^
Exodus
Hay nunholholtapan nadan Hebrew ad Egypt
Hay nitungawan Moses
Hay binumtikan Moses ot umed Midian
Hay nakihummanganan Apu Dios ke Moses
Indatan APU DIOS hi Moses hi kabaelanan mangat hi milagro
Hay nibangngadan Moses ad Egypt
Hay nangayan da Moses ke Aaron hi kad-an nan patul
Hay nangalyan APU DIOS an baddangana nadan tataguna
Hay holag da Moses ke Aaron
Tinuddun APU DIOS hi Aaron an mangitakdog ke Moses an humapit
Hay naat nah patanong Aaron
Numbalin am-in di danum ad Egypt hi dala
Dimmakkodakkol di bakbak ad Egypt
Nihannot day langaw an dimmakol ad Egypt
Nihannot boy lihing an dimmakol
Hay namatayan APU DIOS hi aaggayam di iEgypt
Hay nangipaaliyan APU DIOS hi pogha nadah iEgypt ya nadah aggayam da
Hay nun-ogahan APU DIOS hi o-ongal an dalalud Egypt
Hay nangipaaliyan APU DIOS hi dakol an dudun ad Egypt
Timmapol di Egypt gapuh inat APU DIOS
Hay natayan di panguluwan an linalakin imbabalen nadan iEgypt
Hay Piyestan di Nala-uwan di Anghel Apu Dios
Hanan namangulun Piyestan di Nala-uwan di Anghel Apu Dios
Nungkakate day linalakin panguluwan an imbabalen nadan iEgypt
Hay timmayanan nadan holag Israel di Egypt
Hanadan maun-unud nah Piyestan di Nala-uwan di Anghel Apu Dios
Hay pangidawatan nadan holag Israel hi linalakin panguluwan an imbabale da ke APU DIOS
Hay nangipanguluwan APU DIOS nadah holag Israel ot tumayan dad Egypt
Impunhi-an APU DIOS nan danum nah Maingit an Baybay
Hay kantan Moses
Hay kantan Miriam
Hanan mumpait an danum ad Marah
Hanan makan an nalpun APU DIOS
Hay nangipabudalan APU DIOS hi danum nah batu
Hay nakigubatan nadan holag Israel nadah iAmalek
Hay e numbisitaan Jetro ke Moses
Hay tugun Jetro
Hay nungkampuwan nadan holag Israel nah puun nan Bilid an Sinai
Hanadan himpulun Tugun APU DIOS
Kinalin APU DIOS an mangapya nadan holag Israel hi pun-appitan dan hiya.
Hay kinalin APU DIOS mipanggep hi kihbutan ya kalahinan nadan tatagu
Hay kastigun di ohan tagun liniputanay ibbana
Hay kastigun di tagun waday liniputan weno pinaten di aggayam na
Hay ibayad nadan Judyu hi molta da
Hay maphod an paki-kieh ibban tagu.
Hay limpiyun pangat hi ibban tagu
Hay kinalin APU DIOS an algo ya toon an pun-iyatuwan nadan Judyu.
Hanadan tulun piyestan di Judyu
Hay kinalin APU DIOS an atonan kiphodan nadan Judyu
Hanadan Olden APU DIOS an un-unudon nadan Judyu
Hay niha-adan Moses hi nap-at an algo ya nap-at an hilong nah Bilid an Sinai
Hay kinalin APU DIOS an iappit nadan holag Israel an mausal nah Tabernacle
Hay kinalin APU DIOS an pangapya da nah kahon an kiha-adan nan nitudok an tuguna.
Hay kinalin APU DIOS an pangapya da nah lamesaan an kiha-adan di tinapay an miappit ke hiya
Hay kinalin APU DIOS an pangapya da nah kipattukan di kingke
Hay kinalin APU DIOS an pangapya dan nah Tabernacle
Hay kinalin APU DIOS an pangapya da nah pun-appitan.
Hay kinalin APU DIOS hi aton dan mangiha-ad hi kurtina nah nunlinikkod di Tabernacle
Hay kinalin APU DIOS hi aton da nah kingke
Kinalin APU DIOS an da Aaron ya nadan imbabalenay mumpadi
Hay kinalin APU DIOS an pangapya dan am-in nah ibulwatin nan padi
Hay mioddan bulwatin nadan padi
Hay niong-ongan nadan padi
Hay kinalin APU DIOS an pangighoban dah miappit an bangbanglu
Hay kinalin APU DIOS an ibayad nadan tatagu
Kinalin APU DIOS an mangapya dah palangganan pun-ulahan di padi
Hay kinalin APU DIOS hi aton dan mangapyah lana
Hay kinalin APU DIOS hi pangapya da nah bangbanglun insenso
Hanadan mangapya nah Tabernacle
Hay kinalin APU DIOS hi aton da nah Sabadun Tungo
Hay nangapyaan nadan holag Israel hi balituk an baka ot dayawon da
Kinalin APU DIOS ke Moses an taynan day Sinai
Hay mipanggep nah Tabernacle
Hay nangang-angan Moses hi dayaw APU DIOS
Hanan duwan batun nitudokan di Tugun an nihannot nah namangulun pina-in Moses
Humiliy angan Moses
Hay Tugun mipanggep hi Sabadun Tungo
Hay tinonton Moses an iappit nadan tatagu
Hay nakapyaan nan Tabernacle
Hay nakapyaan nan Kahon APU DIOS
Hay nakapyaan nan lamesaan
Hay nakapyaan nan pangipattukan hi dilag
Hay nakapyaan nan altar an pangighoban hi insenso
Hay nakapyaan nan altar an pangighoban dah maghob an miappit
Hay bilang am-in nadan niusal nah Tabernacle
Hay bulwatin di padi
Hay kinalin APU DIOS an pangikapya da nah Tabernacle
Hay immaliyan nan kulabut nah Tabernacle