^
ሉቃሳ
ፃማቂዛ ዮሃኒሲ ዬሌታናይሳ ኪታንቻ ጋብሬሌይ ካሴቲዲ ዮቲዴስ
ዬሱሲ ዬሌታናይሳ ጋብሬሌይ ካሴቲዲ ዮቲዴስ
ማራሚ ጋላታ ዎሳ
ፃማቂዛ ዮሃኒሲ ዬሌቲዴስ
ዛካራሲ ቲንቢቴ ዮቲዴስ
ዬሱሲ ዬሌቲዴስ
ሜሄ ሄሚዛይታኔ ኪታንቻታ
ጋጪኖ ና ዬሱሳ ፆሳ ኬꬄ ኤፊዳ
ናዚሬቴ ሲሚዳ
ፃማቂዛ ዮሃኒሳ ቲሚርቴ
ዬሱሲ ፃማቄቲዴስ
ዬሱሳ ዜሬꬃ ዛርኬ
ዬሱሲ ፓጬቲዴስ
ዬሱሲ ጋሊላን ታማርሶ ኦይኪዴስ
ናዚሬቴን ዬሱሳ ኢፂዳ
ዬሱሲ ቱና ኣያና ኬሲዴስ 4:30 ማር 1፡21-28
ዬሱሲ ዳሮ ሃርጋንቻታ ፓꬂዴስ
ዬሱሲ ቃሴካ ጋሊላን ታማርሲዴስ
ዬሱሲ ኮይሮ ሃዋሬታ ፄይጊዴስ
ዬሱሲ ኢንቺራቻ ኦይኬቲዳ ኣዴዛ ፓꬂዴስ
ዬሱሲ ሲላ ኣዴዛ ፓꬂዴስ
ዬሱሲ ማቶሳ ጌቴቲዛ ሌዌ ፄይጊዴስ
ፆማ ጊሽ ኦይቼቲዳ ኦይሾ
ሳምባታ ጊሽ ኦይሼቲዳ ኦይሾ
ዬሱሲ ኩሼይ ሲሊዳ ኣዴዛ ፓꬂዴስ
ዬሱሲ ታማኔ ናምዑ ሃዋሬታ ዶሪዴስ
ዬሱሲ ዳሮ ኣሳ ታማርሲዴሲኔ ፓꬂዴስ
ኣንጆኔ ዋዬ ጋሶታ
ሞርኬ ሲቆ ጊሽ
ሃራ ኣሳ ፒርዳናስ ቤሴና
ሚꬂ ባ ኣይፌን ኤሬቴስ
ናምዑ ቆሞ ኬꬄ ኬፂዛ ኣሳታ
ዬሱሲ ማቶ ሃላቃዛ ኣሽካራ ፓꬂዴስ
ዬሱሲ ኢሲ ኣምዔይ ና ሃይቆፔ ዴንꬂዴስ
ፃማቂዛ ዮሃኒሳፔ ዬሱሳኮ ኪቴቲዳ ኣሳታ
ኢሲ ማጫሳያ ዬሱሳ ቶሆ ሺቶ ቲያዱስ
ዬሱሳ ካሊዳይታኔ ኢዛስ ኦꬂዳ ማጫሳታ
ካꬅ ዜሪዛዴ ሌሚሶ
ዬሱሲ ሌሚሶን ሃሳዪዳ ጋሶ
ዬሱሲ ዜሬꬃ ሌሚሶ ቢርሺዴስ
ቆንጬን ኡቲዳ ፆምፔ
ዬሱሳኔ ኢዛ ኢሻታ
ዬሱሲ ኣባ ዳምባላዛ ሴሪዴስ
ዬሱሲ ዳይዳንꬃቲ ኦይኪዳ ኣዴዛ ፓꬂዴስ
ያዒሮሳ ናኔ ዬሱሳ ማይዖ ቦቺዳ ማጫሳዮ
ዬሱሲ ሃዋሬታ ሚሺራቾ ቃላ ዮታና ማላ ኪቲዴስ
ሄርዶሲ ዬሱሳ ዎሬ ሲይዴስ
ዬሱሲ ኢቻሹ ሺ ኣሳ ሚዚዴስ
ጴፅሮሳ ኣማኖኔ ኢዛ ማርካቴꬅ
ዬሱሳ ካሎይ ቃንፂሲዛ ዋጋ
ዬሱሳ ሜꬎይ ላሜቲዴስ
ዬሱሲ ኢታ ኣያናይ ኦይኪዳ ናዛ ፓꬂዴስ
ዬሱሲ ባ ሃይቆ ጊሽ ናምዓንꬆ ዮቲዴስ
ኡባፌ ኣꬊዛይ ኦኔ?
ኢንቴ ጊዛይሳ ኢፆንታይ ኢንቴ ባጋ
ሳማሪያ ኣሳይ ዬሱሳ ሞካናስ ኮይቤቴና
ዬሱሳ ካሊዛይታ ጋኪዛ ፓጬ
ሚሺራቾ ቃላ ታማርሳና ማላ ዬሱሲ ባና ካሊዛ ላፑን ታማኔ ናምዓታ ኪቲዴስ
ኣማኖንታ ኢፂዳ ጊሽ ዋላሴቲዳ ካታማታ
ዬሱሲ ኪቲዳ ላፑን ታማኔ ናምዓቲ ቢዳሶፔ ሲሚዳ
ዬሱሲ ባ ኡፋይሳ ቆንጪሲዴስ
ኣሳስ ቃꬌቲዛ ሳማሪያ ኣዴዛ
ዬሱሲ ማርታኔ ማራሚ ሶ ቢዴስ
ዬሱሲ ዎሳ ጊሽ ታማርሲዴስ
ዬሱሳኔ ቢዔሊዜቡላ
ኢታ ኣያናይ ኣጊ ቢዳሶ ሲሚ ዩስ
ቱሙ ኣንጆ
ዮናሲ ማላታ ጊዴꬅ
ዬሱሲ ፋርሳዌታኔ ዎጋ ታማርሲዛይታ ዋላሲዴስ
ዬሱሲ “ሎዖ ሚሳቲዛ ፋርሳዌታ ኢታቴꬃፌ ናጌቲቴ” ጊዴስ
ኦናስ ባባናስ ቤሲዛኮኔ
ኪርስቶሳ ጊሽ ማርካታና ኮሼስ
ዱሬ ኣዴዛ ኤያቴꬅ
ፆሳን ኣማኔቴꬅ
ሳዓ ቦላ ሚሼ ሺሻናስ ቤሴና
ኦሳንቻታ ሚኖቴꬅ
ኢታ ኦሳንቻታኔ ሎዖ ኦሳንቻታ ሌሚሶ
ዉርሲ ኣጊዲ ዬሱሳ ካሎ
ዎዴዛ ሃኖታ ኤሮ
ሞርኬራ ሲጌቴꬅ
ናጋራፔ ሲሞንታይ ዉሪ ꬋያና
ኣይፎንታ ባላሴ ሚꬃይ ሌሚሶ
ዬሱሲ ኢሲ ቁና ማጫሲዮ ሳምባታ ጋላስ ፓꬂዴስ
ሳናፊጬ ጌቴቲዛ ሚꬃይ ዜሬꬃ ሌሚሶ
ኢርሾ ሌሚሶ
ፁንꬃ ፔንጌ
ዬሱሲ ዬሩሳላሜ ዋላሲዴስ
ቃሴካ ዬሱሲ ኢሲ ሃርጋንቻ ሳምባታ ጋላስ ፓꬂዴስ
ባና ዚቂ ሂስቴꬂኔ ኢማꬃ ሞኮ
ዎጋ ዲጊሴ ሌሚሶ
ዬሱሳ ካሎይ ባና ያርሾ ኮዬስ
ማልዖንታ ማፂኔ ሌሚሶ
ꬋዪዲ ቤቲዳ ዶርሳ ሌሚሶ
ꬋዪዲ ቤቲዳ ቦꬃ ሺሊንጌ ሌሚሶ
ꬋዪዲ ቤቲዳ ናዛ ሌሚሶ
ጪንጫ ሄንꬃንቻ ሌሚሶ
ሚሼ ቤሲዛሶን ፔይሾ ኮሼስ
ሙሴ ዎጋኔ ኤኮ ጌሎ ጊሽ
ዱሬ ኣዴዛኔ ማንቆ ኣላዛሬ
ኣሳስ ꬉጴ ጊዳናፔ ናጌቴꬅ
ዬሱሲ ታሙ ኣሳታ ኢንቺራንቻሃርጌፌ ፓꬂዴስ
ፆሳ ካዎቴꬃ ዩሳ ጊሽ
ኣምዔዮኔ ማካላ ዳና
ኦቶራንቻ ፋርሳዌኔ ኣሽኬ ቃራፃ ሺሺዛዴ ሌሚሶ
ሃ ቢታ ሃሮኔ ሳሎ ካዎቴꬅ
ዬሱሲ ባ ሃይቆ ጊሺኔ ዴንꬃ ጊሽ ሄꬓንꬆ ዮቲዴስ
ዬሱሳኔ ዜኪዮሳ
ዬሱሳ ዎልቃ ፓጫና ሺቂዳ ኦይሻ
ዎዪኔ ኣታክሊቴ ጎሻንቻታ ሌሚሶ
ጊራ ቃንፆ ጊሻስ ሺቂዳ ኦይሻ
ሃይቂዳይታ ዴንꬃ ጊሽ
ፆሳይ ቲዪዳይሳ ጊሽ ሺቂዳ ኦይሻ
ኣምዔይ ኢሞታ
ፆሳ ኬꬂ ላሌታናይሳ ዬሱስ ካሴቲዲ ዮቲዴስ
ዬሱሲ ዬሩሳላሜ ꬋዮ ጊሻስ ካሴቲዲ ዮቲዴስ
ኣሳ ና ናምዓንꬆ ዩሳ ጊሽ
ጎዳ ዩሳ ማላቲዛ ባላሴ ሚꬃይ ሌሚሶ
ዬሱሳ ቦላ ማቄቲዳ ማቆ
ዩሁዳይ ዬሱሳ ኣꬂ ኢማና ዞሬቲዴስ
ዬሱሲ ባና ካሊዛይታራ ፓዚጋ ካዎ ሚዴስ
ጎዳ ካዎ ኤኮ ዎጋ
ጴፅሮሲ ኢዛ ካዳናይሳ ዬሱሲ ካሴቲዲ ዮቲዴስ
ዬሱሲ ኣꬊ ኢሜቲዴሲኔ ኦይኬቲዴስ
ዬሱሳ ኣይሁዳታ ፒርዳ ዱላታ ሲንꬅ ኤፊዳ
ዬሱሲ ጲላፆሳ ሲንꬅ ሺቂዴስ
ዬሱሲ ሄርዶሳ ሲንꬅ ሺቂዴስ
ዬሱሳ ቦላ ሃይቆ ፒርዳይ ፒርዴቲዴስ
ዬሱሳ ካቄቴꬅ
ዬሱሲ ናምዑ ፓንጋታራ ካቄቲዴስ
ዬሱሲ ሃይቂዴስ
ዬሱሳ ሞጌቴꬅ
ዬሱሲ ሃይቆፔ ዴንዲዴስ
ዬሱሲ ባና ካሊዛ ናምዓታስ ቆንጪዴስ
ዬሱሲ ባና ካሊዛይታስ ቆንጪዴስ
ዬሱሲ ፑዴ ሳሎ ቢዴስ