^
วิวรณ์
ยอห์น ปาบ นี้ปาบ นา จี่ เคอ ย้าง
ยอห์น โจ้ดมาย แต้ม ยาว โบสถ์ 7 โบสถ์ โย้เวอ ซฺาแอ ปี่ ชี่ ย้าง
ยอห์น พระเยซูคริสต์ นา มย้าง ชีย้าง
เอเฟซัส อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ ชฺ้าง อือนา อางเลิ่ง ม่ายแบ ปี่ง ย้าง
สเมอร์นา อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ ชฺ้าง อือนา อางเลิ่ง ม่ายแบ ปี่ง ย้าง
เปอร์กามัม อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ ชฺ้าง อือนา อางเลิ่ง ม่ายแบ ปี่ง ย้าง
ธิยาทิรา อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ ชฺ้าง อือนา อางเลิ่ง ม่ายแบ ปี่ง ย้าง
ซาร์ดิส อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ ชฺ้าง อือนา อางเลิ่ง ม่ายแบ ปี่ง ย้าง
ฟีลาเดลเฟีย อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ ชฺ้าง อือนา อางเลิ่ง ม่าย แบ ปี่ง ย้าง
เลาดีเซีย อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ ชฺ้าง อือนา อางเลิ่ง ม่ายแบ ปี่ง ย้าง
ยอห์น มู่งท่า มย้าง ชีย้าง
ปาบ อางยอ แน แกะอางย่า ย่าง
อางช่า 7 อาน ย่าง
อิสราเอลชฺ้าง 144,000 คู่น อือ
ชฺ้าง มู กูเจ้อกูจาด เวอ จายล้า ชี อือ
อางช่า ที่ 7 ย้าง
เท่วาด่า 7 องค์ อือ ซ้าดอางคย้าว มี ย้าง
เท่วาด่า แน ปาบ อางยอ อางอี ย้าง
พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู 2 คู่น มาง เย่ด
เท่วาด่า ที่ 7 มาง ซ้าดอางคย้าว มีเซฺ่อ มี ย้าง
ค่าบาย่า แน แปฮ่อง มาง เย่ด อางเลิ่ง ย่าง
ซ้าด อางไล้ 2 โต ย้าง
พระเยซู แน ยาง ชฺ้าง 144,000 คู่น อือ
เท่วาด่า 3 องค์
ชฺ้างอางเมิง เวอ อางคลาอางซ้าง แย่ชู ย้าง
เท่วาด่า 7 องค์ แน แตลา อางไล้ 7 เจ้อ ย้าง
คานซ้าลู้ง ค่าม 7 ซื่อ ย่าง
ค่าบาย่า ซ้าด อางไล้ มาง ต่างค่าง เวอ ตา มาง
บาบิโลน อางเมิง ก่างพยา ย้าง
มู่งท่า เวอ ชฺ้างมู อือ พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา ย้าง
อ่าม่อง อางป่อน ตา มาง
อางญ่าม 1,000 ปี ย้าง
ซาตานแด่ย่ายอคา มาง กาน ชีย้าง
ชฺ้างอางเมิง เวอ ชฺ้าง อือนา ต้าดต่อน ย้าง
เยรูซาเล็ม อางเมิง อางซฺื่อ ย่าง
ล้างบ้า จี่วีด ปี่ ย้าง