^
Im̃auano Nalo
Iliano na jukamu
Yesu bavin ea tiniabene
Taara na atevi nalo
Toro na rudu jeleig Jutas
Niununo Lu binimei
Pitere mil banlo
Tomu telabo amonea Yesu
Namoneano nalo kanalo tinieano takurano
Javuluku tai jumolu miel
Pitere mil banlo joomo ea Atua Kunuano Lu
Aburu Pitere naio Jone aban ea kulo Ju nalo kanalo komeli labo
Komeli na toru berbure Pitere naio Jone
Namoneano nalo kanalo volkouano
Namoneano nalo amiija bitiraviranlo ea vite nalo
Ananaias naio koano Savira
Burutomoluo nalo a vite na iloiano nalo
Tomu na tortoru nalo na vio Israel amiadikakar atevi nalo
Komeli na toru na Israel mil ban atevi nalo
Aburu atevi nalo aban ea komeli na toru bereio
Kamaliel naio mil ban komeli na toru nei
Abitiv atevi nalo
Amioako tomu na ijaiano nalo aluo
Kulo Ju nalo tealo aburu Stevin ban ea kanalo burum̃ara komeli
Stevin kiano iliano: Naio jukunu ka Epraamo jukamu
Stevin naio berii Yoseve
Stevin naio berii Mosis
Mosis naio milavon ka jidom rilarur kulo Israel
Mosis mijog Atua mil banio
Kulo Israel nalo maka asidom Mosis
Stevin berii ka napano Atua mijai kulo Israel nalo toru laka
Stevin berenio kulo Israel maka ajogkar Atua
Nalo ajubabin Stevin m̃aro
Sol jom̃a mue lelan nalo napano m̃a amonea Yesu
Vilip ba mioliolu ea tanobuku na Sameria
Jum̃aliano tai siano Saimon
Vilip mil bija torbobogio tai re Itiopia
Atua bilig Sol binimei be Yesu kanano toro
Ananaias ba bolkouo ka Sol
Sol jikar ka mioliolu ea vio Tamaskas
Sol ban bereio Yerusalemo
Ea vio Lida, atevi Pitere mila batitigio Aneas jaano
Pitere mila Toraka meul bereio yako Jopa
Atua mil ban Kornelias
Atua jiloglog ka Pitere bunu ka visip̃eiano tai
Pitere bokar nioti na kiano monovovuano nene
Pitere ba miadu ka Kornelias
Pitere mil ban Kornelias nalo
Niununo Lu mijoru burelo
Pitere mila veriiano ban namoneano nalo na Yerusalemo
Taara na namoneano nalo na vio Antioko
Tomu na tortoru nalo amue kulo namoneano nalo, amila bulaglo toru laka
Nailiano binimei burular Pitere den yimo na tetavokoiano
Tukunuano na m̃ariano na Parinio Tubo Erot kiano
Amioako Barnabas naljuo Sol
Barnabas naljuo Sol aboru yako Saipras
Pol naljuo Barnabas abano Antioko dolu tai, ea tanobuku na vio Pesitia
Pol ber napano tomu na tortoru na kulo Ju nalo, nalo naruei amuebin Yesu
Pol berii viekokoano naio joa ga Yesu
Tomu nalo na vio Antioko ajaaro ka Pol kiano iliano
Kulo Ju nalo tiniel jer Pol naio Barnabas
Pol naio Barnabas, naljuo amioliolu ea vio Aekoniam
Pol naio Barnabas naljuo amioliolu ea vio Listra
Pol naio Barnabas, abe juo aban bereio, ajakii jaalo ajel ea vio nalo nei bereio
?Namoneano vou nalo monoka atakii Mosis kiano Tuboiano p̃eli na makanio?
Burum̃ara vioriano ea vio Yerusalemo
Yemesi jusol kialo iliano nalo
Tomu natortoru nalo na Yerusalemo abivitauia verdop̃eiano ban nalo na vio Antioko
Pol naio Barnabas, naljuo amila baravo
Timoti bunu naio bano naliko Pol naio Sailas
Ajua vio Troas, naruei Atua mil ban Pol ea namonvovuano
Ajua vio Vilipai, ana tira na Litia naio monea
Abuku Pol naio Sailas aban ea nalakoiano
Borotano memebiju, a mikulkulu ka nalakoiano
Pol naio Sailas, ajua vio Tesalonaika
Pol naio Sailas, ajua vio Beria
Pol joa vio Atene
Pol jo yako Korin
Kulo Ju nalo aburu Pol ban ea komeli
Pol naio jo yako Eveso, karina ban bereio Antioko
Pol naio miel bereio, ninei be kiano varolu nene
Apolos naio mioliolu ea vio Eveso bija vio Korin
Pol naio joa vio Eveso bereio
Tomu tealo abolkouo ea Yesu siano amilaluvio
Siniabu toru ea vio Eveso
Pol miadu bereio ka namoneano nalo ea vio Masetonia bija ea vio Kris
Pol nalo aju yako Troas
Pol nalo ajua m̃arabo ka avan bereio
Pol naio joa vio Maelitas, naio mil maariano ban navurim̃araboiano nalo na vio Eveso
Luka berii ka naio naliko Pol nalo, aba aboru Yerusalemo
Ea vio Yerusalemo, Pol ba mial Yemesi
Abokar Pol jo joomo ea Atua kiano Yimo Lu
Pol mil ban nalo napano ajidom auebin naio rim̃aro
Aburu Pol ea kulo Ju nalo kanalo burum̃ara komeli
Kulo Ju tealo abarvio ka auebin Pol
Amiila Pol ban ea parinio tubo tai na Romo ea vio Sisiria
Kulo Ju nalo abinimei ka ail van Pol ea Veliks mirano
Pol berdop̃elo
Pol berii Yesu ban Veliks naljuo kouano
Pol berenio Sisa ga monoka tibure naio
Vestas jukunuii Pol ban tubo dolu na toru nei Akripa
Vestas buru Pol binimei ka Akripa riagago ka naio
Pol mil ban Parinio Tubo Akripa ea mirano
Pol berii jum̃abe napano Yesu miyotuba ka naio
Pol berii kiano im̃auano
Pol jidom monoka amonea Yesu tibe ka naio
Aburu Pol ajuvan vio Sisiria ka ava Romo
Burum̃ara jegi tai miuvu titig searialo abano
Nalo abinimei vaataro ea uleule tai
Uako ba ijel tavio ga, ana amijeljelio ga abauro
Pol nalo ajua uleule na Molta
Pol nalo abano-o aboru Romo
Pol naio jo Romo ka yuka juo