^
LUCAS
Jun cha'an Teófilo
Angel tsi' wʌn alʌ mi caj i yilan pañimil Juan
Angel tsi' wʌn alʌ mi caj i yilan pañimil Jesús
María tsa' majil i jula'tan Elisabet
I c'ay María
Tsi' yila pañimil Juan tsa' bʌ i yʌc'ʌ ch'ʌmja'
Tsi' subu t'an Zacarías
Tsi' yila pañimil Jesús
Tsa' tiliyob ángelob ba'an xcʌnta tiñʌme'ob
Tsi' pʌyʌyob majlel alʌ Jesús ti Templo
Tsa' cha' majliyob ti Nazaret
Ch'iton Jesús ti Templo
I subal Juan tsa' bʌ i yʌc'ʌ ch'ʌmja'
Tsi' ch'ʌmʌ ja' Jesús
I c'aba' tac i ñojte'el Jesús
I yilʌbentel i pusic'al Jesús
I techibal i ye'tel Jesús wʌ' ti pañimil
Tsa' ts'a'lenti Jesús ya' ti Nazaret
Winic am bʌ i xibʌjlel
Jesús tsi' lajmesa cabʌlob
Jesús tsi' cha'le subt'an ti Galilea
Tsi' chucuyob cabʌl chʌy
Jesús tsi' lajmesa jini am bʌ leco bʌ i tsoy
Jesús tsi' lajmesa winic mach bʌ anic i c'ʌjñibal i yoc i c'ʌb
Tsa' pʌjyi Leví
C'ajtibal cha'an ch'ajb
Xcʌnt'añob tsi' tuc'uyob i wut jam ti' q'uiñilel c'aj o
Winic am bʌ tiquin bʌ i c'ʌb
Tsi' yajca lajchʌntiquil
I cʌntesa Jesús ti bujtʌl
Jini am bʌ i tijicñʌyel
I cʌntesa Jesús cha'an i q'uextʌntel jontolil
Mi laj c'uxbin laj contrajob
Che' an majch mi' lon al ti' pusic'al mi an i mul i pi'ʌlob
Ti' wut mi' cʌjñel te'
Cha'p'ejl i c'ʌclib otot
Jesús tsi' lajmesa x'e'tel i cha'an jini am bʌ i ye'tel
Jesús tsi' teche ch'ojyel chʌmen bʌ i yalobil meba' x'ixic
Jini winicob chocbilo' bʌ tilel i cha'an Juan
Jesús tsa' majli ti' yotot juntiquil fariseo
X'ixicob tsa' bʌ i coltayob Jesús
Lajiya cha'an xwejch'uya pac'
Candil ti' yebal chiquib
I ña', i yijts'iñob Jesús
Jesús tsi' tiq'ui p'ʌtʌl bʌ ic'
Jini am bʌ i xibʌjlel ti' lumal geraseñob
I yalobil Jairo yic'ot jini x'ixic tsa' bʌ i tʌlʌ i bujc Jesús
Tsa' aq'uentiyob i ye'tel jini lajchʌntiquil
Tsa' tsʌnsʌnti Juan tsa' bʌ i yʌc'ʌ ch'ʌmja'
Tsa' we'sʌntiyob jo'p'ejl mil
Pedro tsi' yʌlʌ: Jatet Cristojet
Jesús tsi' subu bajche' mi caj i chʌmel
Bajche' yom mi lac tsajcan majlel Jesús
Tsa' yʌjñi Jesús
Jesús tsi' lajmesa ch'iton am bʌ i juquin chʌmel
Jesús tsi' cha' subu bajche' mi caj i chʌmel
¿Majqui ñumen ñuc ti' yumʌntel Dios?
Jini mach bʌ anic mi' contrajiñonla woli' coltañonla
Jesús tsi' tiq'ui Jacobo yic'ot Juan
Jini yomo' bʌ i tsajcañob Jesús
I ye'tel lujuntiquil i chʌnc'al
Uts'at bʌ samaritano
Jesús ti' yotot Marta yic'ot María
I cʌntesa Jesús cha'an oración
Tsi' yʌlʌyob mi' cha'len i ye'tel ti' p'ʌtʌlel Satanás
Jini mero tijicñayo' bʌ
Yomob i q'uel i yejtal i p'ʌtʌlel Jesús
Lámpara cha'an lac bʌc'tal
Jesús tsi' tiq'ui fariseojob yic'ot sts'ijbayajob
I levadura fariseojob
¿Majqui yom mi lac bʌc'ñan?
Yom mi lac subeñob winicob mi tsa' lac ñopo Jesús
Lajiya cha'an wen chumul bʌ winic
Mel pusic'al yic'ot tsic pusic'al
Xuc'ul bʌ x'e'tel
Jontol bʌ xe'tel
Mi' t'oxob i bʌ cha'an Jesús
¿Chucoch ma'anic mi la' na'tʌben i sujmlel jini woli bʌ ti ujtel?
Ñopo a mel a bʌ yic'ot a contra
Mi ma'anic mi la' cʌy la' mul mi caj la' jilel
Lajiya cha'an higuera te' mach bʌ anic i wut
Jesús tsi' lajmesa x'ixic ti' q'uiñilel c'aj o
Lajiya cha'an i pac' mostaza yic'ot levadura
Ch'o'ch'oc bʌ i ti' otot
Tsi' subeyob Jesús chuqui yom i cha'len Herodes
Jesús tsi' lajmesa winic sijt'em bʌ i bʌc'tal
Jini pʌybilo' bʌ ti mel q'uin
Lajiya cha'an winic tsa' bʌ i mele colem q'uin
Jini mu' bʌ i ch'ʌm i cruz i tsajcan Jesús
Mi tsa' sajti i tsajel ats'am
Sajtem bʌ tiñʌme'
Lajiya cha'an sajtem bʌ taq'uin
Ch'iton tsa' bʌ majli ti ñajtʌl
Jontol bʌ i yaj choñoñel
Yambʌ i cʌntesa Jesús
Wen chumul bʌ winic yic'ot Lázaro
Jini mu' bʌ i yʌsañonla ti mulil
Coltañon lojon cha'an xuc'ul mic ñop lojon
Jini am bʌ ti' wenta xe'tel
Tsi' lajmesa lujuntiquil año' bʌ leco bʌ i tsoy
Che' mi' tilel i yumʌntel Dios
Lajiya cha'an meba' x'ixic yic'ot jontol bʌ xmel mulil
Tsi' cha'leyob oración fariseo yic'ot xch'ʌm tojoñel
Jesús tsi' yʌc'ʌ i c'ʌb ti alobob
Jini wen chumul bʌ yumʌl
Jesús tsi' cha' alʌ bajche' mi caj i chʌmel
Tsa' c'oti i wut xpots' ya ti Jericó
Jesús yic'ot Zaqueo
Lajiya cha'an x'e'telob tsa' bʌ i c'ʌmbeyob i taq'uin i yum
I subentel i ñuclel che' bʌ tsa' ochi ti Jerusalén
Jesús tsi' chocoyob loq'uel ti templo
Tsi' c'ajtibeyob Jesús baqui tsi' taja i ye'tel
Lajiya cha'an jontol bʌ xcʌnta ts'usubilob
C'ajtibal cha'an tojoñel
C'ajtibal cha'an che' mi' tejchelob ch'ojyel
Cristo i yalobil David
Jesús tsi' tiq'ui sts'ijbayajob
I yofrenda meba' x'ixic
Jesús tsi' wʌn alʌ mi caj i jilel Templo
I yejtal tac i jilibal
Che' mi' tilel i Yalobil Winic
Judas tsi' yʌc'ʌ i t'an ti' contra Jesús
Jesús tsi' c'uxu Pascua yic'ot xcʌnt'añob
Jini Ch'ujul bʌ Waj
Tsi' pejcayob i bʌ cha'an majqui ñumen ñuc
Mi caj i yʌl Pedro mach i cʌñʌyic Jesús
I yajñib taq'uin yic'ot chim yic'ot espada
Jesús tsi' cha'le oración ti pʌc'ʌbʌl
Tsa' chujqui Jesús
Pedro tsi' yʌlʌ mach i cʌñʌyic Jesús
Tsi' ts'a'leyob Jesús. Tsi' jats'ʌyob
Jesús ti' tojlel jini año' bʌ i ye'tel
Jesús ti' tojlel Pilato
Jesús ti' tojlel Herodes
Jesús o Barrabás
Tsa' ch'ijle ti cruz Jesús
Tsa' chʌmi Jesús
Tsi' yotsayob ti mucoñibʌl
Tsa' cha' ch'ojyi Jesús
Ti' bijlel Emaús
Jesús tsa' wa'le ti yojlil jini junlujuntiquil
Tsa' pʌjyi letsel ti panchan Jesús