^
MËCCËE
Caasamuncii Yéesu
Kilímukkaa Yéesu
Ɓiɓoꞌ ɓilëekíꞌ-hamham ga loo ol hayussa kimalak Yéesu
Yéesu núpídohussa kúlkaa Esípti
Buuꞌ Eroot aplukka tuꞌoomaa ga Betleeꞌem
Yoseef na Mariyaama na Yéesu kúlkohussa Esípti
Jangataa Saŋ-Bëtís
Bëtísaa Yéesu
Seytaani fíꞌta Yéesu
Yéesu dalla lëgëyaagari ga gohaa Gëlílée
Yéesu ɓayya tëelíbée ɓinikiis
Yéesu yaa jëgíroh ee ya wëkíꞌ ɗúukoolíꞌcaa
Jangataa Yéesu ga ɗook jaŋjagaa
Kiꞌen maraa na leeꞌlaat ga ëldúna
Yéesu na Waasaa Móyíis
Kiꞌaylukoh na kijúwoh
Kiɗúk ƴaalfu wala ɓetifu fu faanuk na ɓoꞌ yiliis
Yéesu woꞌꞌa ga loo kifasiꞌ
Yéesu woꞌꞌa ga loo kiwaatuk
Iñaa Yéesu jëgíroh ga loo kiꞌëldúkɗa
Yéesu nakoh kiwaaꞌ ɓaa saŋngaa
Iñaa Yéesu woꞌ ga loo kisarahohɗa
Yéesu yëedíꞌta ɓuwaa kikíim Kooh
Yéesu woꞌ ga loo kiꞌooꞌ
Heelat kilaak alalaa ga ɗookɗa
Kuhas, lampu ga faan
Yéesu nakoh kiꞌóoluk Kooh
Yéesu woꞌꞌa an ken hanat kiꞌattiꞌ mooroomci
Kíimat, heelat, fëekírat, Kooh hayyúu kitaas
Halcaa kanakcaa
Kedik ínohsohsi ga towutaa ka límɗa
Ɓuwaa en tëelíbée kayoh-kayohɗa
Kaancaa kanakcaa
Yéesu wëkíꞌta ɓaa ɓay ɗúukool-gaana
Yéesu wëkíꞌta súrgaa soldaaraa yiyaakyaa
Yéesu wëkíꞌta payam Simoŋ na ɓiɓoꞌ ɓiyewin ɓiliis
Ɓuwaa waaꞌ kitaabuk Yéesuɗa
Yéesu tuukiꞌta uuris wiyaak
Yéesu wëkíꞌta ɓoꞌ ɓanak ɓaa raɓ am
Yéesu wëkíꞌta ɓaa lafañin
Yéesu ɓayya Mëccëe
Yéesu woꞌꞌa ga loo kiꞌooꞌ
Kowu ɓaa kuliyuk ga jaangu-yaawúuraaɗa na Ɓetifaa leꞌee ga Yéesuɗa.
Yéesu wëkíꞌta búumíꞌ ɓanak
Yéesu wëkíꞌta ɓaa luuɓ hen
Yéesu laakka yërmaandi ga mbooloomaa
Yéesu ɓayya apotaaꞌcaagari
Yéesu wossa apotaaꞌcaagari ɓidaaŋkaah na ɓanakɓaa
Coonucaa sek tëelíbéecaa Yéesuɗa
Ɓaa cal kiniikɗa
Kitook wala kitaasuk Yéesu
Yéesu haydohhii jam wayee haydoh kihëgískoh
Yéesu dígohin enaama cinéwíꞌ
Saŋ-Bëtís wosohha ga Yéesu
Dëkcaa sagu kigëmɗa
Yéesu woꞌꞌa na ɓuwaa yóoskírin hafɓaɗa
Yéesu yërí laak bes Sabat
Yéesu wëkíꞌta ɓaa yahaa ɗooƴkin
Yéesu yërí en súrgaa Kooh tanukɗa
Yéesu yabussa kitaam na Seytaani
Kedik na towutaa ka límɗa
Ɓuwaa waaꞌ kihotu kíntaan
Raɓ mín kiɓoyukis ga daa ya kaalohseeɗa
Eew Yéesu na ɓikëmëeŋkí Yéesu
Liiwukaa woꞌ ga loo sokohaaɗa
Iñaa tah Yéesu liiwuki ɓuwaa henɗa
Iñii liiwukii sokohii waaꞌ kiwoꞌɗa
Liiwukaa woꞌ ga loo pëegíi jëmfaaɗa
Liiwukaa woꞌ ga loo kowu-fúdankaaɗa
Liiwukaa woꞌ ga loo moloŋ-kuunɗa
Iñaa tah Yéesu liiwuki ɓuwaa henɗa
Iñii liiwukii pëegíi-jëmfii waaꞌ kiwoꞌɗa
Liiwukaa woꞌ ga loo alalaa ɗaakseeɗa
Liiwukaa woꞌ ga loo pemicaaɗa
Liiwukaa woꞌ ga loo mbaal-jënaaɗa
Ɓu-Nasareet tookussii kigëm ga Yéesu
Kaanaa Saŋ-Bëtís
Yéesu tummba kíntaan ga mbúurú ciyëtúus na jën kanak
Yéesu tíinnda ga ɗook giiyaa
Yéesu wëkíꞌta ɓiɗúukooliꞌ ga Genesareet
Yéesu woꞌꞌa na Fërísiyeeŋcaa ga loo baahcaagaɓa
Iñcaa líiɓɗi ɓoꞌ ga fíkíi Koohɗa
Ngëmaa ɓetifaa enndii yaawúuꞌɗa
Yéesu wëkíꞌta ɓoꞌ ɓiyewin
Yéesu ñëmíꞌta ɓoꞌ ɓijúnni-nikiis
Fërísiyeeŋcaa na Saduseyeeŋcaa waaꞌ kihotu kíntaan
Lëwíiraa Fërísiyeeŋcaa na waa Saduseyeeŋcaa
Peeꞌ woꞌꞌa an Yéesu yërí en Kiristaanii
Yéesu yéegalohha kikaankaagari na kimílískaagari
Kitaabuk Yéesu
Ndamaa Kooh yoosukka ga Yéesu
Yéesu wëkíꞌta oomaanaa ɓay cikeen-keen
Yéesu yéegalohissa kikaankaa na kimílískaagari
Yéesu fayya lempaa meekisohsi ga Kaanfaa Koohɗa
Ɓaa Yéesu woꞌ an yërí wëñ kiyak ga fíkíi Koohɗa
Iñcii tumlukohi ɓoꞌ baakaaꞌɗa
Liiwukaa woꞌ ga loo baalaa múuyee hotukkaɗa
Binaa mbokfu kerceen tooñaa
Iñaa kokohu na iñaa tooku
Kibayaloh ga díkaanti ɓoꞌ na mooroomci
Liiwukaa woꞌ ga loo súrgaa tookkii kibayalohɗa
Yéesu woꞌꞌa ga loo kifasiꞌ
Yéesu barkeella tuꞌoomaataa
Oomaa-fiilaa yilëekíꞌ-alalyaa
Liiwukaa woꞌ ga loo lëgëyohcaa bokussii wahtu kiɓewuɗa
Waas wukaahaywaa Yéesu yéegaloh kikaankaagari na kimílískaagari
Iñaa eew towutaa Sebedee kíim Yéesuɗa
Yéesu wëkíꞌta búumíꞌ ɓanak ga teeraa Yéríkóo
Yéesu aassa teeraa Yéerúsaleem na ndam wiyaak
Yéesu kaalla toonohcaa ga ɗuuƴ Kaanfaa Kooh
Yéesu coñnja kedikkaa
Yéesu meekisohussa ɓaa onndi doolaa ya ɓayɗa
Liiwukaa woꞌ ga loo towutaa tanaktaaɗa
Liiwukaa woꞌ ga loo línoh biiñcaa ɓisóotíꞌɓaa
Liiwukaa woꞌ ga loo ɓuwaa ɓaysee kiñamɗa
Kifay lempu
Yéesu meekisohussa ga loo kimílískaa ɓuwaa kaaninɗa
Iñii wëñ kiyak ga iñcii Kooh nakohɗa
Iñaa Kiristaanii jom ga buuꞌ Dëwítɗa
Yéesu nakoh kiwatuk jëgíroh-waascaa na Fërísiyeeŋcaa
Yéesu hassa jëgíroh-waascaa na Fërísiyeeŋcaa
Yéesu hassa Yéerúsaleem
Yéesu yéegalohha an Kaanfaa Kooh hay kiɓúru
Iñcii ƴah kilaak balaa ëldúna túkiꞌaa
Coonucaa ciyaakcaa ƴah kilaakɗa
Kowukii ɓii hay kihayis
Jagaa tediktaa teewohɗa
Paamudii doŋ ínoh besaa ëldúna leehanɗa
Liiwukaa woꞌ ga loo súrgacaa ɓanakɓaaɗa
Liiwukaa woꞌ ga loo oomaa-jowucaa ɓidaaŋkaahɓaaɗa
Liiwukaa woꞌ ga loo súrgacaa ɓaahayɓaa foñɗusee kopaꞌɗa
Attiꞌaa mëeñjohɗa
Sarahohcaa na jëgíroh-waascaa pokohussa Yéesu nof
Laakka ɓetifaa íif laꞌkoleñ ga hafaa Yéesu
Yúdaa tookka kitoon Yéesu
Yéesu ñammba cuuníinfaa Paakaa na tëelíbéecaagari
Cuuníinfaa fiselaꞌíꞌfaa Yéesu ñam na apotaaꞌcaagariɗa
Yéesu yéegalohha an Peeꞌ hayyi kitaasuk
Yéesu kíimmba Paamci ga Getsemanee
Yéesu abussa
Yéesu ɓayussa ga fíkíi attiꞌohaa
Peeꞌ taasukka Yéesu
Yéesu ɓayussa ga fíkíi Pílaat
Kikaankaa Yúdaa
Yéesu ɓayussa ga Pílaat, gúwernëeraa
Yéesu tíkussa kikaan
Soldaaꞌcaa ɓaa ñaawal Yéesu
Yéesu daayussa ga kuraanaa
Kaanaa Yéesu
Yéesu ɓayussa loycaa
Ɓaa watukee loyaa Yéesuɗa
Yéesu mílíssa ga kikaankaa
Ɓéestíraa soldaaꞌcaa
Yéesu wossa tëelíbéecaagari ga heetcii ga ëldúnaɗa tóoh