^
Lukaq
Wui-myhup Sará Yohan Hku Lé Lô Râ Gâ É Hkyô
Yesuq Hku Lé Lô Berâ Gâ É Hkyô
Elizabet Lé Mariq Ê Huî É Hkyô
Mariq É Hkya-on Dang
Wui-myhup Sará Yohan Baû É Hkyô
Zahkariq É Myiqhtoi Dang
Betlehem Wà Mó Má Yesuq Hku Lo É Hkyô
Sau Zúng Bang Yesuq Chyáng Jé Lé É Hkyô
Yesuq Lé, Noqkuq Yhûm Má Shuî E É Hkyô
Noqkuq Yhúmhkaû Má Zoshâng Yesuq Jé Nyi É Hkyô
Wui-myhup Sará Yohan Mhoqshit É Hkyô
Yesuq, Wui-myhup Hkâm Yu É Hkyô
Yesuq É Byù Xik Shap Kyô É Hkyô
Yesuq Lé Tsadán Gunglaú É Hkyô
Yesuq Lé Nazaret Wà Bang He-ngik Pyâm É Hkyô
Agè Ashop É Nat Lé Yesuq Hkat Htoq É Hkyô
Yesuq Nòhpyo Lhoq Gê Byî É Hkyô
Sâng-hi Ji Yù Huî É Chángzô Pé
Manggâm Dap Bang Lé Yesuq Lhoq Gê Byî É Hkyô
Gùngjum Shî Sû Lé, Yesuq Lhoq Gê Byî É Hkyô
Yesuq Gi, Lewiq É Yhûm Má Yubak Dap Bang Eq Rahá Zo Shuq É Hkyô
Zoshuq Gám Hkyô Eq Séng Luî, Yesuq Taî É Hkyô
Bánno Buinyì Má, Yesuq É Chángzô Pé Kyôshi Shap Zô É Hkyô
Loq Jum Shî Sû Lé Yesuq Lhoq Gê Byî É Hkyô
Raxe Í Yuq Lé Lagyo Ga Myhîng Yu É Hkyô
Hkungsô Wó É Hkyô Eq Dingnyé Wó É Hkyô
Gye Pé Lé Chyitdap Râ Hkyô
A Jéyáng Râ Hkyô
Agàm Eq Ashi
Luqhtân Htoq Má Yhûm Saí Sû Eq Myì Chîn Dum Má Yhûm Saí Su É Hkyô
Romaq Gyezau Rayuq É Lumjíng Myit
Shî Sû Lé Dum Lhoq Tui É Hkyô
Yesuq Eq Wui-myhup Sará Yohan É Hkyô
Yubak Dap É Myiwe Rayuq, Yesuq Lé Xû But Byî É Hkyô
Yesuq Htâng Châng É Myiwe Wuì
Kyôshi Sân É Hkyô
Myibung Htûn É Hkyô
Yesuq É Yhângnu Eq Yhanggu Pé
Laidun Mó Lé Yesuq Lhoq Zîm É Hkyô
Nat Lé Hkat Htoq Byî É Hkyô
Ya-iruq É Yhangzo Byizô É Hkyô Eq, Yesuq É Bu Lé Lé Záng É Myiwe Rayuq É Hkyô
Lagyo Raxe Í Yuq Lé Nhang Htoq Kat É Hkyô
Herut Maú Úng-âng É Hkyô
Byù Ngo Hkyîng Lé Yesuq Zoshuq Byi Tsô É Hkyô
Yesuq Gi, Hkrisduq Nghut Lhê Ga Petruq Taî É Hkyô
Mosheq Eq Eliyaq Yesuq Lé Hui Nyo É Hkyô
Nat Gang Dap É Yuqgè Zo Rayuq Lé Lhoq Gê Byî É Hkyô
Ó Yuq Gi, Kô Dik Sû Nghut Râ Lhú?
Samariq Wà Bang Yesuq Lé A Lhom Hap Yu É Hkyô
Yesuq É Htâng, Hkâsu Kut Cháng Râ Hkyô
Yesuq, Chángzô Pé Nyhit Xê Yuq Lé, Nhang Htoq Kat É Hkyô
Nyhit Xê Yuq Dum Taû Jé Lo É Hkyô
Gè É Samariq Byù
Mariq Eq Mahtaq Nhik Chyáng Yesuq Ê Jé É Hkyô
Yesuq Mhoqshit É Kyûdung Dang
Mara Hûn É Dang Lé Yesuq Tû Taî É Hkyô
Mauhpo Kumlhá Lé Dung Kô É Hkyô
Myibung Su Duqbó Râ Hkyô
Hparishe Pé Eq Tarâ Sará Pé Lé, Yesuq Mara Hun É Hkyô
Gegùn Labyoq Kut É Bang Lé Sidiq Râ Hkyô
Hpaqchyî A Bo É Sahtê Hpó Lé Dangtú Yu É Hkyô
Myit A Chiq É Za Garai Lé Lumjíng Râ Hkyô
Yesuq Dum Jé Lé Lô Râ Hkyíng Lé Machya Nyî Râ Hkyô
Nguingón Nhâng Râ A Nghut, Lhoq Kang Nhâng Râ Ru Nghut Lhê
Dut Lò Râ Hkyo É Kumlhá Lé Sê Gam Hkoq Râ Lhê
Myit A Lhîng Jáng Shi Hten Byuq Râ
Bánno Buinyì Má Gùng Loq Hten Sû Lé, Lhoq Gê Byî É Hkyô
Angshi Cham Eq Munchi Dangké
Chyap É Hkúmdong
Yerusalem Wà Mó Eq Séng Luî, Yesuq Taî É Hkyô
Hparishe Rayuq É Yhûm Má Yesuq Jé Nyi É Hkyô
Zoshuq Poî Mó Lé Dangtú Yu É Hkyô
Yesuq É Chángzo Wó Dut Râ Matú
Byuq Byuq É Sau
Byuq Byuq É Ngùn Chap
Byuq Byuq É Yuqzo
Hpaqchyî Ge Dâ É Sùt Zum Sû
Sahtê Hpó Eq Lazaruq
Mara Hkyut É Hkyô Eq Lumjíng Myit
Manggâm Dap Bang Raxê Yuq Lé, Yesuq Lhoq Gê Byî É Hkyô
Garai Gasâng É Mingdán Jé Lô Râ Hkyô
Chuimó Myhí Eq Tarâ Agyi É Hkyô Lé Dangtú Yù É Hkyô
Hparishe Eq Kang Guq Sû Kyûdûng É Hkyô
Zoshâng Wuì Lé Yesuq Shimân Byî É Hkyô
Ayá Wó É Sahtê Hpó
Yesuq, Yhang Shî Hkám Râ Lé Dum Taî É Hkyô
Dung Zo É Myoqjit Sû Lé, Yesuq, Myoq Dum Myàng Nhang É Hkyô
Yesuq Eq Zake
Hkohkam É Dui-nhâng Zoshâng Raxê Yuq
Yesuq Logúng Ji Mù, Yerusalem Wà Mó Shut Wang E Ló É Hkyô
Yesuq, Noqkuq Yhûm Lé Sêng Pyâm É Hkyô
Yesuq É Ahko Ahkáng Lé Myî Chyam Wú É Hkyô
Tsibyiq Hkyâm Yhumsîng Eq Hkyâm Saí Zo Bang
Kang Kat É Hkyô Eq Séng Luî Myi É Dang
Dum Dui Toq Lô Râ Hkyô Eq Séng Luî Myî É Dang
Hkrisduq Gi, Ó Yuq É Yhangzo?
Tarâ Sará Pé Lé Sidiq Râ Hkyô
Chuimó Myhí Kat É Alu
Ló Htûm Buinyì Má Dut Lò Râ Hkyô
Yesuq Lé, Yudaq Èq Ung Zô É Hkyô
Lhoqlhai Poî Lé Món É Hkyô
Yhumsing É Myinzang
Yesuq Lé, Petruq (Simun) He-ngik Pyâm Râ Hkyô
Tsanlun Bùm Má Yesuq Kyûdûng É Hkyô
Yesuq Lé Chyup É Hkyô
Yesuq Lé, Petruq Èq He-ngik Pyâm É Hkyô
Gyezô Pé Yesuq Lé Rhoî É Hkyô
Suwún Wui É Hí Má Yesuq Jé Nyi É Hkyô
Yesuq Lé Mara Hun É Hkyô
Yesuq Lé Sat Râ Matú Doqdân É Hkyô
Yesuq Lé Tapzîng Htoq Má Jén Tap É Hkyô
Yesuq Soqkang Byit É Hkyô
Yesuq É Màng Lé Lup Hkaû Má Kat É Hkyô
Yesuq, Dum Dui Toq É Hkyô
Chángzo Í Yuq Lé Yesuq Htoq Shit É Hkyô
Chángzô Pé Lé Yesuq Htoq Shit É Hkyô
Yesuq Mauhkûng Shut Shuî Toq Yu Huî É Hkyô