^
2 Afalume
Elija na mfalume Ahaziya
Elija anahalwa kuphiya mlunguni
Maajabu ga Elisha
Viha kahi ya Iziraeli na Moabu
Elisha anamterya gungu mchiya
Elisha na mchetu tajiri Mshunemu
Vilinje viiri vya Elisha
Naamani anaphozwa mahana
Mbadzo inaelea dzulu ya madzi
Majeshi ga Aaramu ganahendwa vipofu
Mudzi wa Samariya unazangirwa
Anajeshi a Aramu anachimbira
Mchetu wa Shunemu anauyizirwa maliye
Chifo cha Beni-Hadadi
Mfalume Jehoramu wa Juda
Mfalume Ahaziya wa Juda
Jehu anahendwa mfalume wa Iziraeli
Mfalume Joramu wa Iziraeli anaolagbwa
Mfalume Ahaziya wa Juda anaolagbwa
Malikia Jezebeli anaolagbwa
Atu a nyumba ya Ahabu anaolagbwa
Atu a nyumba ya Ahaziya anaolagbwa
Afuasi a Baali anaolagbwa
Chifo cha Jehu
Malikia Athalia wa Juda
Mabadiliko ga Jehoyada
Mfalume Joashi wa Juda
Mfalume Jehoahazi wa Iziraeli
Mfalume Jehoashi wa Iziraeli
Chifo cha Elisha
Viha kahi ya Iziraeli na Aramu
Mfalume Amaziya wa Juda
Chifo cha mfalume Amaziya wa Juda
Mfalume Jeroboamu wa phiri wa Iziraeli
Mfalume Uziya wa Juda
Mfalume Zakariya wa Iziraeli
Mfalume Menahemu wa Iziraeli
Mfalume Pekahia wa Iziraeli
Mfalume Peka wa Iziraeli
Mfalume Jothamu wa Juda
Mfalume Ahazi wa Juda
Mfalume Hoshea wa Iziraeli
Kushindwa kpwa Samariya
Ajeni anahewa makalo hiko Iziraeli
Mfalume Hezekiya wa Juda
Senakeribu anavamia Juda
Mfalume anavoya mashauri kpwa Isaya
Chitisho chanjina cha Aashuru
Ujumbe wa Isaya kpwa mfalume
Ukongo na kuphola kpwa mfalume Hezekiya
Madzumbe kula Babeli
Mwisho wa utawala wa Hezekiya
Mfalume Manase wa Juda
Mfalume Amoni wa Juda
Mfalume Josiya wa Juda
Chitabu cha shariya chinaonekana
Mabadiliko gorehwa ni mfalume Josiya
Mfalume Josiya anasherekeya Pasaka
Mabadiliko ganjina garigohendwa ni Josiya
Mfalume Jehoahazi wa Juda
Mfalume Jehoyakimu wa Juda
Mfalume Jehoyakini wa Juda
Mfalume Zedekiya wa Juda
Maangamizi ga Jerusalemu
Nyumba ya kuvoya Mlungu inaochwa
Atu a Juda anaphirikpwa Babeli
Gedalia liwali wa Juda
Jehoiyakini anarichirwa