^
Tʋtʋnan
Zwezi pìí ʋ dɩ̀ Yɩɩ sàń nə
Ba ken lìù don Zwidasə yuu nə
Yɩɩ-Siŋu tə cúə́ Pantəkɔtə dɩɩn nə
Tʋntʋnʋ Piyɛrə swɩ̀n lalʋʋ tə con
Lɩ̀à mʋ̀rʋ̀ batwa ken ba waa Zwezi nə
Nətʋ tə Zwezi kwa lɩ̀à tə nə wulə duən nə
Gwànʋ́ don nɩ yazurə
Piyɛrə sʋgʋ
Piyɛrə də Zwan zɩga Zwifə-ba yun tɩ̀án, ba nə bʋ̀rɩ̀ bʋ̀rà, yáá con
Karbɩa tə lòrì dɩ̀àn Yɩɩ con
Kərisə lɩ̀à púlí tə nimarʋ yoo
Ananɩasə də Safɩra gɩgɩra tə yoo
Yomɩlan tə nə tʋn Zwerizalɛmə nə yoo
Ba nə fɩfɩn Zwezi-Kərisə tʋntʋna tə yoo
Ba kúrí lɩ̀à barpɛ, sə ba san Zwezi-Kərisə tʋntʋna nə
Ba nə jɩn Etɩyɛnə tə yoo
Etɩyɛnə nii tuŋu
Ba dɩlɩ Etɩyɛnə də kapana ba gʋ
Solə nə fɩfɩn Kərisə lɩ̀à púlí tə yoo
Filipə swɩ̀n sʋywáŋʋ́ tə Samari nagwanaa wa
Filipə pɩn, Etiyopi bɛɛ don lwarɩ sʋywáŋʋ́ tə
Zwezi bɩrɩ ʋ tɩ̀àn Solə nə
Solə swɩ̀n sʋywáŋʋ́ tə Damasə wa
Solə vəli Zwerizalɛmə də Tarəsə
Piyɛrə zwɛ̀e gwànʋ́, ʋ yɩrɩ, nə yɩ Ene, yayɩgʋ
Piyɛrə bwin Tabɩta ʋ lɩ tɩan wa
Zwezi-Kərisə sʋywáŋʋ́ tə yí lɩ̀à tə, ba nə tà Zwifə-ba, con
Nii tə, Piyɛrə nə tún Zwerizalɛmə Kərisə lɩ̀à tə yáá con
Barənabasə də Solə vəli Antɩʋswə
Ba gʋa Zwakə, ba ga pɩn Piyɛrə bàń dìə̀
Nətʋ Erodə nə tɩga
Barənabasə də Solə vəli Swipərə
Polə də Barənabasə vəli Yikoniomə
Polə də Barənabasə wulə Lisətərə nə
Zwerizalɛmə Kərisə lɩ̀à púlí tə yoo
Timote kwé Polə də Silasə
Polə də Silasə wulə Tɛsalonikə nə
Polə də Silasə wulə Bere nə
Won tə, Polə nə kʋ́ʋ̀ fwa Atɛnə wa
Polə vəli Korɛntə
Polə kʋ́ʋ̀ pìí ʋ va Antɩʋswə
Apɔlɔsə yanʋ tə, ʋ nə yɩ Efɛzə də Korɛntə nə yoo
Polə kàrɩ̀ Efɛzə nə
Seva bɩa tə yoo
Yarʋ Demetəriyisə təgurə tə yoo
Polə vəli Masedwanə, ʋ lɛ ʋ va Gərɛsə
Polə bwin Etikisə Tərowasə nə
Polə zɩgɩ Tərowasə nə, ʋ va Mile
Polə swɩ̀n Efɛzə Kərisə lɩ̀à púlí nəkwɩna tə con
Polə vəli Zwerizalɛmə
Polə yí Zwerizalɛmə nə
Polə janʋ tə yoo
Polə swɩ̀n Zwerizalɛmə tɩ̀án tə con
Won tə, kʋ nə ken Polə lɩ̀à tə, ba nə tà Zwifə-ba, con
Polə bɩrɩ də, ʋ yɩ Romə-ba bìú
Zwifə-ba ken nimarʋ, sə ba gʋ Polə
Nətʋ ba nə ja Polə, ba va Sezare Felikəsə con
Zwifə-ba san Polə kwa Sezare nə
Zwifə-ba kʋ́ʋ̀ bon Polə Fɛsətisə də yáá con
Fɛsətisə pɩn, Polə tún ʋ nii Agəripa yáá con
Polə tún ʋ nii sə ʋ jon ʋ tɩ̀àn
Polə vəli Romə
Vʋʋ nəfarʋ tə kʋ zàn mʋʋ tə yuu wa yoo
Nɩ́á yuu bori tə nyʋnyʋgʋ
Polə-ba yí Malətə nagwanaa mʋʋ tətəŋi wa
Polə-ba yí Romə