^
SAN LUCAS
'Bɛ'a í 'yo't' rá søcuą ra Lucas
Rám 'bɛhni Oją bi ma dim 'bʉh ra Xuua
Rám 'bɛhni Oją mahɛ̨ts'i bi ma dim 'bʉh ra Jesús
Ra María bi mba bí zɛngua ra Elisabet
Bim 'bʉh ra Xuua Nxixyą
Bi 'yɛ̨spa Oją ra Zacarías 'bʉ mim 'bʉh rá t'ʉhni
Bim 'bʉ'a ra Jesús
Yʉ́m 'bɛhni Oją bi xih yʉ mbändɛ'yo ngue bim 'bʉh ra Jesús
Bi mba ma däpi Oją a ra 'uɛre Jesús bʉ ja ra dąniją
Nu ra Simeón i thɛx ra 'uɛre Jesús
Bim pøngahyą ra Simeón 'bʉ mi nu ra Jesús
Nɛ'a ra Ana bim pøngahyą 'bʉ mi nu ra Jesús
Bi mbenc'a ra José bʉ ra hnini Nazaret nɛ rá xisu
Dɛ'mayon jɛya pɛ'ts'a ra Jesús 'bʉ mi mba bʉ ja ra dąniją
Xuua Nxixyą bi dʉ'mi bi man rám hma Oją bʉ ma'ueni
Ra Jesús bin xixyą
Nu'ʉ yʉ́m bombøta ra Jesús
Ra Jesús bi nu rán ts'äte ra zįthu
Ra Jesús bi dʉmp' rá 'bɛfi bʉ ja ra xɛqui Galilea
Nu ra Jesús bi mba bʉ ja ra hnini Nazaret guepʉ bin te
Bi hoc'a n'da ran 'yohʉ min 'youi ra zįthu a ra Jesús bʉ ja ra niją
Ra Jesús bi hocpa rá suto ra Simón Pedro
Nu ra Jesús bi hoqui xʉn ngu yʉ ją'i
Nu ra Jesús bi man rám hma bʉ ra xɛqui Galilea
'Da yʉ mbahuą bi jap'a ra Jesús xʉn ngu bi dɛ yʉ huą
Nu ra Jesús bi hoc'a n'da mí hɛ̨mb ra t'axca'ya
Nu ra Jesús bi hoc'a n'da mi ts'a rá ją'i
Ra Jesús bi xih ra Leví da dɛnni
Bi t'än'na ra Jesús hanja him bi 'yɛ't' yʉ́n sihmɛ yʉ́ xädi
Nu ra Jesús bi ma 'bɛ'a da t'øt' ra pa ran säya
Ra Jesús bi hoc'a n'da ran 'yohʉ mi mbɛdi rá 'yɛ
Ra Jesús bi huahn'dʉ 'dɛ'mayoho yʉ́ xädi
Xʉn ngu yʉ ją'i bi xänba a ra Jesús
Ra Jesús bi ma to'o din johya nɛ to'o da nu ra dumbʉi
Dami huɛ̨c nin sʉihʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús
Hin gui 'yɛ̨mhbʉ bi 'yøt' yʉ ts'oqui ʉ mi'da yʉ ją'i
Nangue rán dät'o dí fą'a ra za
Rán t'uti ʉ i øt'a man ra Jesús nɛ'ʉ hingui øt'e
Ra Jesús bi hocpa rá 'yɛ̨hɛ n'da ra hmudofʉi
Nu ra Jesús bi xox rá ts'ʉnt'ʉ n'da ra xisu xí du rá ndø
Ra Xuua Nxixyą bi mbɛhni 'da da 'yänni to'o a ra Cristo
Nu ra Jesús bin sihmɛ bʉ ja rá ngu n'da ra fariseo í Simón
Yʉ xisu bi mbäxa ra Jesús
Rán t'uti ra mbomhmudä
Hanja bi xih yʉn t'uti yʉ ją'i a ra Jesús
Ra Jesús bi ma 'bɛ'a nam bøn'a rán t'uti ra mbomhmudä
Ran nɛqui hinga nt'ągui
Ra Jesús bi ma to'o rá mbe nɛ yʉ́ cu
Nu ra Jesús di japi din hɛ̨ ran dąhi nɛ ra dehe
Ra Jesús bi hoc'a n'da ran 'yohʉ min 'youi ra zįthu
Nu ra Jesús bi xoxa rá t'įxu ra Jairo, nɛ bi hocpʉ 'yu n'da ra xisu mi hɛ̨mb ra mbɛji
Nu ra Jesús bi mbɛhni 'dɛ'mayoho yʉ́ xädi da mamp'a rám hma
Nu ra Herodes bi ma bi hyɛcpa rá 'yʉga ra Xuua Nxixyą
Nu ra Jesús bi 'uįn'ʉ cʉt'a mahuąhi yʉ ją'i
Nu ra Pedro bi ma gue'a ra Jesús ra Cristo
Nu ra Jesús bi man rán dąte
Ra Jesús 'dan'yo bʉ í nɛqui bʉ ja ra t'øhø
Ra Jesús bi hoc'a n'da ra t'ʉhni min 'youi ra zįthu
Ra Jesús bi ma mahøn'a rán dąte
Ra Jesús bi 'yut yʉ́ xädi nda'a dim 'bɛt'o
Nu'ʉ hingui sʉjʉ, ma amigohʉ ʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús
Nu ra Jesús bi dąmhyą ra Jacobo nɛ ra Xuua
Hyu yʉn 'yohʉ ɛ̨na da dɛn'na ra Jesús
Ra Jesús bi mbɛn'dʉ hyąte ma'dɛt'a bʉ ja yʉ hnini
Da ts'änba rá muui yʉ́ ts'oqui ʉ him bi 'yɛ̨c'yɛi ra Jesús
Bá penc'ʉ hyąte ma 'dɛt'a xí mbɛn'na ra Jesús
Bin johya ra Jesús
Rán t'uti a ran 'yohʉ bi huɛ̨c rá miją'iui
Ra Jesús bi mba bá nu'a ra Marta nɛ ra María
Ra Jesús bi xänba yʉ́ xädi din yąhʉ Oją
Bi t'ɛ̨mp'a ra Jesús in 'youi ra zįthu
Rán t'uti ra zįthu bá peng bʉ ja rá mbʉi n'da ra ją'i
Ran jąpi majuąni
Yʉ ts'om'bäi bi 'yäh yʉ hmɛpya mahɛ̨ts'i
Nu'a dá pąhmbʉ rán nɛqui Oją
Nu ra Jesús bi xi'ʉ yʉ fariseo nɛ yʉ xänbate niją maxøts'e thoho i yą'ʉ
Ra Jesús bi ma 'bɛ'a din ja to'o i mam maxøts'e thoho
Gui suhʉ Oją, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús
To'o hingui su da ma nangue ra Jesús
Rán t'uti ra mɛmbɛti bi bɛ̨nsɛ 'bɛ'a da hyoni
Nu Oją di jamansu yʉ́ t'ʉhni
To'o di mɛmbɛti bʉ mahɛ̨ts'i
Ra Jesús bi ma da thø'mi xʉn ho
Rán t'uti yʉ 'yɛ̨hɛ xʉn ho nɛ'a hingui ho
Din ja yʉn heque
Nu yʉ ją'i him bi bą'a rá hmɛpya ra Jesús
Damin hocpazɛhɛ nin sʉihʉ
Hnɛhi thoho di päh rán 'yomfɛ̨ni n'da
Ra hmɛpya ra za him bin zʉh yʉ́n dät'o
Nu'a ra Jesús bi hoc'a n'da ra mbɛdi xisu
Rán t'uti ra hmudä ra mostaza
Ran t'uti rá íxi ra thuhmɛ
Ran t'uti ra goxthi xʉn ts'įt'i
Ra Jesús min nde xtí huɛ̨c'ʉ 'bʉpʉ Jerusalén
Nu'a ra Jesús bi hoc'a n'da xʉn nden rá ją'i
Ra Jesús bi ma hin da hyoni din nuįxte zɛhɛ n'da
Ran t'uti ra dąnsihmɛ
Da nu yʉn ʉnbi to'o da dɛn'na ra Cristo
Hingui ho ra ų 'bʉ di 'bɛh rán ho
Ran t'uti ra dɛ'yo bim 'bɛdi
Ran t'uti n'da ra xisu bi 'bɛh rá mbɛti
Ran t'uti n'da ran 'yohʉ bi huɛ̨c rá ts'ʉnt'ʉ
Ra nt'uti ra ngʉrpa 'yɛ̨hɛ hinga gue'a bi 'yøt'e
Ra Jesús bi ma din thɛui ʉ yʉn t'ɛ̨di a rá ts'ɛdi Oją
Ra Jesús bi ma hingui ho ran hyɛgui
Ran t'uti ra mɛmbɛti nɛ ra hyoya í Lázaro
Xʉn dʉxqui ra ts'oqui
Gätho xʉn hɛ̨i sä da 'yøt'a n'da 'bʉ i ɛ̨c'yɛi xʉn ho
Hin ga ɛ̨mfʉ xʉn ho dí øthʉ 'bʉ dí øthʉ'a i sijʉ
Ra Jesús bi hoqui 'dɛt'a yʉn 'yohʉ mí hɛ̨mb ra t'axca'ya
Ra Jesús bi ma 'bɛ'a di ja bʉ di manda rá ts'ɛdi Oją
Ran t'uti ra xisu nɛ ra zɛ'mi
Ran t'uti n'da ra fariseo nɛ ra hyącahäi
Ra Jesús bi jąp yʉ t'ʉhni
N'da ra mɛmbɛti i yąui ra Jesús
Xø bi ma mahøn'a rán dąte ra Jesús
Nu'a ra Jesús bi hoc'a n'da ra xädä mi hąxta'a mi
Ra Jesús nɛ ra Zaqueo
Ran t'uti yʉ 'yɛ̨hɛ him bi xąnd ra mbɛti
Ra Jesús bi yʉrpʉ ja ra hnini Jerusalén
Ra Jesús bin zoni nangue yʉ ją'i 'bʉpʉ ja ra hnini Jerusalén
Nu ra Jesús bi hyøn'a thi yʉ mbä bʉ ja ra dąniją
Bi t'ømanho a bi man ra Jesús
Rán t'ɛ̨di ra Jesús
Ran t'uti yʉ ts'ombɛfi
Bin t'än'na ra Jesús 'bʉ din jut' ra renta ogue hin'na
Ran t'änni 'bʉ da ndants'ʉ xʉn du
To'o rám bom'bɛto a ra Cristo
Ra Jesús bi ma hinga gue'a bʉ nán xänbate ʉ yʉ xänbate niją
Nu'a ran t'unni man'da di muui
Ra Jesús bi ma 'bɛ'a din ja ra dąniją
Ran ʉnbi din ja ua ja ra häi
Ra Jesús bi ma 'bɛ'a din ja ra dąhnini Jerusalén
'Bʉ bi zøn ra pa ba ɛ̨h ra Cristo
Bi hma da tho ra Jesús
Rán sihmɛ ra Hmu
Ra Jesús bi ma to'o dim 'bɛt'o
Ra Jesús i pądi 'bɛ'a da 'yøt'a ra Pedro
Ra Jesús bi ma mi ts'ʉtho da nu ran ʉnbi
Ra Jesús in yąui Oją bʉ ja ra nyuni Olivos
Bi fɛnt'a ra Jesús
Ra Pedro bi gøn'a ra Jesús
Ra Jesús bi t'ʉspi
Ra Jesús bi juąnba yʉ́ ngʉrpi yʉ judío
Ra Pilato bi juąnba ra Jesús
Ra Herodes bi juąnba ra Jesús
Nu ra Pilato bi manda dí ho ra Jesús
Nu ra Jesús bin cuatpʉ ja ra pont'i
Bi du ra Jesús
Bi t'ä'a ra Jesús
Bi dąmbɛ̨ni ra Jesús bʉ ja rán 'yägui
Ra Jesús bin 'yohʉ bʉ 'yu 'da yʉ́ 'yɛ̨c'yɛi
Ra Jesús bin 'yusɛ bʉ 'bʉh yʉ́ xädi
Bi ndex mahɛ̨ts'i ra Jesús