^
Isaías
Ndakuñaꞌa ia Dios tnoꞌo sii ini nuu ñayiu ñuu Jerusalén
Ia kaꞌnu ndevaꞌa kuu Dios
Ni kee yuꞌu ia Dios ja skaku niꞌnu ya ñayiu Israel
Kaꞌnu ka kuu ia Dios saa chuꞌchi
Tetniuu ia Dios in tee jinokuechi nuu ya
Yaa ka jita ja ka ndakuantaꞌu nuu ia Dios
Ni ka kuaa ñayiu Israel
Maintnoꞌo ia Dios, guaa skaku niꞌnu ya jin ñayiu Israel
Kundaꞌu ini ia Dios ñayiu Israel
Maintnoꞌo maa Jitoꞌo kuu ia Dios
Tu jiniuꞌu chuꞌchi ja ka saꞌa ñayiu jin ndaꞌi te ka chiñuꞌi
Ni jakaꞌnu ini ia Dios te skaku niꞌnu ya ñayiu Israel
Ni chitniuu ña ia Dios jin rey Ciro ja saꞌa de in tniuu kaꞌnu
Dios kuu ia ndakui ndevaꞌa
Ndiꞌi ñayiu vi kaꞌnu jiti nuu ia Dios
Kaꞌnu ka kuu ia Dios saa chuꞌchi ñayiu Babilonia
Sandaa ia Dios kuechi ñayiu Babilonia
Kaꞌan xeen ia Dios nuu ñayiu Israel
Skaku niꞌnu ña Jitoꞌo jin ñayiu ñuu ya
Ni kana ña ia Dios jin in tee jinokuechi nuu ya
Ni kaꞌan ia Dios ja nduvaꞌa ñuu Jerusalén
Ni ka kusoꞌo ñayiu Israel nuu ia Dios
Maa Jitoꞌo chindee chituu ña jin tee jinokuechi nuu ya
Skaku niꞌnu ia Dios ñayiu Jerusalén
Ni ndakuñaꞌa ia Dios tnoꞌo sii ini nuu ñayiu Jerusalén
Ni tnaꞌa tee jinokuechi nuu ia Dios tnundoꞌo te ni saꞌa kaꞌnu ña ya jin de
Koo in kiuu koo vii koo vaꞌa ñuu Jerusalén
Kundaꞌu ini ia Dios ndiꞌi ñayiu
Kanuu ja vi skunkuo tratu ni saꞌa ia Dios
Kaꞌan xeen ia Dios jin ñayiu kueꞌe
Kaꞌan kuechi ia Dios siki ñayiu ka chiñuꞌu chuꞌchi
Ndasaꞌa ia Dios ñayiu Israel
Suaꞌa vi saꞌo ja vi kondite ndijao
Ni ka saꞌa ñayiu Israel yika kuechi te ni tetniuu ia Dios tnundoꞌo
Ka naꞌma ñayiu yika kuechi nuu ia Dios
Koo in kiuu te saꞌa ia Dios ja koo javii javaꞌa ñuu Jerusalén
Koo in kiuu te skaku niꞌnu ia Dios ñayiu Israel
Yeꞌe niꞌnu maa ia Dios nuu ñuu Jerusalén
Kiuu ja tetniuu ia Dios tnundoꞌo
Kundaꞌu ini ia Dios ñayiu Israel
Ka jikantaꞌu ñayiu nuu ia Dios ja chindee chituu ña ya
Kaꞌan kuechi ia Dios siki ñayiu kueꞌe ja ka ndakoi siki ya
Saꞌa vii saꞌa vaꞌa ia Dios ñayiu ñuu ya
Saꞌa ia Dios andivi jaa vi ñuyiu jaa
Saꞌa ia Dios in javii javaꞌa jin ñayiu Israel