^
Wannissa Shedintono
Tobbhaana Misken Onnana Yittsadhoono Warqanno
Kiristoos Wannisna Kinin Haapadhoono
Epsoon Misken Ooninna
Semernes Misken Ooninna
Bhergamoon Misken Ooninna
Tiathiron Misken Ooninna
Serdes Misken Ooninna
Piladelpia Misken Ooninna
Lodoqia Misken Ooninna
Cecinte Dohon Barjosa Bitamon Borkotonbee Kina Goodimaynabe
Mathaapinbee Yaatabe
Tobbhaana Maytammayn Buldhoono
Wotindar Maytamin Yettsadhaana Israveel Eena
Apala Cawli Qaadhoono Thoothino Eeno
Tobhsoa Maytamam Buldhoono
Thurumbanasa Pugadhidino
Kantaysa Dahaa Gaanaabee Mathaapinbe
Lamaana Tarjana
Tobhsoa Thurumbaasa Pugadhidino
Edonbee Qaariabe
Damma Lamaana
Yaatabee 144,000 Eenbe
Barjosa Pirdinam Dhettsisayna Makkamma Gaanana
Barjosa Wacimeno Peendar Konin Nivoono
Macchin Barjosa Wacimenam Yedaana Gaanana
Barjosa Wacimenam Yedaana Koymona
Gembho Sharmucimakkon Hayayno Edono
Baabiloon Katamanin Dhamboono
Cecinte Barjona Gobshi
Yaatasa Gaydono
Pardan Cawlindar Dooqaa Ea
Kiristoos Shii Levena Kinin Bitimayno
Seethaanin Bashadhoono
Macchino Pirdino
Haalin Cecinbee Haalin Peenbe
Hallo Yerusaalem
Yesussa Maatate Nivintano
Macchino Kiilimeno