te Non 16:1-3, 31-35peri nan rebelyon Kore la.
12 Men moun sa yo se resif yo k ap kashe I Kor 11:20nan fèt lamou sen nou yo, lè yo vin fète avèk nou san fè lakrent; konsènan sèlman ak pwòp tèt pa yo. Yo se Pwov 25:14nwaj yo ki san dlo, pote pa van a, bwa sezon fwèt la san fwi, de fwa mò, dechouke menm; 13  És57:20volas lanmè sovaj yo, k ap kimen nan pwòp wont yo tout kalite lenpirite yo; zetwal erann II P 2:17pou kilès tenèb nwa la te rezève jis pou janmen.
14 Epi selon sa yo tou Jen 5:18, 21Énoch nan setyèm jenerasyon Adam, te fè pwofesi e te di “Byen gade, Senyè a te vini avèk anpil milye yo a moun sen pa Li yo, 15 pou egzekite jijman sou tout, epi pou fè rann kont a tout enkwayan yo avèk zak inpir pa yo, ke yo t ap fè nan yon jan ki san respè Bondye, epi tout move bagay ke I Tim 1:9pechè yo san fwa te pale kontra Li.
16 Sa yo se Non 16:11, 41moun k ap plenyen fò nan gòj, k ap toujou twouve fòt, epi k ap swiv pwòp lanvi lachè pa yo; yo pale II P 2:18avèk awogans, flatè moun, pou yo kapab gen youn avantaj.
17 Men nou, byeneme yo II P 3:2dwe sonje pawòl yo ki te pale oparavan pa apot yo a Senyè nou Jésus Kri 18 ke yo t ap di a nou ke Trav 20:29”Nan dènye tan, ap gen mokè yo, k ap swiv pwòp lanvi pa yo san fwa nan Bondye.” 19 Se sa yo ki lakòz a divizyon yo, moun I Kor 2:1k ap reflechi kon lemonn lan, ki san Lespri la.
20 Men nou, byeneme yo Kol 2:7an nou bati sou lafwa ki sen pase tout; epi priye nan Lespri Sen a; 21 Kenbe nou menm nan lamou Bondye, epi toujou Tit 2:13tan swayezman pou mizerikòd la a Senyè nou Jésus Kri anvè lavi etènèl.
22 Epi fè mizerikòd sou kèk k ap doute; 23 Sove lòt. Am 4:11Rachte yo menm nan dife a; epi sou kèk fè mizerikòd avèk lakrent epi Za 3:3rayi menm rad la ki te salè pa lachè.
24 Koulye a, a Li ki kapab kenbe nou pou nou pa tonbe, epi II Kor 4:14fè nou kanpe nan prezans laglwa Li san fòt avèk gran jwa 25 a Jn 5:44sèl Bondye la Sovè nou, atrave Jésus Kri Senyè nou, se laglwa, majeste, pwisans, ak otorite, menm avan tout tan, rive Koulye a, epi jis pou janmen. Amen

1:1 Wo 1:6

1:1 Jn 17:11

1:2 I P 1:2

1:3 I Tim 6:12

1:3 Trav 6:7

1:4 I P 2:8

1:4 I Tim 2:12

1:5 Egz 12:51

1:6 II P 2:4

1:6 II P 2:9

1:7 Mt 25:41

1:8 II P 2:10

1:9 II Pi 2:11

1:9 Za 3:2

1:10 II P 2:12

1:11 Jen 4:3-8

1:11 Non 16:1-3, 31-35

1:12 I Kor 11:20

1:12 Pwov 25:14

1:13 És57:20

1:13 II P 2:17

1:14 Jen 5:18, 21

1:15 I Tim 1:9

1:16 Non 16:11, 41

1:16 II P 2:18

1:17 II P 3:2

1:18 Trav 20:29

1:19 I Kor 2:1

1:20 Kol 2:7

1:21 Tit 2:13

1:23 Am 4:11

1:23 Za 3:3

1:24 II Kor 4:14

1:25 Jn 5:44