^
Bɛtɨk
Bariɛp bɛ́to Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ
Mandɛm akʉ Yesu akó amfay
Matías asɔt ɛpok Júdas
Nɛtwɔ́ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ
Ɛnyɨŋ Píta aghati batɨ bo Israɛl
Nɛpɛ́m bakoŋo Yesu
Píta abú mbɛ́ntí
Píta aghati mbok Yesu amɛm ɛkɛrákap Mandɛm
Píta nɛ Jɔ̌n bɛsí ɛchɛmɛ́ bo batí ɛtɔk
Bakoŋo Yesu mánɨkmʉɛt bɛ Mandɛm anchyɛ bhɔ nɛtaŋántɨ
Bakoŋo Yesu bábhak ndǔ nsoŋ amɔt ndǔ mɛnyɨŋ mɛnkɛm
Ananías nɛ Safíra
Bǒnto Yesu bákʉ bɛyǎ mɛnyɨŋɨ́ maknkay
Bǒbatí ɛtɔk bare chyɛ bǒnto Yesu bɛyǎ ɛsɔŋɔri
Báyáp bǒbati tándrámɔt bɛ mánkwák bǒnto Yesu
Bákɛ́m Stífin
Kɛpɨ ɛkɛ́n Stífin árɛ́mɛ́ bɛsí bataŋá manyé
Báwáy Stífin nɛ batay
Sɔ̌l are chyɛ bǒnkwɔ bɛyǎ nɛnyok
Bɛyǎ bǒ-Samaria mánóko mpok Fílip aghati bɔ Mbok Ndɨ́ndɨ́
Mmu Ɛtǒpia anoko Yesu
Sɔ̌l ayibhiri abho bɛkoŋo Yesu
Sɔ̌l abho bɛ́gháti mbok Yesu ɛtɔk Damáskɔs
Sɔ̌l apɛtnsɛm Yerúsalɛm
Píta arɔk ɛtɔk Lída nɛ Jopa
Kɔnéliɔs abhɨŋɨ Píta ɛkɛt ɛyi
Mɛnyɨŋ ɛbhɛn Píta aghati Kɔnéliɔs nɛ nkwɔ ywi
Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ atwɔ́ ntá bo abhɛn bápú bo Israɛl
Píta arɛm bɛ bo abhɛn bápú bo Israɛl mánoko nkwɔ
Nkwɔ́ Yesu abhɛn Antiɔk
Hɛ́rɔd árɔk ambɨ bɛ́chyɛ bɛyǎ nɛnyok ntá bakoŋo Yesu
Ángɛl Mandɛm akʉ Píta afú ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ
Ɛnyǔ Hɛ́rɔd ágú
Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ ayap Banábas nɛ Sɔ̌l ató
Banábas nɛ Sɔ̌l bárɔk Sáyprɔs
Pɔ̌l nɛ Banábas bárɔk Antiɔk atú Pisídia
Pɔ̌l nɛ Banábas bágháti Ɛyɔŋ Mandɛm amɛm ɛtɔk Ikɔ́niɔm
Pɔ̌l nɛ Banábas bábú mbɛ́ntí ɛtɔk Lístra
Pɔ̌l nɛ Banábas bápɛtnsɛm Antiɔk amɛm atú Síria
Bǒbati nkwɔ́ Yesu bákɛm ɛchɛmɛ ɛgho Yerúsalɛm
Básɨ́ŋ ɛkáti ntá bǒnkwɔ́ abhɛn bápú bo Israɛl
Ákɔ́rɛ́ ákwɛ́n nɛ́ntɨ́ Pɔ̌l nɛ Banábas
Tímɔti arɔk nɛ Pɔ̌l nɛ Sáilas
Pɔ̌l aghɔ́ kɛnɔ́ amɨk anti fúú bɛ bábhɨ̀ŋɨ yi ndǔ ɛtɔk Masidónia
Lídia anoko Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti Yesu ɛtɔk Fílipi
Báfyɛ́ Pɔ̌l nɛ Sáilas kɛnɔŋ ɛtɔk Fílipi
Ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́fákári Tɛsalónika
BɔPɔ̌l barɔk ɛtɔk Bɛ́roa
Ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́fákárí nɛ Pɔ̌l ɛtɔk Atɛns
Pɔ̌l aghati Mbok Ndɨ́ndɨ́ amɛm ɛtɔk Kɔrint
Pɔ̌l afú Kɔrint arɔk Antiɔk
Apólos atɔ́ŋ Ɛyɔŋ Mandɛm ɛtɔk Ɛ́fɛsɔs nɛ ɛtɔk Kɔrint
Pɔ̌l aghati mbok Yesu ɛtɔk Ɛ́fɛsɔs
Bǒ Séva báre yáŋ mbi bɛ́bhɔ́ŋ bɛtaŋ amfáy bɛfóŋó bɛbʉ́
Ɛwat ɛnɛ́ bo bákʉ́ ɛtɔk Ɛ́fɛsɔs
Pɔ̌l arɔk atú Masidónia nɛ ɛtɔk Gris
Pɔ̌l akʉ mmu anɛ ágú apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m
Pɔ̌l akɔ bɛ́fú Troas bɛ́rɔ́ŋ Milɛ́tɔs
Mɛnyɨŋ ɛbhɛn Pɔ̌l aghati bǒbati nkwɔ Ɛ́fɛsɔs kɛ árɔ̀ bhɔ
Pɔ̌l ǎrɔ̀ŋ Yerúsalɛm
Pɔ̌l arɔk bɛghɔ Jems
Bákɛ́m Pɔ̌l amɛm ɛkɛrákap Mandɛm
Pɔ̌l ǎtaŋa mmʉɛt bɛsí ɛká bho
Pɔ̌l aghati ɛnyǔ ɛ́fákári kɛ yi ayibhiri abhak nkoŋo Yesu
Pɔ̌l árɛ̀m ndǔ Yesu átó yi ntá abhɛn bápú bo Israɛl
Pɔ̌l ate bɛsí ɛchɛmɛ́ bǒbatí ɛtɔk
Bǒ Ju bate ɛyu bɛway Pɔ̌l
Bátó Pɔ̌l Seséria ntá gɔ́bhanɔ Fɛ́liks
Básɔ́t nnyé Pɔ̌l ntá Fɛ́liks
Pɔ̌l ataŋa mmʉɛt bɛsí Fɛ́liks
Fɛ́liks abhʉrɛ nyé Pɔ̌l ndǔ mamiɛ́ ápáy
Pɔ̌l arɛm bɛ mántɛn nyé ɛni ambɨ ntá Mfɔ Rom
Pɔ̌l ate bɛsí Agripa nɛ Bɛnis
Pɔ̌l ǎtàŋa mmʉɛt bɛsí Mfɔ Agripa
Pɔ̌l aghati ɛnyǔ ɛ́fákárí kɛ yí ǎbhák nkoŋo Yesu
Pɔ̌l ǎrɛ̀m ɛ̌ti bɛtɨk ɛbhi
Batɛmɛ́ nɛnu bárɔ́k Rom nɛ Pɔ̌l
Mbʉ́ɛ́p ataŋataŋ átɛ́mɛ́ri bhɔ anyɛ́n
Achwi yɛsɛ ádákáti anyɛ́n
Pɔ̌l abhak amɛm ɛtɔk Malta
Pɔ̌l arɔ Malta bɛ́rɔ́ŋ Rom
Pɔ̌l are ghati batɨ̌ bo Israɛl Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti Yesu