^
João
Mai Ena'pî Pemonkon Pe
João Batista Yekare
Carneiro, Paapa Nîtîrî'pî
Jesus Nenupa'san E'mai'nokon
Jesusya Filipe, Natanael Yanno
E'marimanto' Pia Jesus Wîtî
Epîremanto' Yewî' Ta Jesus Wîtî
Tamî'nawîronkon Pemonkonyamî' Yeseru
Epu'tî Jesusya
Nicodemos Yarakkîrî Jesus Eseurîma
João Batista Yentai Jesus Wanî
Wîri' Samaria Pon Yarakkîrî Jesus Eseurîma
Ipîkku Munmu Yepi'tî Jesusya
Tuna Yense' Betesda Po Pri'yawon Pepîn
Yepi'tî Jesusya
Paapaya Imeruntîri Ton Tîrî Tînmu Pia
Jesus Pî' Teeseurîmasanon
5.000 Kaisaronkon Ya're'tî Jesusya
Tuna Poro Jesus Asarî
Uyukon Ton Paapa Nîtîrî
Arinîkon Inenupa'sanya Jesus Rumaka
Judeuyamî' Festarî Pona Jesus Wîtî
Pemonkonyamî' Yenupa Jesusya Festa Po
Cristo Pe Jesus Wanî Pî' Tiaronkon Esenumenka
Innape Jesus Kupî Judeuyamî' Esanonya Pepîn
Wîri' Imakui'pî Koneka'tîpon
Pemonkonyamî' Weiyu'manen Pe Jesus Wanî
Abraão Nurî'tî Munkîyamî'
Makui Munkîyamî'
Abraão Nurî'tî Ton Pra Tîîse Jesus Wanî'pî
Enkaru'nan Yepi'tî Jesusya
Fariseuyamî'ya Enkaru'nan Esepi'tîsa' Ekaranmapo
Paapa Winîkîi Enkaru'nankon
Carneiroyamî' Ko'mannî'nen
Judeuyamî'ya Jesus Kupî Pepîn Innape
Lázaro Sa'manta'pî
E'mî'sa'kanto'pe Moropai Enen Ko'mannîto'pe Jesus Wanî
Jesus Karau
Lázaro E'mî'sa'ka
Jesus Wîî Yu'se Judeuyamî' Wanî
Betânia Po Jesus Wîtî
Lázaro Wîî Yu'se Judeuyamî' Wanî
Jerusalém Ta Jesus Ewomî
Gregoyamî' Wanî Jesus Anera'mapai
Tîîsa'manta Ekaremekî Jesusya
Jesusya Tînenupa'san Puu Rona
Jesusya Teeyatonon Yenya' Tîrumakatîpon Ekaremekî
Amenan Unkupîkon Ton Ekaremekî Jesusya
Pedro Nekaremekî Ton Ekaremekî Jesusya
Paapa Pia Wîtînto' Pe Jesus Wanî
Morî Yekaton Wannî Iipî Ekaremekî Jesusya
Uva Ye' Warainon Jesus
Jesus Wenaironkon E'taruma'tî Pe Man
Morî Yekaton Wannî Esenyaka'mato'
Esewankono'manto' Moropai Atausinpanto'
Imakui'pî Yentai Jesus Wanî
Paapa Yarakkîrî Jesus Eseurîma
Jesus Yapisî To'ya
Anás Pia Jesus Yarî To'ya
Pedroya Taa, Jesus Unepu'tî Pepîn
Teepîremasanon Esanon Yepotorîya
Jesus Ekaranmapo
Inî'rî Pedroya Taa, Mîîkîrî Unepu'tî Pepîn
Pilatosya Jesus Ekaranmapo
Tamî'nawîronkon Pemonkonyamî' Entaimepîtî Jesus Wîîkî Kai'ma
Jesus Pokapîtî To'ya Pakî'nan Po
Jesus Sa'manta
Jesus Yara'ta Yaso'ka To'ya
Jesus Yu'na'tî To'ya
Jesus E'mî'sa'ka
Jesus Esenpo Maria Pia
Tînenupa'san Pia Jesus Esenpo
Jesus Esenpo Tomé Pia
Î' Ton Pe Sîrîrî Kaareta Menuka Tîuya
Ekaremekî Joãoya
Galiléia Po Jesus Esenpo Tînenupa'san Pia
Jesus Eseurîma Pedro Yarakkîrî