^
Wannis
Dehen Sadansa Upsino
Shivea Wannissa Tarjamono
Barjosa Yaata
Yesussa Paanan Yivayna Eena Birana
Yesus Pilbhoosbee Natinaveelbeam Kinin Eeloono
Yesus Gaydon Raqinte Kinin Hayoono
Yesus Barjosa Gazan Ooninsa Mayante Gaban Gabimaynaam Kinin Oytoono
Yesusbee Niqodimosbe
Yesusbee Shivea Wannisbe
Yesusbee Sammaria Peen Edonbe
Peen Wottseasa Naasaam Yesusin Pacchoono
Yesus Thoothi Leve Hajadhaa Eam Kinin Pacchoono
Barjo Naasasa Hayamono
Yesusna Tarjaana Eena
Yesus Shii Dong Eenaam Kinin Kunsoono
Yesus Bazindar Rooka Tigate Kinin Nivoono
Yesus Sadanam Imea Balasha Kinin Dohoono
Rooro Wul Lay Dehen Sadansa Upsino
Yesus Bavaalindar Kinin Yivoadettsi Kiam Oysadhoono
Yesus Bavaalin Raqinte Kinin Haapadhoono
Barjoyn Qadhaa Kiristoos Goynsa Dhaabhoono Palimeno
Yesusam Kenin Yedoadettsi Poolisanaam Kidar Yittsadhoono
Sadan Imayno Noqono
Eensa Shaarinte Edime Dhaabhoono
Ayiwd Eenam Entsayna Yesusdar Woylamin Kenin Qajaammo
Sharmucimakkon Ko Hayaka Yedadhoono Edono
Peen Kodar Dohon Eensa Shaakaa Yesus Kinin Maatoono
Barjodar Woylamin Kenin Qajaamonsa Yesusin Giyoono
Seesora Utadhen Goyno
Yesus Abraamam Birayse Kinin Dohoono
Yesus Aapin Kayaa Eam Kinin Pacchoono
Aapin Yisa Shedayna Aapin Shedimina Kenin Maatoono
Yesus Payyan Gishiman Gishea Kinin Dohoono
Ayiwd Eena Yesusin Giyonam Gonne Hamayse Kenin Tiyaammo
Alaazarin Diyoono
Yesus Dembhira Dhaaseabee Sadan Imeabe Kinin Maatoono
Yesus Alaazaram Dembhira Kinin Dhaasoono
Yesusdar Woogintaka Dhaabhadhoono
Mayriyam Gaamen Shittonka Yesusam Konin Qadhoono
Yesus Gebhi Gobshinka Yerusaalem Kinin Ardoono
Yesus Yidar Yesken Gaalenbee Dembhinbesa Kinin Giyoono
Ayiwd Eena Yesusdar Woylamin Kenin Qajaammo
Yesus Yisa Paanan Yivaynasa Roonam Kinin Shivoono
Yesus Birayse Kiam Yettsate Imea Easa Kinin Giyoono
Imbhoono Hallo Upsino
Yesus Bhethiroosin Marimenam Birayse Kinin Giyoono
Barjodar Yeskisea Goytea Yesusin Dohoono
Yesus Manpas Gazan Goynsa Kinin Giyoono
Gonin Hamaa Woynea Hattasa Kamsino
Yesussa Paanan Yivaynaam Eenin Jibbayno
Manpas Gazansa Waadimano
Yesa Siino Wozadar Konin Ookimayno
Yesus Imbaam Kinin Miskoono
Yesussa Banqin Eenayn Kiam Yedoono
Yesusam Gudula Hannadar Kinin Baadhoono
Bhethiroos Yesusam Kinin Marimoono
Gudullasa Gebhaa Yesusam Kinin Oysoono
Bhethiroos Yesusam Pir Kinin Marimoono
Yesusam Bhilathoosdar Yedate Yiidhoono
Poolisana Yesusdar Kenin Bagoono
Yesusdar Dembhin Pirdin Pirdadhoono
Yesusam Masqalindar Ziitadhoono
Yesusin Diyoono
Yesussa Demente Banqinka Uxadhoono
Yesusam Duukadhoono
Yesusin Dembhira Dhaabhoono
Yesus Megdela Peen Edon Mayriyamna Kinin Haapadhoono
Yesus Yisa Paanan Yivayna Eenana Kinin Haapadhoono
Yesusbee Toomaasebe
Mathaapa Kaasa Qaabono
Yesus Yisa Paanan Yivayna Tobbhaanana Kinin Haapadhoono
Yesusbee Bhethiroosbe
Bhethiroos Waa Yesussa Paanan Yiveasa Kinin Oysoono