^
BRUĂ DU MƠNIH TƠDI-TƠDÀI
PƠNUAĬ-SIÀM HŨ PƠTO-AKHÀN TƠ MƠNIH JUĐA
Yàng Jêsu Đì Tơ Ngŏ Lơngì
Du Mơnih Tui Mơgru Tơ Anih Adŭ Ngŏ
Mathia Hũ Rơwah-Pồ Ngă Mơnih Tơdi-Tơdài Ala Juđa Iskariôt
Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri Trŭn Mơrai
Pơnuaĭ Pier Pơto-Akhàn
Pơnuaĭ Sa Hơtai-Hơtiàn Sơ̆ng Pơnuaĭ Uơ̆n-Rơnăm Gơŭ Lăm Tơrpuơl Mơnih Păng-tui Yàng C̆ơmrừp
Mơnih Joh Hũ Pơsồ-Pơsaih – Pơnuaĭ Pier Pơto-Akhàn
Pier Sơ̆ng Jăng Tơ Anaŭ Tơrpuơl Gơnuăr Apăn-Akŏ Buơl Làng Juđa
Hơtai-Hơtiàn Uơ̆n-Rơnăm Gơŭ Lăm Du Mơnih Păng-Tui Yàng C̆ơmrừp
Anania Sơ̆ng Sapira
Du Mơnih Tơdi-Tơdài Pơsồ-Pơsaih Tơ Lô Mơnih Lơ-ơ̆n Lơngoh Rơwă-Sơkì
Du Mơnih Tơdi-Tơdài Kơđòng Aràng Mă Sơ̆ng Hũ Tơleh-Pơklàh
Pồ-Jào Gơnuăr-Bruă Mơnih Dŏng Bruă Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih
Etien Kơđòng Aràng Mă
Pơnuaĭ Etien Pơto-Akhàn
Pơnuaĭ Etien Mơtai
Sol Mă-Pơkơŭ Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih
Pơnuaĭ-Siàm Hũ Pơto-Akhàn Lăm Samari
Philip Sơ̆ng Mơnih Kwăng Etiôpi
Sol Păng-Tui Yàng
Anania Ngă 'Baptem Tơ Sol
Sol Pơto-Akhàn Pơnuaĭ-Siàm Lăm Đamas
Ene Hũ Pơsồ-Pơsaih
Bruă Tabitha Hơdiŭ Wơ̆
Kornai Păng-Tui Yàng
Pier Gài Wơ̆ Tơ Plơi-Prŏng Jerusalem
'Banaba Sơ̆ng Sol Tơ Plơi-Prŏng Antiôt
Jakơ Mơtai Kơyoa Pơnuaĭ Yàng – Pier Kŏng Jàm Sơ̆ng Hũ Dŏng-Tơleh
Pơtau Herôt Mơtai
PƠNUAĬ SIÀM HŨ PƠTO-AKHÀN TƠ BUƠL LÀNG AGÀH
Pôl Sơ̆ng 'Banaba Hũ Rơwah-Pơđăr Nau Pơto-Akhàn Pơnuaĭ-Siàm
Pôl Sơ̆ng 'Banaba Lăm Aguăn Ia-Tơsì C̆iprơ – Sejus Pôlus Păng-Tui Yàng
Pôl Pơto-Akhàn Pơnuaĭ Yàng Tơ Antiôt C̆àr Pisiđi
Pôl Sơ̆ng 'Banaba Tơ Plơi-Prŏng Ikôni
Pôl sơ̆ng 'Banaba Tơ Plơi-Prŏng Listrơ
Pôl Sơ̆ng 'Banaba Mư̆ng Đerbơ Gài Wơ̆ Tơ Antiôt
Bruă Pơtòm-Pơjŭm Prŏng Lăm Jerusalem
Pơnuaĭ Tơrpuơl Pơtòm-Pơjŭm Prŏng Ngă-Nìn
Pôl Sơ̆ng 'Banaba Pơklah-Krơi
Timôthe Nau Găm Sơ̆ng Pôl
Pơnuaĭ Yàng Brơi Pơ'buh Tơ Pôl
Tơ Plơi-Prŏng Philip – Liđi Păng-Tui Yàng
Pôl Sơ̆ng Sila Kơđòng Jàm – Mơnih C̆ơ Apăn-Akŏ Sàng Jàm Păng-Tui Yàng
Pôl Tơ Plơi-Prŏng Tesalônika
Pôl Sơ̆ng Sila Tơ Bere
Pôl Tơ Plơi Prŏng Athen
Pôl Tơ Plơi-Prŏng Kôrintô
Pôl Gài Mơrai Wơ̆ Tơ Antiôt
Apôlôs Tơ Ephesô Sơ̆ng Kôrintô
Pôl Tơ Ephesô
Du Anà Lơkơi Seba Pơtrơh Kơmlài
Đemetrius Pơsŭt-Pơđăr Buơl Làng Ngă Jơhà Tơ Pôl
Pôl Tơ Maseđoan Sơ̆ng Grek
Pôl Tơ Plơi-Prŏng Trôas
Pôl Nau Truh Tơ Plơi-Prŏng Milet
Pơnuaĭ Pôl Pơto-Mơblàng Tơ Du Mơnih Gơnuăr-Tha Lăm Ephesô
Pôl Tơ Plơi-Prŏng Tirơ
Pôl Tơ Tôlemai Sơ̆ng Sesare
Pôl Tơ Jerusalem
Pôl Kơđòng Aràng Mă
Pôl Đờm Pơto-Akhàn Tơ Mơnih Juđa
Pôl Tơ Anaŭ Tơrpuơl Gơnuăr Apăn-Akŏ Buơl Làng Juđa
Mơnih Juđa Tămbơyai Gơŭ Pơmơtai Pôl
Mơnih Kwăng Apăn-Akŏ Buơl Lĭng Pơđăr Mơnih Ba Bơnau Pôl Tơ Sesare
Pôl Tơ Anaŭ Phelik, Kwăng-Prŏng Apăn-Akŏ Du C̆àr Lăm Lơgăr
Pôl Tơ Anaŭ Phestus
Pôl Tơ Anaŭ Pơtau Agrippa
Pôl Tơ Anaŭ Pơtau Agrippa
Pôl Nau Tơ Rôma
Păp Rơbù-Angĭn Prŏng Sơ̆ng Krăm Ahò
Pôl Tơ Aguăn Ia-Tơsì Melita
Pôl Tơ Plơi-Prŏng Rôma